Struktura kurzu Čeština pro cizince

Zde Tě PELICAN provede celým rokem studia našeho ročního kurzu Češtiny pro cizince a ukáže Ti, co všechno se naučíš.

Podívej se, co si pro Tebe PELICAN připravil!

Osnova i slovní zásoba se řídí dle série učebnic Česky krok za krokem[1;2], podle nichž získáš jazykovou úroveň češtiny B1, a následně navazuje na učebnici Čeština pro cizince: úroveň B2 [3].

Struktura je doplněna o:

 • Videa s českou gramatikou
 • Slovní zásobu
 • Interaktivní vzdělávací videa
 • Audioknihy a audiopohádky doplněné o přepisyVzor a informace ke zkoušce B1 najdeš ZDE.

Vzor a informace ke státní jazykové zkoušky základní (B2) najdeš ZDE.


ČESKY KROK ZA KROKEM 1


Kapitola 1 – Seznamujeme se

 • Základní informace o rodu
 • Výslovnost tzv. internacionálních slov
 • Předložka z/ze + genitiv
 • Oslovení
 • Osobní zájmena
 • Číslovky 0-10
 • Sloveso být, mít
 • Konjugace sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)
 • Vykání x tykání
 • Abeceda

Kapitola 2 – Kde je to?

 • Gramatický rod
  Substantiva v nominativu sg.
 • Adjektiva nějaký, nový a moderní v nominativu sg.
 • Dopravní prostředky v instrumentálu
 • Slovesa jít a jet
 • Adverbia – použití k vyjadření směru, lokace
 • Vybraná slova v lokálu sg.
 • Objektové konstrukce

Kapitola 3 – Jídlo a pití

 • Gramatický rod
 • Akuzativ sg.
 • Konjugace sloves v prézentu: -e slovesa
 • Negativní (záporná) otázka
 • Běžně mluvená (nespisovná) čeština

Kapitola 4 – Moje rodina

 • Přivlastňovací zájmena
 • Sloveso jmenovat se
 • Přivlastňovací přídavná jména (Petrův, Petrova, Petrovo, Petrovi, Petrovy)
 • Gramatický rod u adjektiv -ý x -í adjektiva
 • Akuzativ sg.
 • Měny (koruny, eura, dolary)

Kapitola 5 – Kdy je to?

 • Vyjadřování času: Je jedna (hodina). Jsou dvě, tři čtyři (hodiny). Je pět, šest … (hodin).
 • Jít do x na
 • Procvičení prézentní konjugace
 • Rád + verbum
 • Mít rád + substantivum
 • Modální slovesa chtít, muset, moct, umět
 • Prepozice od a do

Kapitola 6 – Co jsi dneska dělala/a?

 • Minulý čas
 • Druhá pozice pomocného slovesa být
 • Lokál sg.
 • Vyjádření místa.
 • Prepozice v/ve, na, u
 • Slovesa vědět a znát

Kapitola 7 – Dům a byt

 • Slovesa prodat, koupit, pronajmout (si)
 • Slovesa s akuzativem
 • Nominativ a akuzativ plurálu
 • Číslovky 1 a 2
 • Datum (řadové číslovky v genitivu)

Kapitola 8 – Plánujeme víkend

 • Budoucí čas
 • Prepozice do, na
 • Vyjádření směru
 • Slovesa jít, jet, letět… + prepozice do, na, k
 • Rád + verbum

Kapitola 9 – Lidské tělo

 • Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)
 • Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem já (Je mi … Bolí mě …)
 • Osobní zájmena v dativu a akuzativu
 • Sloveso bolet v minulém čase
 • Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)
 • Prepozice pro, za, na

Kapitola 10 – Místo, kde bydlíme

 • Genitiv singuláru
 • Vyjádření směru, prepozice z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke
 • Jít od/z/do… x Být v…

Kapitola 11 – Na dovolené

 • „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu (chodit x jít, jezdit x jet, létat x letět)
 • Slovesa pohybu s prefixy při- a od-
 • Prefixy a jejich význam

