Spolek PELICAN

WE ARE ON
INSTAGRAM!

NEZISKOVÁ ČINNOST

PROČ SE VĚNUJEME NEZISKOVÉ ČINNOSTI?

Nezisková činnost PELICAN vychází z přesvědčení, že jediným způsobem, jak přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v České republice, je zvýšit obecné povědomí o současných trendech v oblasti vzdělávání a podporovat jejich zapojení do vzdělávacích aktivit na všech úrovních a typech škol.

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠICH EVROPSKÝCH PROJEKTECH!


SPOLEK PELICAN

Spolek PELICAN byl založen v roce 2014 jako samostatná právnická osoba, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

Mezi klíčové aktivity Spolku PELICAN patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím rozvoje nových metod výuky českého jazyka. Cílem činnosti spolku je usnadnit integraci cizích státních příslušníku v České republice.  Ve spolupráci s Jazykovou školou PELICAN pořádá jazykové a vzdělávací kurzy, jejichž náplní není pouze samotné osvojování úřední řeči, ale též širší úvod do českého sociálního a kulturního prostředí. PELICAN se aktivně podílí na podpoře a poradenství cizincům s ohledem na zvládnutí českého jazyka, vyvíjí moderní učební a cvičební pomůcky, učebnice a příručky s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém jazyce jako cizím jazyce.

Členové Spolku PELICAN mají značné zkušenosti v mezinárodních vzdělávacích projektech, zaměřených na rozvoj a implementaci inovativních výukových a vzdělávacích nástrojů a metodik do výuky: – Don’t Give Up! – Jak motivovat dospělé studenty k absolvování jazykových kurzů a zlepšit jejich motivaci k jejich dokončení – EuroLib – Seznámení žáků s kulturním dědictvím Evropy a podpora jejich motivace ke studiu cizích jazyků prostřednictvím dětských knih z různých zemí Evropy – aPLaNet – Cílem projektu bylo pomoci učitelům jazyků porozumět sociálním sítím a ICT nástrojům – PopuLLar – Motivující studenty středních škol k výuce jazyků s příslušnými médii a hudbou – Multilingual Families – Podpora vícejazyčnosti za současného zachování jazykové rozmanitosti v Evropě – POOLS3 – Využití videa jako motivačního nástroje ve výuce jazyků menšin – MultiLib – Vícejazyčná knihovna pro děti v Evropě. Další zajímavé projekty na kterých se Spolek PELICAN Jazyková škola PELICAN aktuálně podílí ZDE.


SPOLUPRÁCE A NETWORKING

Spolek PELICAN usiluje o vybudování sítí s dalšími nevládními organizacemi zabývajícími se obdobnými aktivitami v České republice i v zahraničí. Využívá své prostory k pořádání kulturních akcí a k setkávání se s ostatními neziskovými organizacemi. Aktivně se podílí na evropských vzdělávacích projektech.

Zaměstnanci Spolku PELICAN spolupracují s dalšími nevládními organizacemi na různých projektech v oblasti integrace přistěhovalců a uprchlíků, mezikulturního porozumění, mnohojazyčného vzdělávání dospělých, dětí a mládeže:


*Nesehnutí – Nezávislé sociálně ekologické HNUTÍ


* VICINIS – Nezávislá nevládní organizace zaměřená na bezproblémovou integraci cizinců a jejich dětí do škol a širšího prostředí


* Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) – Organizace pracující s uprchlíky a imigranty se sídlem v Zastávce u Brna, ústředním uprchlickém středisku v regionu jižní Moravy

Kromě toho, členové Spolku PELICAN jsou taktéž aktivní na akademickém poli, prezentují výstupy a metody svých projektů na:


* Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


* Asociace učitelů českého jazyka jako cizího jazyka


Spolek PELICAN také úzce spolupracuje s Jazykovou školou PELICAN s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (jazykové kurzy a zkoušky, čeština pro cizince) a Školou PELICAN (rekvalifikace, školení učitelů, komunikační dovednosti a kurzy ICT). Spolek PELICAN spolupracuje také s místním časopisem KAM v Brně, který je měsíčníkem zaměřeným na kulturní a společenské akce města.

Spolek PELICAN poskytuje kulturní a informativní články v anglickém jazyce pro místní imigranty. Distribuuje se zdarma na veřejných místech v mnoha brněnských kavárnách, restauracích apod. Informuje o všech hlavních kulturních akcích (divadlo, kino, koncerty atd.). Obsahuje rozhovory s inspirativními lidmi z regionu, poskytuje informace o činnosti obecních úřadů, zkrátka informuje o tom, se v současné době v Brně děje.


KDO STOJÍ ZA SPOLKEM PELICAN?

