ČEŠTINA PRO CIZINCE

Годовой курс Чешский язык для иностранцев

Výuka češtiny pro cizince je v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem imigrantů přicházejících do České republiky v těchto dnech z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů Češtiny pro cizince (roční kurzy pro studenty všech úrovní) je dosáhnout s účastníky kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

Изучение чешского языка среди иностранцев в современном мире очень актуально. Это объясняется не только тем, что Чешская Республика входит в Евросоюз, но и возрастающим количеством представителей разных народностей, которые в настоящее время иммигрируют в Чешскую Республику: они приезжают в страну из разных культурных областей. Цель наших курсов чешского для иностранцев  – помочь ученикам достичь нужного языкового уровня в кратчайшие сроки, чтобы иностранцам легко было ориентироваться во всех сферах повседневной жизни Чешской Республики и они хорошо знали культуру, реалии, обычаи и традиции этой славянской страны. 

Od 1. 9. 2019 otevíráme roční kurz češtiny pro cizince
/
С 1.9.2019 начинается годовой курс чешского для иностранцев

 Cíl kurzu
/ Цель курса

Jazykové kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.

Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými lektory. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. Účastníci zkoušky získají Osvědčení o znalosti češtiny na úrovni A1 – B1.

Языковые курсы предназначены прежде всего для учеников и студентов, которые хотят учиться в Чешской Республике, но не говорят по-чешски. Благодаря прохождению курса они легко смогут преодолеть языковой барьер: к тому же русский относится к восточной, а чешский – к западной группе славянских языков, поэтому они очень похожи.

Цель курса – подготовить абитуриентов к обучению в высшем учебном заведении на чешском языке и познакомить их с культурными, историческими и общественными реалиями Чешской Республики.

Вся подготовка проводится согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком»[1] . Обучение основано на коммуникативном подходе и ведётся опытными преподавателями. Уровень владения языком проверяется в течение всего обучения, которое завершается комплексным выпускным экзаменом, включающим аудирование, чтение, письмо и говорение.

Obsah studia
/
Содержание курса

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšné zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

Курсы чешского языка для иностранцев предназначены для начинающих и продолжающих студентов. Вы научитесь активно и свободно общаться в повседневной жизни, а также будете знать основы Вас основам коммуникации в области Вашей будущей профессиональной деятельности и специальности. Сдача выпускного экзамена в конце курса подтвердит Ваш активный уровень владения языком, а также поможет Вам успешно сдать вступительные экзамены в вузы Чешской Республики.

Studenti nastupující do kurzu s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2. V ročním intenzivním jazykovém kurzu češtiny si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

Студенты, начинающие курс без знания языка, при выполнении всех учебных требований (домашних заданий, требований и указаний преподавателей) могут достичь уровня B1 – B2. На годовом интенсивном курсе чешского языка студент осваивает всю систему чешской грамматики, большое количество лексики, фразеологии, синтаксис на соответствующем уровне. В ходе курса равномерно распределено время на устное и письменное общение, прорабатывается чтение c пониманием, а также аудирование.

 • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)
 • Чешский для повседневного общения: разговорный язык, грамматика, работа с текстами;
 • Основы научного, академического чешского языка, используемого в высших учебных заведениях;
 • Культурные, общественные реалии, обычаи и традиции Чешской республики;
 • Дополнительные мероприятия (лекции, совместное обучение с чешскими студентами, экскурсии и т.д. и т.п.).

Proč studovat s PELICANEM?
/
Почему Вам стоит изучать чешский именно с «Пеликаном»?

 • Široký výběr kurzů češtiny pro cizince různých typů úrovní
 • Skvěle dostupná lokalita výuky
 • Kvalifikovaní a prověření lektoři s odpovídající pedagogickou praxí
 • Propracovaná metodika kurzů
 • Skupinové kurzy i individuální výuka
 • Intenzivní denní kontakt s jazykem
 • Interaktivní výuka
 • Dlouholetá tradice školy PELICAN, která se věnuje výuce češtiny již od roku 2002
 • Výuka češtiny taky ve firmách – pro konkrétní zaměstnance a situace
 • Jazyková škola v centru Brna
 • Широкий выбор курсов чешского языка для иностранцев разных типов и уровней.
 • Доступное местонахождение школы (языковая школа расположена в центре города Брно, её очень легко найти).
 • Квалифицированные преподаватели с соответствующей педагогической практикой.
 • Профессионально разработанная и проверенная методика курсов.
 • Интенсивное ежедневное использование языка.
 • Интерактивное обучение.
 • Долголетние традиции школы «Пеликан», в которой ведётся обучение чешскому языку уже с 2002 года
 • Обучение чешскому языку в самой школе «Пеликан», а также в фирмах: для определённых сотрудников и конкретных ситуаций.