Kapitola 12 – Tradiční svátky

 • Imperfektivní a perfektivní slovesa
 • Futurum perfektivních sloves

Kapitola 13 – Výmluvy a přání

 • Kondicionál
 • Kondicionální „kdyby-věty“
 • Sloveso mít v modálním významu

Kapitola 14 – Mluvíme o počasí

 • Slovesné vazby být + adverbium nebo substantivum
 • Slovesa popisující počasí
 • Adjektiva a adverbia
 • Otázky s výrazy jak a jaký
 • Tvoření adverbií
 • Komparativ a superlativ adjektiv

Kapitola 15 – Technika a komunikace

 • Minulý čas sloves zakončených na -nou
 • Dativ singuláru
 • Slovesa s dativem
 • Prepozice s dativem

Kapitola 16 – Móda včera a dnes

 • Výrazy mít rád x líbit se x chutnat
 • Výrazy s objektem v dativu
 • Slovosled (druhá pozice)
 • Osobní zájmena
 • Osobní zájmena po prepozici

Kapitola 17 – Stěhujeme se

 • Instrumentál sg.
 • Prepozice s instrumentálem
 • Prepozice s akuzativem a instrumentálem
 • Skloňování tázacích zájmen
 • Skloňování neurčitých a záporných zájmen
 • Vztažné zájmeno který

Kapitola 18 – Etapy života

 • Slovesa s prepozicí s/se + instrumentál
 • Slovesa s předložkou o + lokál sg.

Kapitola 19 – Rodiče a děti

 • Imperativ
 • Užitečné výrazy s imperativem
 • Negativní imperativ
 • Aby-věty
 • Vyjádření rady nebo doporučení (vedlejší věty s aby, ať, že)
 • Vokativ sg.

Kapitola 20 – Vaříme a vážíme

 • Míry a váhy
 • Partitivní genitiv
 • Posesivní genitiv
 • Genitiv plurálu
 • Počítání v češtině

Kapitola 21 – Máme rádi zvířata

 • Zdrobněliny
 • Zdvořilá prosba nebo žádost
 • Maskulina animata a neutra v nominativu pl.
 • Maskulina animata v nominativu a akuzativu pl.

Kapitola 22 – Mluvíme o práci

 • Přivlastňovací zájmeno svůj, svoje
 • Komparace adverbií

Kapitola 23 – Kultura a my

 • Řadové číslovky
 • Reflexivní pasivum

Kapitola 24 – Česko krok za krokem

 • Vztažné zájmeno který
 • Modelové věty pro pády v singuláru
 • Spisovná a běžně mluvená čeština

ČESKY KROK ZA KROKEM 2


Kapitola 1 – Seznamujeme se

Opakování:

 • Gramatické termíny, gramatický rod, nominativ sg.
 • Deklinace kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic
 • Země, národnost, jazyk

Kapitola 2 – Rodina a rodinné vztahy

 • Akuzativ sg.
 • Osobní zájmena v akuzativu
 • Model pro akuzativ pl.

Kapitola 3 – Kde bydlíme a žijeme

 • Lokál sg.
 • Osobní zájmena v lokálu
 • Model pro akuzativ pl.

Kapitola 4 – Cestování včera a dnes

 • Genetiv sg.
 • Osobní zájmeno v genetivu
 • Model pro genetiv pl.

Kapitola 5 – Práce nebo poslání 

 • Instrumentál sg,
 • Osobní zájmeno v instrumentálu 
 • Model pro instrumentál pl.

Kapitola 6 – Slavíme narozeniny, svátky, a výročí

 • Dativ sg.
 • Osobní zájmeno v dativu
 • Model pro dativ pl.

Kapitola 7 – Lidé a věci

 • Nominativ a akuzativ pl.

Kapitola 8 – Svátky a tradice

 • Čas a datum
 • Časové spojky a výrazy

Kapitola 9 – Muži versus ženy?

