Učíme se česky

Pojďte se naučit český jazyk. S PELICANem je to hračka! Připravili jsme si k doplnění našich kurzů češtiny pro cizince interaktivní cvičení, videa s českou gramatikou, inovativní způsoby studia a spoustu dalšího vzdělávacího materiálu, který Vám pomůže při Vašem samostudiu a zajistí, že dosáhnete kýženého cíle.

Vzdělávací materiál je určen pro všechny věkové kategorie. Podporujeme studium češtiny, jak u malých dětí, které mohou poslouchat naše vícejazyčné pohádky, u studentů, hlásících se na vysokou školu v Česku, tak u dospělých, kteří se chtějí naučit nový jazyk či si zlepšit své dosavadní znalosti.

Tak pojďme začít!

Česká gramatika

GRAMATIKA S JURIJEM


PELICAN ví, že zrovna česká gramatika není ta nejjednodušší, a často může dělat problémy i těm nejlepším. Náš lektor Jurij si proto připravil zábavná videa, ve kterých vysvětluje nejen perličky české gramatiky, ale i nejčastější chyby a další zapeklitosti češtiny. Všechna videa jsou v ruštině, aby usnadnila výuku našim studentům. Všechna videa nalezneš na našem:

YOUTUBE


…či na našem

WEBu

Vícejazyčné pohádky

AUDIO-POHÁDKY NEJEN PRO DĚTI


Chcete Vaše ratolesti naučit další jazyk, ale sezení u učebnice je nebaví? Pak vícejazyčné pohádky jsou to pravé! Je to nejen velice zábavný způsob výuky, ale zejména efektivní. A skvělé na tom je, že všechny pohádky jsou doplněny o přepisy.

Vaše děti se však nenaučí pouze nový jazyk, ale rovněž si rozšíří znalosti v oblasti kultury. Naše vícejazyčné pohádky vznikly v rámci evropského projektu MultiLib, který propojuje studium jazyka s kulturním bohatstvím 12-ti zemí.

A že by pohádky byly jen pro děti?! To rozhodně ne! Studium jazyka prostřednictvím čtení či poslechu pohádek je perfektní studijní metodou i pro dospělé. Tak neváhej a začni se studium! Pohádky jsou ZDARMA dostupné na našem YouTube kanále.

Interaktivní vzdělávací videa

SOS PŘÍRUČKA: JAK PŘEŽÍT V ČESKU


Zábavná, vzdělávací videa ze života, která Vás připraví na každodenní situace, se kterými se můžete setkat. Videa jsou interaktivní, se skripty a propojená se slovníkem. Všechna jsou dostupná zdarma na našem:

WEBu


YOUTUBE


Audioknihy

POSLOUCHEJ S PELICANEM


Chcete se zlepšit v cizím jazyce, zjistit, jak se skutečně jazyk mezi lidmi používá, naučit se nové fráze a vyhnout se nudnému biflování? Stává se Vám, že rozumíte čtenému textu, gramatika Vám zas tak velký problém nedělá, ale jakmile slyšíte cizí jazyk, je to jakoby na Vás mluvili čínsky?

Účinným a zábavným způsobem je poslech Vaší oblíbené knížky. Jedná se o velice efektivní a nenáročný způsob samostudia, který můžete využít třeba když jdete do obchodu, čekáte na šalinu apod., a tak využít čas, který byste jinak strávili scrollováním na Facebooku či Instagramu. Pojďme využít čas efektivně! 

Audioknížky nalezneš ZDE

Slovní zásoba

NAUČ SE SLOVÍČKA S PELICANEM


Rozšiř si svou slovní zásobu češtiny s PELICANem. Připravili jsme si pro Tebe interaktivní, efektivní a zábavnou formu, jak studovat slovíčka a to zcela ZDARMA. Slovní zásoba je vytvořena na základě učebnic ´Česky krok za krokem´ a je rozdělena dle kapitol.


Давайте выучим чешский язык вместе со школой PELICAN, ведь это так просто! В поддержку Курса чешского языка для иностранцев мы подготовили интерактивные упражнения, видео о чешской грамматике, инновационные методы обучения, и многое другое. Данные материалы помогут Вам не только во время самостоятельного обучения, но также будет полезны для достижения Ваших целей.

Обучающие материалы подходят для всех возрастов. Мы помогаем и поддерживаем студентов изучающих чешский язык, начиная от маленьких детей, которые могут слушать разноязычные сказки, студентов, которые поступают в Чешские ВУЗы и заканчивая взрослыми, которые хотят выучить новый язык или улучшить уже имеющиеся навыки и знания.

Так давайте же начнём!

Чешская грамматика

ГРАММАТИКА С ЮРИЕМ


Школа PELICAN понимает, что Czech grammar (чешская грамматика) не самая легкая и может доставить хлопот даже лучшим студентам.  По этой причине наш преподаватель Юрий подготовил entertaining videos (развлекательные видео-уроки), в которых он объясняет “золотые правила” чешской языка и разбирает самые распространенные ошибки и особенности чешского. Для удобства студентов, все видео записаны на русском языке. Вы можете их посмотреть на нашем:

YOUTUBE


…или на нашем:

Веб Сайте

Разноязычные сказки

АУДИО-СКАЗКИ и  НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ


Вы хотите, чтобы Ваши дети выучили новый язык, но им неинтересно заниматься по учебнику? Тогда Multilingual Fairy Tales (Разноязычные сказки) идеальное для Вас решение. Это не просто увлекательный способ изучения языка, но, что важнее, еще и очень эффективный. Вдобавок ко всему, к сказкам прилагаются транскрипты.

