Zkouška z češtiny B1

INTERNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

Chceš si ověřit svou znalost češtiny či potřebuješ certifikát na univerzitě? Certifikát z PELICANu je akceptován na většině univerzit. Navíc můžeš složit jazykovou zkoušku kdykoliv a certifikát získáš v den zkoušky.

!!! NOVINKA!!!
NABÍZÍME MOŽNOST ONLINE ZKOUŠKY

Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B1

Zkouška na úrovni B1 se skládá z písemné a ústní části. Studenti se účastní ústní části pouze v případě, že úspěšně složí část písemnou.

PLATBA


 • Cena zkoušky: 3900 CZK (163 EUR)

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

 • V případě, že jste byli diagnostikováni se specifikou poruchou učení, je možné upravit podmínky zkoušky.
 • Po přihlášení ke zkoušce Vám bude zaslán formulář k vyplnění.
 • V případě, že budete chtít upravit podmínky zkoušky, nahrajte příslušný dokument s Vaší diagnózou do formuláře.

STRUKTURA ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • V průběhu zkoušky je zakázáno používat telefon a slovník.
 • Zkouška trvá cca. 160 minut
 • Maximální počet dosažených bodů je 75 bodů
 • Student musí mít z každé části minimálně 60 % (tzn. min. 15 bodů) 
 • Celkově student musí dosáhnout minimálně 60 % (tzn. min 45 bodů)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 50 minut
 • Počet bodů: max. 25

POSLECH S POROZUMĚNÍM

 • Délka: 30 – 35 minut
 • Počet bodů: max. 25

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ ČÁST

 • Čas: 60 minut
 • Počet bodů: 25 (2 části: 12 a 13 bodů)

  HODNOCENÍ
 • Zadání – max. 3 body
 • Organizace textu – max. 3 body
 • Lexikální kompetence – max. 3 body
 • Gramatická kompetence – max. 3 body 

Zjisti více o zkoušce z češtiny B1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Zkouška trvá cca. 30 minut
 • 15 minut příprava
 • 15 minut ústní zkouška
 • Celkový počet bodů: 25
 • Minimální počet bodů: 60 % (15 bodů)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

 • Úloha 1: Řízený monolog o osobě kandidáta. (max. 6 bodů)
 • Úloha 2: Řízený dialog kandidáta se zkoušejícím na vybrané téma (max. 6 bodů)
 • Úloha 3: Dialog kandidátů (jestliže se zkoušky účastní více než 1 kandidát) (max. 6 bodů)
 • Za všechny úlohy se hodnotí také ústní interakce (max. 3 body) a fonologická kompetence (max. 4 body).
 • Celkový maximální počet bodů za ústní část je 25 bodů.

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Osobní údaje, osobní život a životní okolnosti
 2. Dům, domácnost a nejbližší okolí
 3. Každodenní život, zaměstnání
 4. Vzdělání
 5. Volný čas, zábava, zájmy, koníčky
 6. Cestování, navštívená místa, pamětihodnosti
 7. Nákupy, zboží ceny
 8. Jídlo a pití
 9. Zdraví
 10. Služby
 11. Společenské vztahy
 12. Politika, poměry a běžné události
 13. Hledání cesty a místa
 14. Počasí
 15. Jazyk a učení se jazykům

INTERNAL EXAM IN CZECH LEVEL B1

Do you want to verify your knowledge of Czech or do you need a certificate for university? The PELICAN certificate is accepted at most universities. In addition, you can pass the language exam at any time and you will receive a certificate on the day of the exam.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je man-3653346_1280-2-1024x361.jpg.

!!! NEWS!!!
WE OFFER AN ONLINE FORM OF THE CZECH B1 EXAM

B1 exam is divided into two parts: written and oral. Students take oral part only in the case of the successfully passed written part.

PAYMENT


 • Price: 3900 CZK (163 EUR)

EXAM STRUCTURE

MAIN INFORMATION

 • During the exam are not allowed to use a phone and dictionary.
 • The exam lasts 160 minute
 • Maximum: 75 points
 • The student has to have at least 60 % of each part (15 points). 
 • In order to pass the exam, the student has to reach at least 60 %.

READING

 • Length: 50 minutes
 • Points: max. 25

LISTENING

 • Length: 30 – 35 minutes
 • Points: max. 25

GRAMMATIC-LEXICAL PART

 • Length: 60 minutes
 • Points: max. 25 (2 parts: 12 and 13 points)

  EVALUATION
 • Instructions (topic)– max. 3 body
 • Text structure – max. 3 body
 • Lexical competence – max. 3 body
 • Grammatical competence – max. 3 body 

Find out more about the B1 Czech exam.