Mgr. Dáša Ráček Pelikánová je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou společnosti PELICAN. Dáša má komplexní zkušenosti z řady mezinárodních projektů. Má magisterský titul v oboru Andragogika, vzdělávání dospělých a pedagogický management na Univerzitě Karlově v Praze. Specializace Dáši na andragogiku a vzdělávání dospělých ji dovedla ke koordinaci oceněného projektu Don’t Give Up.

Marcela Mitana má na starosti finance. Pracovala ve finančních odděleních státních a soukromých institucí. Je zodpovědná za rozpočtové plánování a finanční kontrolu, vedení účetnictví, evidenci a předkládání finančních zpráv pro mezinárodní projekty. Marcela má značné zkušenosti se správou mezinárodních projektů, včetně všech evropských projektů PELICAN.

Vladimír Vaďura, Ph.D je projektový manažer. Získal titul PhD. Z Politologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se přípravou, koordinací a administrací evropských projektů od roku 2007 jako koordinátor projektů a akademický výzkumný pracovník, je také lektorem jak v soukromých podnicích, tak na akademické sféře.

Bc. Patricie Jurasová je PR manažerka a lektorka. Studuje Interkulturní komunikaci a český jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Je zodpovědná za veškerou odchozí komunikaci a šíření informací včetně propagačních akcí, veřejných konferencí, tiskových zpráv, blogu a sociálních médií. Vytváří a edituje digitální on-line materiály, píše články do tisku je editorkou vícejazyčného časopisu.

Mgr. Barbora Honusová je juniorní výzkumnice a koordinátorka online vzdělávání a evaluace projektů. Vystudovala Mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se PR, komunikací a sociálními médii a také výzkumem a sběrem dat pro různé evropské vzdělávací projekty. Zaměřuje se na témata jako mediální gramotnost, dezinformace nebo work-life balance.

Bc. Pavlína Jadrná je odbornice na online vzdělávání a designérka interaktivních mediálních produktů. Věnuje se tvorbě interaktivních učebních jednotek a jejich grafickému designu. Produkovala výuková videa pro různé kanály YouTube, včetně evropských projektů. Zaměřuje se na výzkum českého jazyka pro cizince.

Magdalena Halouzková je školitelkou lektorů a vedoucí týmu v jedné z největších jazykových škol v Brně. Je zodpovědná za vývoj programu hodnocení, včetně počátečního/diagnostického, sumativního a formativního hodnocení a za nasazení a správu systému řízení výuky CLIL.

Mgr. Kristýna Kalmárová je grafická designérka a diseminační expertka. Má důkladné znalosti o produkčních a zobrazovacích metodách, jako je kresba, ofsetový tisk, fotografování a interaktivní média (film, video, počítačové multimédia). Rozumí, jak pracovat s XML, HTML a základními webovými programovacími skripty. Kristýna se podílela na několika evropských projektech a má zkušenosti s webdesignem, softwary pro editaci obrázků a videí, tvorbou e-knih a návrhem výstupů projektu tak, aby měly pro koncové uživatele atraktivní vzhled.


Spolek PELICAN usiluje o další spolupráci při využívání a rozšiřování našich odborných znalostí a přináší přidanou hodnotu pro vaše konsorcium projektů. Máte-li zájem o spolupráci se zkušeným partnerem na poli neziskové činnosti a mezinárodních projektů, kontaktujte nás.

NON-PROFIT ACTIVITIES

WHY NGO?

Our non-profit activities stem from the idea that the only way to raisen the quality of education in the Czech Republic is to enhance the knowledge of current trends in education and to support their incorporation in education activities at all levels and types of schools.

Our mission is to serve the needs of students and educational community by supporting, collaborating and partnering with local, regional and state non-profit organizations and providing quality products, programs and professional services.

FIND OUT MORE ABOUT OUR EUROPEAN PROJECTS!


ASSOCIATION PELICAN

Spolek PELICAN is a non-profit association active in the field of education and culture. It is based on the belief that one way to improve the quality of education is to raise public awareness of current trends in education and support their implementation in all levels of educational organizations.

Its mission is to serve the needs of students and educational community by supporting, collaborating and partnering with local, regional and state non-profit organizations and providing quality products, programs and professional services.

The members of the association have considerable experience in international European Commission funded projects aimed at the development and implementation of innovative teaching and learning resources and methodologies: – Don’t Give Up! – Motivate adult students to complete language courses and to improve their motivation to finish them – EuroLib – Children’s books as a motivation and source of autonomous lifelong learning – aPLaNet – The aim of the project was to help language educators to understand social networks and ICT tools – PopuLLar – motivating secondary school students to learn languages with relevant media and music – Multilingual Families – Supporting multilingualism to preserve linguistic diversity in Europe – POOLS3 – using video as a motivational tool in the process of learning minority languages – MultiLib – Multilingual Library for Children Across Europe and many more other interesting European educational projects.