Ваши дети не просто смогут выучить новый язык, но они еще и получат знания и понимание об иностранных культурах. Наши разноязычные сказки были созданы в рамках Европейского проекта MultiLib, который соединяет в себе изучение языка с богатым наследием 12 стран.

Вы думаете, что сказки предназначаются только детям? Можете быть уверены, что нет! Изучение языка путем чтения и прослушивания сказок – отличный обучающий метод даже для взрослых. Поэтому не сомневайтесь и начните своё обучение! Все сказки доступны бесплатно на нашем YouTube канале.

Интерактивные обучающие видео

SOS GUIDE: КАК ВЫЖИТЬ В ЧЕХИИ


Развлекательно-обучающие видео о каждодневной жизни подготовят Вас к ситуациям, с которыми Вы можете столкнуться в реальной жизни. Видео-уроки являются интерактивными, к ним прилагаются транскрипты, а также все они подключены к словарям. Все видео доступны Вам бесплатно на страничках школы PELICAN:

ЮТУБ КАНАЛЕ


YOUTUBE


Аудиокниги

СЛУШАЙТЕ ВМЕСТЕ С PELICANen


Вы хотите улучшить знания иностранного языка и понять, как его применять в реальной жизни? Выучить новые фразы избегая скучной зубрежки? Бывает ли с Вами такое, что Вы понимаете текст на бумаге., грамматика для Вас не проблема, но когда Вы слышите как кто-то говорит, у Вас ощущение, будто они говорят на китайском?

Эффективный и увлекательный способ изучения – слушать Ваши любимые книги на иностранном языке. Этот способ является действенным и легким при самостоятельном обучении, которым ВЫ можете пользоваться пока делаете покупки или едете куда-то на автобусе. И вместо того, чтобы листать ленту Инстаграма и Фейсбука, Вы можете использовать своё время с пользой. Давайте будем продуктивными!

Аудио книги доступны HERE (здесь)

Словарный запас

ИЗУЧАЙТЕ ЧЕШСКИЕ СЛОВА ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ PELICAN


Улучшите свой словарный запас чешского языка со школой PELICAN. Мы подготовили для Вас интерактивный,эффективный и увлекательный способ изучения новых слов совершенно бесплатно. Список слов основан на текстовых учебниках CzechStepByStep и разделён на главы.


Let´s learn the Czech language, with PELICAN it is easy! In order to support our Czech courses for foreigners, we have prepared interactive exercises, videos with Czech grammar, innovative studying methods, and much more. These educational materials will help you with self-education and make it possible to reach your goals.

Educational material is usable for all age groups. We encourage and support studying the Czech language of little children, who can listen to our multilingual fairytales, of students, who apply to university in the Czech Republic as well as studium of adults, who want to learn a new language or improve current skills and knowledge.

So let´s start!

Czech Grammar

CZECH GRAMMAR WITH JURIJ


PELICAN understands, that Czech grammar is not the easiest one, and can cause a lot of trouble even to the best ones. For that reason, our tutor Jurij has prepared entertaining videos, where he explains not just the gold of the Czech language, but also the most common mistakes, and other intricacies of Czech. In order to make it easier for our students all the videos are in Russian. All the videos are available on our:

YOUTUBE


…or in our:

WEBSITE

Multilingual Fairy Tales

AUDIO-FAIRY TALES & NOT JUST FOR KIDS


Do you want to teach your little ones another language, but they are not really interested in sitting with a textbook? Then the Multilingual Fairy Tales is the perfect solution! It is not just an entertaining way of studying, but more importantly very efficient. And on the top, all Fairy Tales are supplemented by transcripts.

Your children will not learn just a new language, but also they gain knowledge and understanding of foreign cultures. Our multilingual fairy tales were made within a European project MultiLib, which connects language studying with the cultural wealth of 12 countries.

Do you think that fairy tales are only for children?! Definitely no, studying languages through reading and listening to fairy tales is a great educational method even for adults. So do not hesitate and start with your studies! All fairy tales are available FREE of charge on our YouTube channel.

Interactive Educational Videos

SOS GUIDE: HOW TO SURVIVE IN THE CZECH REPUBLIC


Entertaining, educational videos from daily life, that will get you ready for situations you can face on daily basis. Videos are interactive, supplemented by transcripts, and connected to a dictionary. All of them are available free of charge on PELICAN´s:

WEBSITE


YOUTUBE


Audiobooks

LISTEN WITH PELICAN


Do you want to improve in a foreign language, and find out how to actually use it in a real-life, to learn new phrases and avoid boring bifling? Deos it happen to you that you understand text on paper, grammar is not an issue, but when you hear someone speaking, you fell like they are talking Chinese?

An effective and enjoyable method is listening to your favorite book. It is a truly efficient and easy way of self-studying, which you can use while you are shopping or waiting for a bus, etc. And this way you can instead of wasting your time by scrolling on Facebook or Instagram, use your time wisely. Let´s be efficient!

Audiobooks are available HERE

Czech Vocabulary

STUDY CZECH VOCABULARY WITH PELICAN


Improve your Czech vocabulary with PELICAN. We have prepared for you and interactive, effective, and entertaining method, how to learn new vocabulary fully free of charge. The list of vocabulary is based on textbooks CzechStepByStep and is divided into chapters.