Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro skupinové kurzy pro veřejnost:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášení v kanceláři školy je platné po vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. On-line registrace na webových stránkách školy je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení školou a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. Potvrzením přihlášky se student zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů.
 3. Potvrzením přihlášky se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 4. Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či vybranými benefitními poukázkami. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději sedmý pracovní den před zahájením kurzu, nebyla-li uzavřena smlouva o splátkové úhradě nebo nebylo-li na základě individuální domluvy stanoveno jinak. Neuhradí-li student kurzovné v tomto termínu, je jeho přihláška automaticky stornována.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola student uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.
 2. Neuskuteční-li se z podnětu školy část lekcí, má student nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se student nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.
 3. Uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu pro veřejnost. Pokud se tak rozhodne v průběhu kurzu, má právo na převedení odpovídající části kurzovného.

Obchodní podmínky  pro individuální kurzy:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku.
 3. . Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 4. Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 5. Obchodní podmínky se vztahují na individuální jazykové kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či vybranými benefitními poukázkami. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Studenti individuálních kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku. Úhrada kurzovného je nezbytnou podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze uchazečů o individuální kurz.
 3. Každá další úhrada již zahájeného kurzu probíhá v souladu s těmito podmínkami. Vyčerpá-li student všechny zaplacené lekce, nebude mu účast na dalších kurzech dovolena až do jejich opětovné úhrady.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši.
 2. Student individuálního kurzu má právo na zrušení domluvené lekce pouze ze závažných důvodů (např. nemoc). V takovém případě je povinen svou neúčast nahlásit nejpozději 24 hodin před plánovanou lekcí, a to telefonicky a současně potvrdit e-mailem na adresu jadrna@skolapelican.com. V opačném případě mu platba za danou lekci propadá.
 3. Je-li lekce zrušena z podnětu školy, má student nárok na převedení platby do dalšího termínu.
 4. Zruší-li student svou přihlášku ještě před zahájením kurzu, je mu z uhrazeného kurzovného stržen manipulační poplatek 1000 Kč. Zbytek kurzovného je mu vrácen.
 5. Plánované ukončení kurzu je třeba škole ohlásit nejpozději jeden měsíc před plánovanou poslední lekcí. Dodrží-li student tyto podmínky, je mu zbývající výše kurzovného vrácena v plné výši. V opačném případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 6. Studenti jsou povinni dodržovat smluvený čas výuky. Ten je možné měnit pouze ve výjimečných případech a po domluvě v kanceláři školy.

Obchodní podmínky  pro roční kurz češtiny pro cizince:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

Všeobecná ustanovení

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovné předem. Student má právo uhradit zálohu v podobě 1/2 ceny dle aktuálního ceníku, který nalezne na webových stránkách školy. Přihlášením se zavazuje k platbě celé části kurzu. O výjimku lze požádat pouze v případě výjimečných situacích, a to následujících: zamítnutí žádosti o povolení k pobytu v České republice, závažné zdravotní problémy. V těchto případech mu bude částka vrácena bez manipulačního poplatku.
 3. . Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 4. Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.
 5. Obchodní podmínky se vztahují na kurz roční češtiny pro cizince. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Platební podmínky

 1. Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či na účet. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 2. Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovné předem. Student má právo uhradit zálohu v podobě 1/2 ceny dle aktuálního ceníku, který nalezne na webových stránkách školy. Přihlášením se zavazuje k platbě celé části kurzu.

Záruční a stornovací podmínky

 1. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši.
 2. Zruší-li student svou přihlášku ještě před zahájením kurzu, je mu z uhrazeného kurzovného stržen manipulační poplatek v podobě 5 % celkové částky kurzu.
 3. O odpuštění manipulačního poplatu lze požádat pouze v případě výjimečných situacích, a to následujících: zamítnutí žádosti o povolení k pobytu v České republice, závažné zdravotní problémy. V těchto případech bude částka studentovi vrácena bez manipulačního poplatku.
 4. Po záhájení kurzu není škola povinna vrátit kurzovné.