Jazykové zkoušky B1

Potřebujete prokázat základní znalosti angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo češtiny?
Pak se vám bude hodit složení jazykové zkoušky B1!

Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1 může být užitečné třeba při hledání práce nebo u přihlašování na vysokou školu. Předložení tohoto osvědčení vám u některých jazyků umožní prominutí přijímací zkoušky na vysokou školu (vždy si zjistěte aktuální informace na stránkách univerzity).
Pro cizince je znalost češtiny na úrovni B1 (nebo vyšší) ke studiu na vysoké škole nezbytná.


Ke složení jazykové zkoušky na úrovni B1 se můžete přihlásit ZDE.

Zkoušky probíhají podle individuální domluvy po celý rok, takže pokud potřebujete zkoušku složit rychle, nebo v konkrétní termín, pokusíme se vám maximálně přizpůsobit!


Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR* a úspěšné zvládnutí písemného testu a ústního pohovoru opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Zájemce o zkoušku B1 by měl prokázat schopnost porozumět v písemné i mluvené formě běžným tématům, se kterými se setkává v práci, ve škole a ve svém volném čase a měl by byt schopen aplikovat základní gramatická pravidla. Měl by prokázat znalost základní slovní zásoby, schopnost používat synonymy a antonyma, v případě nutnosti přeformulovat sdělení apod.


*Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 dle SERR. (zdroj: MŠMT: Seznam standardizovaných zkoušek, Č.j. MSMT- 24156/2019)


Jak zkouška probíhá?

Písemná část

Písemná část zkoušky trvá 100 minut. Skládá se z porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a z gramaticko-lexikálního textu. Pro vypracování písemné části není povoleno používání slovníků.

 • Porozumění čtenému textu (40 minut): v této části se ověřuje schopnost porozumět autentickému textu obsahujícímu běžnou slovní zásobu v rozsahu 400-500 slov.
 • Porozumění vyslechnutému textu (15 minut, 4-5 minut základního textu): ověřuje se schopnost porozumět ústnímu projevu ve spisovném jazyce, zachytit hlavní myšlenky souvislých textů, zaznamenat časové a jiné údaje.
 • Gramaticko-lexikální test (45 minut): formou cvičení se ověřuje zvládnutí důležitých gramatických jevů (základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky a spojovací výrazy, členy atd.)

Pro postup k ústní části zkoušky se vyžaduje 60 % úspěšnost u písemné části.

Ústní část

V ústní části (10–15 minut) prokazuje zájemce o Osvědčení schopnost reagovat bez přípravy na otázky zkoušejícího týkající se každodenního života. Prokazuje se schopnost dané téma samostatně rozvíjet do krátkých promluv, umět popsat zážitky i události, představy, naděje a ambice, krátce vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Tematické okruhy ústní části:

 • Osobní údaje, osobní život a životní okolnosti
 • Dům, domácnost a nejbližší okolí
 • Každodenní život, zaměstnání
 • Vzdělání
 • Volný čas, zábava, zájmy, koníčky
 • Cestování, navštívená místa, pamětihodnosti
 • Nákupy, zboží ceny
 • Jídlo a pití
 • Zdraví
 • Služby
 • Společenské vztahy
 • Politika, poměry a běžné události
 • Hledání cesty a místa
 • Počasí
 • Jazyk a učení se jazykům