Struktura kurzu Čeština pro cizince

Zde Tě PELICAN provede celým rokem studia našeho ročního kurzu Češtiny pro cizince.

Podívej se, co si pro tebe PELICAN připravil!

Zde nalezneš to, co se naučíš na našem kurzu Češtiny pro cizince. PELICAN si pro Tebe připravil strukturu ročního kurzu Češtiny pro cizince, tedy to, co se naučíš za rok na naší Češtině pro cizince. Osnova se řídí dle učebnic Česky krok za krokem[1;2], podle nichž získáte jazykovou úroveň češtiny B1. A následně navazuje na učebnici Čeština pro cizince: úroveň B2 [3].

Harmonogram školního roku

Zahájení kurzu: Září/ Říjen
Učebnice A1-A2: Září/ Říjen – Listopad/ Prosinec
Učebnice B1: Prosinec – Březen/ Duben
Zkouška B1 (v ceně kurzu): Únor/ Březen
Učebnice B2: Březen/ Duben – Ukončení kurzu
Ukončení kurzu: Polovina května
Zkouška B2 (dobrovolná): 3. týden v květnu
 • Harmonogram je předběžný a je upravován dle potřeb konkrétní skupiny.

Vzor a informace ke zkoušce B1 najdeš ZDE.

Vzor a informace ke státní jazykové zkoušky základní (B2) najdeš ZDE.

Česky krok za krokem 1

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kapitola 1 – Seznamujeme se

 • Základní informace o rodu
 • Výslovnost tzv. internacionálních slov
 • Předložka z/ze + genitiv
 • Oslovení
 • Osobní zájmena
 • Číslovky 0-10
 • Sloveso být, mít
 • Konjugace sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)
 • Vykání x tykání
 • Abeceda

Kapitola 2 – Kde je to?

 • Gramatický rod
  Substantiva v nominativu sg.
 • Adjektiva nějaký, nový a moderní v nominativu sg.
 • Dopravní prostředky v instrumentálu
 • Slovesa jít a jet
 • Adverbia – použití k vyjadření směru, lokace
 • Vybraná slova v lokálu sg.
 • Objektové konstrukce

Kapitola 3 – Jídlo a pití

 • Gramatický rod
 • Akuzativ sg.
 • Konjugace sloves v prézentu: -e slovesa
 • Negativní (záporná) otázka
 • Běžně mluvená (nespisovná) čeština

Kapitola 4 – Moje rodina

 • Přivlastňovací zájmena
 • Sloveso jmenovat se
 • Přivlastňovací přídavná jména (Petrův, Petrova, Petrovo, Petrovi, Petrovy)
 • Gramatický rod u adjektiv -ý x -í adjektiva
 • Akuzativ sg.
 • Měny (koruny, eura, dolary)

Kapitola 5 – Kdy je to?

 • Vyjadřování času: Je jedna (hodina). Jsou dvě, tři čtyři (hodiny). Je pět, šest … (hodin).
 • Jít do x na
 • Procvičení prézentní konjugace
 • Rád + verbum
 • Mít rád + substantivum
 • Modální slovesa chtít, muset, moct, umět
 • Prepozice od a do

Kapitola 6 – Co jsi dneska dělala/a?

 • Minulý čas
 • Druhá pozice pomocného slovesa být
 • Lokál sg.
 • Vyjádření místa.
 • Prepozice v/ve, na, u
 • Slovesa vědět a znát

Kapitola 7 – Dům a byt

 • Slovesa prodat, koupit, pronajmout (si)
 • Slovesa s akuzativem
 • Nominativ a akuzativ plurálu
 • Číslovky 1 a 2
 • Datum (řadové číslovky v genitivu)

Kapitola 8 – Plánujeme víkend

 • Budoucí čas
 • Prepozice do, na
 • Vyjádření směru
 • Slovesa jít, jet, letět… + prepozice do, na, k
 • Rád + verbum

Kapitola 9 – Lidské tělo

 • Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)
 • Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem já (Je mi … Bolí mě …)
 • Osobní zájmena v dativu a akuzativu
 • Sloveso bolet v minulém čase
 • Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)
 • Prepozice pro, za, na

Kapitola 10 – Místo, kde bydlíme

 • Genitiv singuláru
 • Vyjádření směru, prepozice z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke
 • Jít od/z/do… x Být v…

Kapitola 11 – Na dovolené

 • „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu (chodit x jít, jezdit x jet, létat x letět)
 • Slovesa pohybu s prefixy při- a od-
 • Prefixy a jejich význam

Kapitola 12 – Tradiční svátky

 • Imperfektivní a perfektivní slovesa
 • Futurum perfektivních sloves

Kapitola 13 – Výmluvy a přání

 • Kondicionál
 • Kondicionální „kdyby-věty“
 • Sloveso mít v modálním významu

Kapitola 14 – Mluvíme o počasí

 • Slovesné vazby být + adverbium nebo substantivum
 • Slovesa popisující počasí
 • Adjektiva a adverbia
 • Otázky s výrazy jak a jaký
 • Tvoření adverbií
 • Komparativ a superlativ adjektiv