MAIN INFORMATION

 • The exam lasts around 30 minutes
 • 15 minutes for preparation
 • 15 minutes for the oral exam
 • In total: 25
 • Minimum: 60 % (15 points)

DURATION

 • Úloha 1: Řízený monolog o osobě kandidáta. (max. 6 bodů)
 • Úloha 2: Řízený dialog kandidáta se zkoušejícím na vybrané téma (max. 6 bodů)
 • Úloha 3: Dialog kandidátů (jestliže se zkoušky účastní více než 1 kandidát) (max. 6 bodů)
 • Task 1: Controlled monologue about candidate (max. 6 points)
 • Task 2: Guided dialogue of the candidate with the examiner on the selected topic (max. 6 points)
 • Task 3: Candidates’ dialogue (if more than 1 candidate participates in the exam) (max. 6 points)
 • Oral interaction (max. 3 points) and phonological competence (max. 4 points) are also assessed for all tasks.
 • The maximum number for the oral part is 25 points.

THEMATIC AREAS

 1. Personal data, personal life, and life circumstance
 2. House, household, and nearest neighborhood
 3. Everyday life, work
 4. Education
 5. Leisure, entertainment, interests, hobbies
 6. Travel, visited places, sights
 7. Shopping, goods prices
 8. Food and drink
 9. Health
 10. Services
 11. Relations in society
 12. Politics, current events, and conditions
 13. Looking for a way or a place
 14. Weather
 15. Language and language learning

ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕН ПО ЧЕШСКОМУ НА УРОВЕНЬ B1

Хочешь проверить своё знание чешского языка или, может быть, тебе нужен сертификат о сдаче экзамена по чешскому для поступления в университет? Сертификат школы PELICAN принимается в большинстве университетов. Кроме того, ты можешь сдать языковой экзамен в любое время и получить сертификат в день экзамена.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je man-3653346_1280-2-1024x361.jpg.

!!! НОВИНКА !!!
ТЕПЕРЬ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ЧЕШСКОМУ НА УРОВЕНЬ B1 ОНЛАЙН! 

Экзамен на уровень B1 состоит из письменной и устной части. Устная часть экзамена следует за письменной в случае её успешной сдачи.

ОПЛАТА


 • Цена экзамена: 3900 CZK (163 EUR)

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 • В течение экзамена запрещено использовать телефон и словари.
 • Длительность экзамена составляет 160 минут.
 • Максимальное количество набранных баллов составляет 75 баллов.
 • Студент должен набрать не менее 60% в каждой части письменного экзамена (т.е. не менее 15 баллов). 
 • Студент должен набрать не менее 60% в целом (т.е. не менее 45 баллов)

ЧТЕНИЕ С ПОНИМАНИЕМ

 • Длительность: 50 минут 
 • Макс. количество баллов: 25

АУДИРОВАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ

 • Длительность: 30-35 минут
 • Макс. количество баллов: 25

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ (ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА) 

 • Длительность: 60 минут
 • Макс. количество баллов: 25 (2 части: 12 и 13 баллов)

ОЦЕНИВАНИЕ

 • Задание – макс. 3 балла 
 • Структура текста – макс. 3 балла 
 • Лексическая компетентность – макс. 3 балла 
 • Грамматическая компетентность – макс. 3 балла 

Узнай больше о экзамене по чешскому на уровень B1.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 • Длительность экзамена составляет около 30 минут
 • 15 минут отводится на подготовку 
 • 15 минут отводится на сам устный экзамен 
 • Общее количество баллов: 25
 • Минимально допустимое количество баллов для сдачи: 60% (15 баллов)

ПРОЦЕСС СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

 • Задание 1: Управляемый монолог о личности экзаменуемого (макс. 6 баллов
 • Задание 2: Управляемый диалог экзаменуемого с экзаменатором на выбранную тему (макс. 6 баллов)
 • Задание 3: Диалог экзаменуемых (в случае если экзаменуемых несколько) (макс. 6 баллов
 • У всех заданий оценивается речевое взаимодействие (макс. 3 балла) и фонологическая компетентность (макс. 4 балла). 
 • Общее максимальное количество баллов за устную часть составляет 25 баллов

СПИСОК ТЕМ 

 1. Личные данные, личная жизнь и жизненные обстоятельства. 
 2. Дом, хозяйство и домашняя жизнь 
 3. Повседневная жизнь, работа 
 4. Образование 
 5. Свободное время, развлечение, увлечения и хобби 
 6. Путешествия, посещенные места/города/страны, достопримечательности 
 7. Покупки, шопинг 
 8. Еда и напитки 
 9. Здоровье 
 10. Услуги 
 11. Социальные взаимоотношения 
 12. Политика, текущие события в мире 
 13. Поиск пути и места 
 14. Погода 
 15. Языки, изучение языков