Státní jazykové zkoušky

Pořádáme statní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny na úrovních B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Organizujeme také přípravné kurzy k státním jazykovým zkouškám.

Ke státní jazykové zkoušce se můžete přihlásit i když nejste naším studentem.

Termíny zkoušek a přihlášky najdete ZDE

Státní jazyková zkouška B2 a C1 a uplatnění certifikátu v praxi

Jazyková škola PELICAN pořádá jazykové kurzy Brno, jejichž hlavním cílem je dosáhnout žádoucího jazykového pokroku a následné získání uznávaného certifikátu, který dokládá znalost jazyka na určité úrovni.

Měřítko pro srovnání obtížnosti zkoušek určuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky, podle kterého je od roku 2016 upravena úroveň státních jazykových zkoušek v České republice. Dosažené certifikáty SJZ se tak staly srovnatelné s mezinárodními certifikáty.

Praktické uplatnění vysvědčení o SJZ začíná už na střední škole, využít jej můžete na přijímačkách i jako student na vysoké škole, při cestách do zahraničí i v následujícím pracovním životě.

Využití certifikátu na střední i vysoké škole

Na středních školách je možné vysvědčením o SJZ nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zatím je tato možnost v kompetenci ředitelů středních škol, proto je potřeba se na uznávání informovat přímo na vedení vybrané střední školy.

Znalost některého z cizích jazyků je velmi častou podmínkou pro úspěšné studium na vysoké škole. Certifikáty bývají obvykle uznávány při přijímačkách na VŠ, některé školy jazykové certifikáty automaticky bonifikují poměrně velkým počtem bodů. Pokud to posvětí garant oboru, je možné díky SJZ uznat na vysoké škole zkoušku či zápočet z daného jazyka (vždy si zjistěte aktuální informace na stránkách univerzity). .

Certifikát jako vítaný přínos do životopisu

Ucházíte-li se o pracovní místo, je v dnešní době znalost cizího jazyka vhodná, často přímo požadovaná. Vysvědčení o SJZ je důkazem, že jazyk na požadované úrovni skutečně ovládáte. Jestliže jste držitelem certifikátu, zvyšujete své šance na trhu práce. Tato položka ve Vašem životopise personalistu rychle a jednoduše přesvědčí o Vašich kvalitách.

Znalost jazyka otevírá dveře do světa

Velmi oblíbené jsou v dnešní době pracovní stáže či studium v zahraničí, pro které je často certifikát o znalosti jazyka nutným předpokladem. Velkým trendem je taky sbalit si batoh a odjet „na zkušenou“ pracovat do zahraničí. Jak v případě kratší pracovní cesty, tak delšího zahraničního pobytu Vám certifikát o SJZ pomůže najít v zahraničí dobré uplatnění!

Certifikát jako motivace

Ať už s PELICANEM studujete v pomaturitním studiu nebo navštěvujete libovolný jazykový kurz, je jistě velmi praktické zakončit studium vybranou státní jazykovou zkouškou, která může být skvělou motivací a dobře zvoleným cílem. Jazyková škola Pelican totiž ví, že dělá-li student něco s vidinou konkrétního cíle, je daleko větší šance, že to skutečně dotáhne až do konce!

Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a úspěšné zvládnutí písemného testu a ústního pohovoru opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Zájemce o zkoušku B1 by měl prokázat schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává v práci, ve škole a ve svém volném čase a měl by byt schopen aplikovat základní gramatická pravidla. Měl by prokázat znalost základní slovní zásoby, schopnost používat synonymy a antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení apod.

Popis zkoušky

Písemná část zkoušky trvá 100 minut. Skládá se z porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a z gramaticko-lexikálního textu. Pro vypracování písemné části není povoleno používání slovníků.

 • Porozumění čtenému textu (40 minut): v této části se ověřuje schopnost porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu 400-500 slov.
 • Porozumění vyslechnutému textu (15 minut, 4-5 minut základního textu): ověřuje se schopnost porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné údaje.
 • Gramaticko-lexikální test (45 minut): formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů (základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.)

Pro postup k ústní části zkoušky se vyžaduje 60 % úspěšnost u písemné části.

Ústní část

V ústní části (10–15 minut) prokazuje zájemce o Osvědčení schopnost reagovat bez přípravy na otázky zkoušejícího týkající se každodenního života. Prokazuje se schopnost dané téma samostatně rozvíjet do krátkých promluv, umět popsat zážitky i události, představy, naděje a ambice, krátce vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Tematické okruhy ústní části: rodina, domov, práce, škola, volný čas, sport, cestování, doprava a kultura.

Státní jazyková zkouška základní úrovně B2

Obsah základní státní jazykové zkoušky je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 1. Stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700-1000 slov
 2. Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov (slohová práce)
 3. Stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
 4. Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. 

Nejdříve za 14 dní po úspěšné napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. Schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 2. Dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který při ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní státní jazykové zkoušky, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Státní jazyková zkouška všeobecná úrovně C1

Termíny státní jazykové zkoušky jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.  Při přihlášce na zkoušku C1 uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.

Obsah všeobecné státní jazykové zkoušky je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole.

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 1. Stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2. Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. Stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
 4. Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanovuje doba 4 hodin. 

Nejdříve za 14 dní po úspěšné napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25-30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. Schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. Znalost reálií v dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. Dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Přírod, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné státní jazykové zkoušky, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

OSVĚDČENÍ O ZNALOSTI JAZYKA B1 – 3 900 Kč

ZÁKLADNÍ SJZ B2 – písemná část 3500 KČ  |  + ústní část 500 Kč

VŠEOBECNÁ SJZ C1 – písemná část 4100 KČ  | + ústní část 600 Kč

 • Poplatek za obě části státní jazykové zkoušky je nutné uhradit jednorázově nejpozději tři týdny před konáním písemného testu.
 • Kandidátovi, který nevyhověl u písemné části a nepostoupí tak k části ústní, bude vrácen poplatek v hodnotě ústní části.