 • Vid
 • Časové věty s když a až

Kapitola 10 – Sport a hry

 • Prefixy
 • Slovesa pohybu
 • Slovesa pohybu s prefixy

Kapitola 11 – Zdraví a životní styl

 • Objektové konstrukce s akuzativem a dativem
 • Imperativ

Kapitola 12 – Kultura a umění

 • Genetiv pl.
 • Posesivní adjektiva

Kapitola 13 – Jací jsme a jak vypadáme

 • Komparace adjektiv a adverbií
 • Tvoření adverbií

Kapitola 14 – Žijeme ve věku informací

 • Lokál pl.
 • Plurálová substantiva 
 • Země a národnosti

Kapitola 15 – Společnost, hodnoty a my

 • Kondicionál 
 • “Kdyby” a “aby” věty
 • Modalita a modální výrazy

Kapitola 16 – Naše planeta Země

 • Dativ pl.
 • Spojky a spojovací výrazy

Kapitola 17 – Investujeme, obchodujeme, podnikáme

 • Instrumentál pl.
 • Deklinace slov: den, týden, rok, člověk, dítě

Kapitola 18 – Móda a oblečení

 • Násobné číslovky
 • Deklinace číslovek
 • Zlomky a desetinná místa
 • Zájmeno ten a odvozeniny

Kapitola 19 – Česká historie: 1948-1989

 • Reflexivní se/si 
 • Reflexivní pasivum
 • Verbální substantiva a adjektiva

Kapitola 20 – Čteme česky

 • Obecná čeština
 • Pravopis

Позволь нам рассказать тебе, как будет проходить Твой учебный год на курсах Чешского языка для иностранцев в нашей школе PELICAN.

Посмотри, что для Тебя приготовил PELICAN!

Все основы и слова будут изучаться по серии учебников Česky krok za krokem[1;2], занимаясь по ним, ты достигнешь уровня В1; следующий уровень можно получить занимаясь по учебнику Čeština pro cizince: úroveň B2 [3] .

Структура дополняется :

 • Различными видео с чешской грамматикой
 • Словарным запасом
 • Интерактивные обучающие видео
 • Аудиокниги и аудиосказки сопровождаются транскрипциейОбразец и информацию об экзамене уровня B1 можно найти ЗДЕСЬ.

Образец и информацию о базовом государственном языковом экзамене (уровень B2) можно найти ЗДЕСЬ.


ЧЕШСКИЙ ШАГ ЗА ШАГОМ 1


Глава 1 – Знакомство

 • Основные сведения о роде
 • Произношение т.н. интернациональных слов
 • Предлог z/ze + родительный падеж
 • Обращение (в зват. падеже)
 • Личные местоимения
 • Числительные от 1 до 10
 • Глаголы být, mít
 • Спряжение глаголов в настоящем времени (dělat, rozumět, pracovat)
 • Формальные и неформальные диалоги
 • Чешский алфавит

Глава 2 – Где?

 • Грамматический род
 • Существительные в именительном падеже ед. числа
 • Прилагательные nějaký, nový a moderní в именительном падеже ед. числа
 • Транспорт в творительном падеже
 • Глаголы jít a jet
 • Наречия, выражающие направление и место
 • Выбранные слова в предложном падеже
 • Дополнение

Глава 3 – Еда и питьё

 • Грамматический род
 • Винительный падеж ед. числа
 • -e спряжение в настоящем времени
 • Отрицательный вопрос
 • Обиходно-разговорный чешский

Глава 4 – Моя семья

 • Притяжательные местоимения
 • Глагол jmenovat se
 • Притяжательные прилагательные (Petrův, Petrova, Petrovo, Petrovi, Petrovy)
 • Грамматический род у прилагательных, -ý x -í прилагательные
 • Винительный падеж ед. числа
 • Валюты (чешские кроны, евро, доллары)

Глава 5 – Когда? 

 • Выражение времени 
 • Использование глагола jít с предлогами do x na
 • Повторение спряжения в настоящем времени
 • Выражение rád + глагол
 • Выражение mít rád + существительное
 • Модальные глаголы chtít, muset, moct, umět
 • Предлоги od и do

Глава 6 – Что ты сегодня делал/а?

