Obchodní podmínky kurzů a zkoušek

Obsah dokumentu:

1. Obchodní podmínky pro skupinové kurzy pro veřejnost

2. Obchodní podmínky pro individuální kurzy

3. Obchodní podmínky pro roční kurz češtiny pro cizince

4. Obchodní podmínky pro pomaturitní studium

5. Obchodní podmínky pro interní jazykové zkoušky

1) Obchodní podmínky pro skupinové kurzy pro veřejnost:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášení v kanceláři školy je platné po vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. On-line registrace na webových stránkách školy je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení školou a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. Potvrzením přihlášky se student zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů.
 3. Potvrzením přihlášky se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 4. Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či vybranými benefitními poukázkami. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději sedmý pracovní den před zahájením kurzu, nebyla-li uzavřena smlouva o splátkové úhradě nebo nebylo-li na základě individuální domluvy stanoveno jinak. Neuhradí-li student kurzovné v tomto termínu, je jeho přihláška automaticky stornována.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola student uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.
 2. Neuskuteční-li se z podnětu školy část lekcí, má student nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se student nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.
 3. Uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu pro veřejnost. Pokud se tak rozhodne v průběhu kurzu, má právo na převedení odpovídající části kurzovného.

2) Obchodní podmínky pro individuální kurzy:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku.
 3. . Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 4. Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 5. Obchodní podmínky se vztahují na individuální jazykové kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či vybranými benefitními poukázkami. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Studenti individuálních kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku. Úhrada kurzovného je nezbytnou podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze uchazečů o individuální kurz.
 3. Každá další úhrada již zahájeného kurzu probíhá v souladu s těmito podmínkami. Vyčerpá-li student všechny zaplacené lekce, nebude mu účast na dalších kurzech dovolena až do jejich opětovné úhrady.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši.
 2. Student individuálního kurzu má právo na zrušení domluvené lekce pouze ze závažných důvodů (např. nemoc). V takovém případě je povinen svou neúčast nahlásit nejpozději 24 hodin před plánovanou lekcí, a to telefonicky a současně potvrdit e-mailem na adresu skrekova@skolapelican.com. V opačném případě mu platba za danou lekci propadá.
 3. Je-li lekce zrušena z podnětu školy, má student nárok na převedení platby do dalšího termínu.
 4. Zruší-li student svou přihlášku ještě před zahájením kurzu, je mu z uhrazeného kurzovného stržen manipulační poplatek 1000 Kč. Zbytek kurzovného je mu vrácen.
 5. Plánované ukončení kurzu je třeba škole ohlásit nejpozději jeden měsíc před plánovanou poslední lekcí. Dodrží-li student tyto podmínky, je mu zbývající výše kurzovného vrácena v plné výši. V opačném případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 6. Studenti jsou povinni dodržovat smluvený čas výuky. Ten je možné měnit pouze ve výjimečných případech a po domluvě v kanceláři školy.

3) Obchodní podmínky pro roční kurz češtiny pro cizince:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 3. Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 4. Obchodní podmínky se vztahují na kurz roční češtiny pro cizince. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášení je závazné a je podmíněno platbou kurzovného. Přihlášením se student zavazuje k nástupu do kurzu. Student má právo uhradit zálohu v podobě 1/2 ceny dle aktuálního ceníku, který nalezne na webových stránkách školy. Přihlášením se zavazuje k platbě celého kurzu.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši.
 2. Student má nárok na vrácení částky pouze v případě, že zruší účast na kurzu do 1. září. V takovém případě mu bude stržen manipulační poplatek 5 %.
 3. V případě, že student zruší svou účast na kurzu po 1. září, nemá nárok na vrácení kurzovného.
 4. V případě vážného onemocnění má student nárok na vrácení poměrné částky za neodchozené lekce.

4) Obchodní podmínky pro pomaturitní studium:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Škola PELICAN, Mgr. Dagmar Ráček Pelikánová, IČ 72414715, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Činnost Školy PELICAN se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 2. Škola PELICAN je soukromou institucí. Dle svého uvážení volí smluvní podmínky s klienty.
 3. Podmínky spolupráce a studia ve PELICAN jsou vymezeny školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a školy.
 4. Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo využívat status studenta. Status studenta zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní pojištění, úlevy na daních, další slevy a výhody. Škola ale neručí za rozhodnutí jiných soukromých institucí (jako je např. Dopravní podnik města Brna) tyto práva akceptovat.
 5. Aktuální informace týkající se provozu školy mohou studenti získat na webových stránkách nebo na nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na telefonním čísle +420 725 441 935 nebo +420 774 742 296, emailu halouzkova@skolapelican.com, případně osobně v provozních hodinách kanceláře školy, každý všední den od 09:00 do 17:00 hodin.

Platební podmínky

 1. Aktuální ceník pomaturitních kurzů naleznete na webových stránkách školy.  
 2. Studium v pomaturitním kurzu se řídí školním řádem.
 3. Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději tři dny před zahájením kurzu. V opačném případě je přihláška ke studiu automaticky stornována a má-li uchazeč zájem o její obnovení, je povinen o tom informovat odpovědnou osobu. 
 4. Platbu pomaturitního studia je možné rozdělit do dvou splátek. V tomto případě je nutné uhradit první část do začátku školního roku, druhou pak do konce kalendářního roku. Student je povinen uhradit obě částky.    
 5. Při využití akční ceny je student povinen uhradit celou částku do stanoveného data. Akční cena nelze rozdělit na dvě splátky.
 6. Ceny kurzů nezahrnují učební materiály a poplatky za jazykové zkoušky.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Kurzovné se studentovi vrací pouze v případě vážného onemocnění či zranění, které mu dlouhodobě zabraňují v návštěvě školy (a které musí být doloženo potvrzením od lékaře), nebo při stornování přihlášky z důvodu přijetí na vysokou školu, kdy je současně nutné doložit rozhodnutí o přijetí, přičemž potvrzení je nutno dodat ve lhůtě max. 30 dnů od jeho převzetí. Potvrzení starší 30 dní nebudou akceptována. 
 2. Student má také nárok na vrácení školného v případě, že daný kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě o přeřazení do jiného kurzu.
 3. Kurzovné se nevrací, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz a v případě nespokojenosti s časem výuky, lektorem či průběhem hodiny. V takovém případě má student možnost tuto situaci řešit v kanceláři školy.

5) Obchodní podmínky pro interní jazykové zkoušky:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Platební podmínky

 1. Aktuální ceník interních jazykových zkoušek naleznete na webových stránkách školy.
 2. Platba za zkoušku je splatná převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 3. Platbu za zkoušku je nutné uhradit před konáním zkoušky.
 4. Za vystavení duplikátu osvědčení je účtován administrativní poplatek 200 Kč. V případě zaslání doporučenou zásilkou pak 270 Kč.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Student má nárok na vrácení částky pouze v případě, že zruší účast na zkoušce minimálně 48 hodin před konáním zkoušky. Na pozdější zrušení je brán zřetel pouze v případě nemoci (s potvrzením od lékaře).
 2. V případě neúspěšného pokusu zkoušky se platba v případě interních jazykové zkoušky nevrací. V některých případech je možné zkoušku opakovat (s opětovným uhrazením platby), není to však pravidlem a je nutné se na tuto možnost informovat na matenova@skolapelican.com.