Informace o kurzu
/
Информация о курсе

Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 účastníků. V případě, že nebude dostatek zájemcům budou studenti zařazeni do skupiny se studenty, kteří využili služeb některé z našich partnerských agentur.

Cena za roční kurz je 45 000 Kč. Roční kurz češtiny pro cizince je rozdělen do dvou semestrů, zahájení školního roku bude probíhat v říjnu 2019. Kurz bude ukončen na přelomu května/ června 2020.

Po podání přihlášky a uhrazení studia získá každý student Potvrzení o studiu, na základě kterého si žádá o vízum. Ze zkušenosti Jazykové školy PELICAN dostane bezproblémově 90 % zájemců o naše kurzy vízum. V případě, že by se tak nestalo, vrátíme vám školné v plné výši. 

V závěru ročního kurzu má každý účastním možnost složit státní jazykovou školu, na základě které získá Osvědčení o znalosti jazyka na odpovídající úrovni (A2 – B2). Certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR. Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte Potvrzení o absolvování kurzu. Státní jazyková zkouška není zahrnuta v ceně kurz a její cena se liší podle úrovně, pro kterou se rozhodnete.

 • B1 1500 CZK
 • B2 3500 CZK
 • C1 4200 CZK

В группе на курсе должно быть минимум 10 студентов. В том случае, если в группу не наберётся достаточное количество желающих, Вы будете записаны в группу к студентам, которые воспользовались услугами агентств, с которыми мы сотрудничаем.

Стоимость курса составляет 45 000 чешских крон. Годовой курс чешского языка для иностранцев разделён на два семестра: учебный год начинается в октябре 2019 и заканчивается в конце мая – начале июня 2020 года.

После регистрации на курс каждому ученику выдаётся подтверждение об обучении, на основе которого можно подать заявление на выдачу визы. Основываясь на опыте языковой школы «Pelican», визу без проблем получают 90% желающих посещать курсы. Если вдруг Вам на дадут визу, мы вернём Вам полную стоимость курса.  

После окончания годового курса у студентов есть возможность сдать языковой государственный экзамен, на основе которого они получают подтверждение владения языком на соответствующем уровне (A2 – B2). Сертификат о сдачи экзамена даёт Вам право на обучение в большинстве вузов Чешской Республики. При неуспешной сдаче выпускного экзамена у Вас есть возможность повторной сдачи. В любом случае Вы получите подтверждение об окончании курса. Сдача государственного языкового экзамена не входит в стоимость курса и его цена зависит от уровня, на который Вы сдаёте экзамен.

 • B1 1500 чешских крон
 • B2 3500 чешских крон
 • C1 4200 чешских крон

Rádi vám zodpovíme dotazy, týkající se výuky češtiny jako druhého jazyka, metod a didaktických postupů výuky češtiny jako cizího jazyka, nabídneme prostředky ke vzdělávání učitelů v tomto oboru, učebnice i metodické příručky. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 725 441 935 , emailem na jadrna@skolapelican.com, případně se za námi zastavte osobně na Lidickou 9 v Brně.

Мы с радостью ответим Вам на вопросы, касающиеся изучения чешского как второго языка, а также методики и дидактики процесса обучения чешскому как иностранному. Также мы можем предложить Вам различные материалы по обучению преподавателей в данной специальности: учебники, методические руководства и т.д.. Звоните нам по телефону +420 725 441 935, пишите на электронную почту jadrna@skolapelican.com на или приходите в нашу языковую школу, находящуюся по адресу Lidická 9 в Брно.

Moc rádi vás uvidíme!
/
Мы будем рады видеть Вас!


[1] Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR) — система уровней владения иностранным языком, используемая в Европейском союзе.