 • Прошедшее время
 • Второе место вспомогательного глагола být в предложении
 • Предложный падеж ед. числа
 • Выражение места
 • Предоги v/ve, na, u
 • Глаголы vědět и znát

Глава 7 – Дом и квартира

 • Глаголы prodat, koupit, pronajmout (si)
 • Глаголы с винительным падежом
 • Именительный и винительный падежи мн. числа
 • Числительные 1 и 2
 • Дата (порядковые числительные в родительном падеже)

Глава 8 – Планируем выходные 

 • Будущее время
 • Предлоги do, na
 • Выражение направления
 • Глаголы jít, jet, letět… + предлоги do, na, k
 • Выражение rád + глагол

Глава 9 – Тело человека

 • Нерегулярные формы существительных в именительном падеже мн. числа (oči, uši, ruce)
 • Выражения с дополнением в винительном и дательном падежах с местоимением já (Je mi … Bolí mě …)
 • Личные местоимения в дательном и винительном падежах
 • Глагол bolet в прошедшем времени
 • Выражения с дополнением в винительном падеже (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)
 • Предлоги pro, za, na

Глава 10 – Место, где мы живём

 • Родительный падеж ед. числа
 • Выражение направления, предлоги z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke
 • Глаголы jít od/z/do… x být v…

Глава 11 – В отпуске

 • “Короткие” и “длинные” глаголы движения (chodit x jít, jezdit x jet, létat x letět)
 • Глаголы движения с приставками při- a od-
 • Приставки и их значения

Глава 12 – Традиционные праздники

 • Глаголы несовершенного/совершенного вида
 • Будущее время глаголов совершенного вида

Глава 13 – Извинения и пожелания

 • Условное наклонение
 • “Kdyby-предложения” (предложения с выражением kdyby)
 • Глагол mít в модальном смысле

Глава 14 – Поговорим о погоде

 • Глагол být + наречие или существительное
 • Глаголы, описывающие погоду
 • Прилагательные и наречия
 • Вопросы с использованием jak и jaký
 • Образование наречий
 • Сравнительная и превосходная степени прилагательных

Глава 15 – Техника и общение 

 • Прошедшее время глаголов, оканчивающихся на -nou
 • Дательный падеж ед. числа
 • Глаголы с дательным падежом
 • Предлоги с дательным падежом

Глава 16 – Мода вчера и сегодня

 • Выражения mít rád x líbit se x chutnat
 • Выражения с дополнением в дательном падеже
 • Порядок слов в предложении (вторая позиция)
 • Личные местоимения
 • Формы личных местоимений после предлога

Глава 17 – Мы переезжаем

 • Творительный падеж ед. числа
 • Предлоги с творительным падежом
 • Предлоги с винительным и творительным падежами
 • Склонение вопросительных местоимений
 • Склонение неопределённых и отрицательных местоимений
 • Относительное местоимение který

Глава 18 – Этапы жизни

 • Глаголы с предлогами s/se и творительным падежом
 • Глаголы с предлогом o и предложным падежом

Глава 19 – Родители и дети

 • Повелительное наклонение
 • Полезные выражения в повелительном наклонении
 • Отрицание в повелительном наклонении
 • “Aby-предложения” (предложения с союзом aby)
 • Выражение совета и рекомендации (придаточные предложения с aby, ať, že)
 • Звательный падеж ед. числа

Глава 20 – Готовим и взвешиваем 

 • Меры и весы 
 • Партитивный родительный падеж
 • Притяжательный родительный падеж
 • Родительный падеж мн. числа
 • Чешская система счёта

Глава 21 – Мы любим животных 

 • Уменьшительные формы слов
 • Вежливая просьба или требование
 • Именительный падеж мн. числа одушевлённых сущ. муж. рода и сущ. среднего рода
 • Именительный и винительный падежи мн. числа одушевлённых сущ. муж. рода

Глава 22 – Поговорим о работе

 • Притяжательные местоимения svůj, svoje
 • Сравнительная степень наречий

Глава 23 – Мы и культура

 • Порядковые числительные
 • Возвратный страдательный залог

Глава 24 – Чехия: шаг за шагом

 • Относительное местоимение který
 • Повторение склонений прилагательных и существительных в ед. числе
 • Литературный и обиходно-разговорный чешский язык

ЧЕШСКИЙ ШАГ ЗА ШАГОМ 2


Глава 1 – Знакомство

Повторение: 

 • Грамматические термины, грамматический род, именительный падеж ед. числа
 • Склонение kdo, co + někdo, něco, nikdo, nic
 • Страна, национальность, язык

Глава 2 – Семья и родственные связи

 • Винительный падеж ед. числа 
 • Личные местоимения в винительном падеже 
 • Model pro akuzativ pl. (!)