COOPERATION AND NETWORKING

Association PELICAN seeks to build a network of other NGO’s engaged in similar activities in the Czech Republic and abroad. It uses its premises to hold community based cultural events, and to provide class rooms and meeting space to other non-profit organisations. It actively pursues participation in EU projects of an educational, cultural, social, and entrepreneurial nature.

PELICAN employees have already cooperated with other NGOs on various projects in the field of integration of immigrants and refugees, intercultural understanding, multilingual education and youth:

*Nesehnutí – Independent Socio-Ecological Movement

*VICINIS – An independent NGO aiming at a smooth integration of foreigners and their children in school and wider environment

*Organisation for Help to Refugees – Organisation working with refugees and immigrants based in Zastávka u Brna, a central refugee center in the region of South-Moravia

Besides, members of Association PELICAN have been active on academic field, presenting outputs and methods of their projects at:

*The Department of Social Pedagogy, Faculty of Pedagogy at Masaryk University

*Association of Teachers of Czech language as a foreign language


Association PELICAN also works closely with Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o (language courses and exams, Czech for foreigners) and Škola PELICAN (retraining, teacher training, communication skills and ICT courses) and can bring these organizations into projects as associate partners. Spolek PELICAN is also engaged with the local magazine called KAM v Brně/Where in Brno, which is a monthly periodical aimed at cultural and social events of the city.

Association PELICAN provides cultural articles in English language for local immigrants. It is distributed for free in public places as well as in many Brno cafés, restaurants, etc. and informing about all main cultural events (theatre, cinema, concerts, etc.), it contains interviews with inspiring people of the region, provides informations about activities of the municipal authorities, introduces new ideas and plans of what is currently happening in Brno.


WHO ARE PELICANs?

Mgr. Dáša Ráček Pelikánová is a founder and executive director of PELICAN. Dáša has a comprehensive experience from a number of international projects. She has a master’s degree in andragogy, adult education and educational management from Charles University in Prague. Dáša’s specialization in andragogy and adult education brought her to co-ordinating the award-winning Don’t Give Up project. The project’s Best Practices cover every aspect of running language courses and a language school, including assessment and evaluation.

Marcela Mitana is in charge of finance. She has worked in finance departments of state and private institutions. She is responsible for budget planning and financial control, bookkeeping and recording and delivering financial reports for international projects. Marcela has considerable experience in administration of international projects, including all PELICAN EU granted projects.

Vladimír Vaďura, Ph.D is a project manager. He has obtained a PhD from Political Science at Masaryk University, Brno. He has been dealing with preparation, coordination and administration of European projects from 2007 as a state clerk, project coordinator and academic researcher and has also been a lecturer in both private-enterprise courses as well as on academic field (e. g. project Stronger Children 2).

Bc. Patricie Jurasová is a PR manager and a teacher trainer. She has been studying Intercultural communication and Czech language at the Masaryk University, Brno. She is responsible for all outbound communication and dissemination including publicity events, conferences, speaking opportunities, press releases, blogs and social media. Since she is also skilled at producing and editing digital on-line material, at writing press articles and making interviews, she has become the editor of a multilingual magazine.

Mgr. Barbora Honusová is a junior researcher and coordinator of online learning and projects assessments. She graduated from Media Studies and Journalism at Masaryk University, Brno. She has been dealing with PR, communication, and social media as well as research and data collection for various European projects. She has been focusing on the topics such as media literacy, misinformation or work-life balance.

Bc. Pavlína Jadrná is an online learning expert and interactive media product designer. She has a thorough understanding of production of interactive learning units and its graphic design. She has been producing learning videos for various YouTube channels including the European projects’ ones. She has been focusing on the research of Czech language for foreigners.

Bc. Magdalena Halouzková is a teacher trainer and team leader in a major school of languages in Brno. She is responsible for the development of assessment programme, including initial/diagnostic, summative and formative assessment and deploying and administrating the learning management system CLIL.

Mgr. Kristýna Kalmárová is a graphic designer. She has a thorough understanding of production and rendering methods such as drawing, offset printing, photography, and time-based and interactive media (film, video, computer multimedia). She understands how to work with XML, HTML, and basic web programming scripts. Kristýna has participated in several EU granted projects and has experience with webdesign, image and video editing software, production of e-books and design of project outputs so they benefit the end users and have and appealing look.


Association PELICAN seeks opportunities for further collaboration to use and enlarge our expertise and to bring an added value for your project consortium. If you are interested in cooperating with an established partner, contact us.