Kapitola 15 – Technika a komunikace

 • Minulý čas sloves zakončených na -nou
 • Dativ singuláru
 • Slovesa s dativem
 • Prepozice s dativem

Kapitola 16 – Móda včera a dnes

 • Výrazy mít rád x líbit se x chutnat
 • Výrazy s objektem v dativu
 • Slovosled (druhá pozice)
 • Osobní zájmena
 • Osobní zájmena po prepozici

Kapitola 17 – Stěhujeme se

 • Instrumentál sg.
 • Prepozice s instrumentálem
 • Prepozice s akuzativem a instrumentálem
 • Skloňování tázacích zájmen
 • Skloňování neurčitých a záporných zájmen
 • Vztažné zájmeno který

Kapitola 18 – Etapy života

 • Slovesa s prepozicí s/se + instrumentál
 • Slovesa s předložkou o + lokál sg.

Kapitola 19 – Rodiče a děti

 • Imperativ
 • Užitečné výrazy s imperativem
 • Negativní imperativ
 • Aby-věty
 • Vyjádření rady nebo doporučení (vedlejší věty s aby, ať, že)
 • Vokativ sg.

Kapitola 20 – Vaříme a vážíme

 • Míry a váhy
 • Partitivní genitiv
 • Posesivní genitiv
 • Genitiv plurálu
 • Počítání v češtině

Kapitola 21 – Máme rádi zvířata

 • Zdrobněliny
 • Zdvořilá prosba nebo žádost
 • Maskulina animata a neutra v nominativu pl.
 • Maskulina animata v nominativu a akuzativu pl.

Kapitola 22 – Mluvíme o práci

 • Přivlastňovací zájmeno svůj, svoje
 • Komparace adverbií

Kapitola 23 – Kultura a my

 • Řadové číslovky
 • Reflexivní pasivum

Kapitola 24 – Česko krok za krokem

 • Vztažné zájmeno který
 • Modelové věty pro pády v singuláru
 • Spisovná a běžně mluvená čeština

Česky krok za krokem 2

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kapitola 1 – Seznamujeme se

Opakování: 

 • Gramatické termíny, gramatický rod, nominativ sg.
 • Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic
 • Země, národnost, jazyk

Kapitola 2 – Rodina a rodinné vztahy

 • Akuzativ sg.
 • Osobní zájmena v akuzativu
 • Model pro akuzativ pl.

Kapitola 3 – Kde bydlíme a žijeme

 • Lokál sg.
 • Osobní zájmena v lokálu
 • Model pro akuzativ pl.

Kapitola 4 – Cestování včera a dnes

 • Genetiv sg.
 • Osobní zájmeno v genetivu
 • Model pro genetiv pl. 

Kapitola 5 – Práce nebo poslání 

 • Instrumentál sg,
 • Osobní zájmeno v instrumentálu 
 • Model pro instrumentál pl. 

Kapitola 6 – Slavíme narozeniny, svátky, a výročí

 • Dativ sg.
 • Osobní zájmeno v dativu
 • Model pro dativ pl. 

Kapitola 7 – Lidé a věci

Nominativ a akuzativ pl.

Kapitola 8 – Svátky a tradice

 • Čas a datum
 • Časové spojky a výrazy

Kapitola 9 – Muži versus ženy?

 • Vid
 • Časové věty s když a až

Kapitola 10 – Sport a hry

 • Prefixy
 • Slovesa pohybu
 • Slovesa pohybu s prefixy

Kapitola 11 – Zdraví a životní styl

 • Objektové konstrukce s akuzativem a dativem
 • Imperativ

Kapitola 12 – Kultura a umění

 • Genetiv pl.
 • Posesivní adjektiva

Kapitola 13 – Jací jsme a jak vypadáme

 • Komparace adjektiv a adverbií
 • Tvoření adverbií 

Kapitola 14 – Žijeme ve věku informací

 • Lokál pl.
 • Plurálová substantiva 
 • Země a národnosti 

Kapitola 15 – Společnost, hodnoty a my

 • Kondicionál 
 • “Kdyby” a “aby” věty
 • Modalita a modální výrazy

Kapitola 16 – Naše planeta Země

 • Dativ pl.
 • Spojky a spojovací výrazy

Kapitola 17 – Investujeme, obchodujeme, podnikáme

 • Instrumentál pl.
 • Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě

Kapitola 18 – Móda a oblečení

 • Násobné číslovky
 • Deklinace číslovek
 • Zlomky a desetinná místa
 • Zájmeno ten a odvozeniny 

Kapitola 19 – Česká historie: 1948-1989

 • Reflexivní se/si 
 • Reflexivní pasivum
 • Verbální substantiva a adjektiva

Kapitola 20 – Čteme česky

 • Obecná čeština
 • Pravopis

________________________________________________________________________________

[1] HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1: Czech step by step 1 : A1-A2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-7470-129-0.

[2] HOLÁ, Lída, Pavla BOŘILOVÁ a Zdena MALÁ. Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-86903-92-7.

[3] BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, Kateřina HLÍNOVÁ, Pavel PEČENÝ a Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ. Čeština pro cizince: úroveň B2. 2., aktualizované vydání. Brno: Edika, 2020. ISBN 978-80-266-1512-5.