Глава 3 – Где мы проживаем и живём

 • Предложный падеж ед. числа 
 • Личные местоимения в предложном падеже 
 • Model pro lokal pl. (!)

Глава 4 – Путешествия вчера и сегодня

 • Родительный падеж ед. числа 
 • Личные местоимения в родительном падеже 
 • Model pro genitiv pl. (!)

Глава 5 – Работа или миссия? 

 • Творительный падеж ед. числа 
 • Личные местоимения в творительном падеже 
 • Model pro instrumentál pl. (!)

Глава 6 – Отмечаем дни рождения, праздники и юбилеи

 • Дательный падеж ед. числа 
 • Личные местоимения в дательном падеже 
 • Model pro dativ pl. (!)

Глава 7 – Люди и вещи

 • Именительный и винительный падежи мн. числа 

Глава 8 – Праздники и традиции

 • Время и дата 
 • Временные союзы и выражения

Глава 9 – Мужчины против женщин?

 • Вид
 • Предложения, выражающие временные отношения, с использованием když a až

Глава 10 – Спорт и игры

 • Приставки 
 • Глаголы движения
 • Глаголы движения с приставками

Глава 11 – Здоровье и образ жизни

 • Конструкции с дополнениями в дательном и винительном падежах
 • Повелительное наклонение

Глава 12 – Культура и искусство

 • Родительный падеж мн. числа 
 • Притяжательные прилагательные

Глава 13 – Какие мы и как мы выглядим

 • Сравнительные степени прилагательных и наречий  
 • Образование наречий

Глава 14 – Мы живём в веке информационных технологий

 • Предложный падеж мн. числа 
 • Существительные, которые имеют только форму множественного числа
 • Страны и национальности

Глава 15 – Общество, ценности и мы

 • Условное наклонение  
 • “Kdyby-предложения” (предложения с выражением kdyby) и “aby-предложения” (предложения с союзом aby)
 • Модальность и модальные конструкции

Глава 16 – Наша планета Земля

 • Дательный падеж мн. числа 
 • Союзные слова и словосочетания

Глава 17 – Инвестируем, торгуем, ведём бизнес

 • Творительный падеж мн. числа 
 • Склонение слов: den, týden, rok, člověk, dítě

Глава 18 – Мода и одежда

 • Мультипликативные числительные
 • Склонение числительных 
 • Обыкновенные и десятичные дроби
 • Местоимение ten и производные

Глава 19 – История Чехии: 1948-1989

 • Глаголы с возвратной частицей se и si 
 • Возвратный страдательный залог 
 • Существительные и прилагательные, образованные от глаголов

Глава 20 – Читаем на чешском

 • Обиходно-разговорный чешский 
 • Правописание

In this section will PELICAN guide you throughout the whole year of the year-long Czech Course for Foreigners and show you what are you going to learn.

Check out what has PELICAN prepared for you! 

The structure and vocabulary of the course are based on the book series Czech Step by Step [1,2,], which helps you to reach language level B1. Furthermore, you will follow the textbook called “Čeština pro cizince: úroveň B2[3]

The structure is supplemented by:

 • Videos with a Czech grammar
 • Vocabulary
 • Interactive educational videos
 • Audiobooks and audio-fairytales with transcriptsThe example and information about the B1 exam are available HERE


The example and information about the State Language Exam “Základní” (B2) are available HERE


The structure of the course is available:

________________________________________________________________________________

[1] HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1: Czech step by step 1 : A1-A2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-7470-129-0.

[2] HOLÁ, Lída, Pavla BOŘILOVÁ a Zdena MALÁ. Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-86903-92-7.

[3] BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, Kateřina HLÍNOVÁ, Pavel PEČENÝ a Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ. Čeština pro cizince: úroveň B2. 2., aktualizované vydání. Brno: Edika, 2020. ISBN 978-80-266-1512-5.