Přípravné kurzy angličtiny

Přípravné kurzy aktuálně probíhají formou Individuálních kurzů.

Náročnost přípravných kurzů je však odlišná od kurzů individuálních, od čehož se také odvíjí i cena.

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na info@skolapelican.com
nebo telefonicky na tel. číslo +420 774 742 296.

Zkouška B1

Obecné informace

V kurzu vás připravíme na  vykonání jazykové zkoušky B1 a vyzkoušíte si i cvičné testy na jazykovou úroveň B1. Celkově upevníme vaše jazykové znalosti, nalezneme vaše stinné i světlé stránky. Rozšíříte si anglickou slovní zásobu.

Pokud nechcete plýtvat časem s domácí přípravou a doufat, že to klapne, svěřte se do rukou profesionálním lektorům, kteří vám pomohou výrazně zvýšit vaše šance na úspěšné složení zkoušky!

Přípravný kurz B1 obsahuje 8 lekcí po 90 minutách. V případě potřeby je možné prodloužení kurzu. Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání zkoušky B1 v termínu, který vám vyhovuje přímo ve škole PELICAN.

Co vás v kurzu naučíme

 • Porozumění čtenému autentickému textu, který obsahuje běžnou anglickou slovní zásobu v rozsahu cca 400- 500 slov.
 • Porozumění ústnímu projevu, zachycení hlavní myšlenky souvislých textů a zaznamenání časových a jiných údajů. 
 • Formou cvičení vás naučíme důležité gramatické jevy – základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky, spojovací výrazy a členy.
 • Prověření ústní části – schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života a samostatně rozvíjet dané téma.

Části jazykové zkoušky B1

 1. Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 2. Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 3. Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 4. Ústní zkouška – 15 minut.

Doporučené materiály

Destination B1 – Grammar and Vocabulary , zkušební testy B1.


Státní jazyk zkouška

Obecné informace

Státní jazyková zkouška je pro každého zaměstnavatele v České republice důkazem o jazykové vybavenost adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje. Tato zkouška zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen v akademickém životě, ale i na trhu práce.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Základní státní jazyková zkouška je uznávána všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky.

Co vás v kurzu naučíme

 • Seznámíte se s obsahem státní jazykové zkoušky a požadavky na účastníky
 • Systematicky vás připravíme na jednotlivé části jazykové zkoušky
 • Naučíte se řešit specifické typy otázek
 • Vyzkoušíte si vzorové testy
 • Procvičíte si gramatiku a rozšíříte slovní zásobu
 • Odhalíte své slabé a silné stránky ve znalostech angličtiny obecně

Části státní jazykové zkoušky

Uchazeč má státní jazykovou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní jazykový kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

1. Písemná část

V písemné části státní jazykové zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

2. Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části zkoušky následuje ústní část jazykové zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí státní jazykové zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

 • Rodina, společenský styk.
 • Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
 • Práce a zaměstnání.
 • Volný čas a jeho organizace.
 • Příroda, ekologické problémy.
 • Cestování.
 • Oblékání.
 • Péče o zdraví.
 • Umění, věda a technika.
 • Vzdělávání.
 • ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností – zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Doporučené materiály

GOLD First Coursebook v kombinaci se staršími testy SJZ.

Cambridgeské zkoušky

Obecné informace

Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané zkoušky, jejichž složením uchazeč prokazuje znalost angličtiny na jedné ze šesti úrovní dle CEFR (A1 – C2).

Co vás v kurzu naučíme

 • Seznámíte se s obsahem a formou jednotlivých částí Cambridgeských zkoušek
 • Naučíte se řešit konkrétní úkoly typické pro daný typ zkoušky
 • Vyzkoušíte si testy nanečisto a zjistíš, co přesně ti dělá problémy
 • Zopakujete si gramatiku a vypiluješ svůj mluvený projev

Části Cambridgeské zkoušky

1. Čtení a psaní

Tato část zkoušky je zaměřena na schopnost čtení a psaní v angličtině. Část věnovaná čtení hodnotí schopnost porozumění různým formám psaného textu, od krátkých zpráv a novinových článků až po složitější literární útvary (záleží na úrovni skládané zkoušky). V části věnované psaní je pak posuzována schopnost uchazečů vytvořit souvislý text podle zadání.

2. Poslech

V této části zkoušky je úkolem uchazeče prokázat schopnost porozumění slyšenému. V průběhu zkoušky si vyslechneš několik nahrávek z různých situací, např. úryvky rozhovoru, rozhlasového vysílání, televizní reportáže… Tvým úkolem je pak správně odpovědět na otázky týkající se obsahu vyslechnutého sdělení, doplnit do textu chybějící slova apod.

3. Mluvený projev

Tato část zkoušky ověřuje Tvou schopnost se samostatně a plynuje vyjadřovat. Ústní zkouška má podobu dialogu se zkoušejícím na zadané téma, v rámci něhož bude Tvým úkolem nejen pohotově reagovat, ale také odpovídat na dotazy, obhajovat své stanovisko a přesvědčivě argumentovat.

TOEFL

Obecné informace

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, jejímž cílem je ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o vysokoškolské studium v USA.

Praktické znalosti užívání jazyka jsou u zkoušky hodnoceny na stupnici 0 až 120. Minimální požadovaný počet bodů se liší v závislosti na požadavcích konkrétní univerzity, obvykle to však není méně než 61 bodů (což odpovídá úrovni B2/B1 dle CEFR, viz tabulka níže).

TOEFL (počet bodů)CEFR (úroveň)
118-120C2
115-117C2
110-114C2/C1
102-109C1
94-101C1
79-93C1/B2
65-78B2
53-64B2/B1

Co vás v kurzu naučíme

 • Blíže se seznámíte s obsahem a specifiky zkoušky TOEFL
 • Vyzkoušíte si vzorové testy
 • Pomůžeme vám zaměřit se na témata, která vám dělají problémy
 • Zvýšíte svou úroveň angličtiny na úroveň požadovanou Tvou cílovou univerzitou
 • Systematicky se zlepšíte ve všech čtyřech jazykových dovednostech

Části zkoušky TOEFL

U zkoušky TOEFL jsou testovány čtyři základní jazykové dovednosti: četba, poslech, mluvení a psaný projev. V každé části je možné získat max. 30 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba uspět ve všech čtyřech částech.

SAT

Obecné informace

SAT (Scholastic Aptitude Test) je standardizovaná zkouška, která je využívána jako součást přijímacího řízení na většině amerických univerzit. Jejím cílem je ověřit, zda-li je uchazeč dostatečně kompetentní pro studium na dané škole. Obsah zkoušek částečně reflektuje obsah kurikula amerických středních škol. Pro uchazeče ze zahraničí je zkouška organizována čtyřikrát do roka (říjen, prosinec, březen a květen) a je za ni požadován poplatek.

Části zkoušky SAT

Zkouška SAT se dělí na dvě části. První z nich je tzv. SAT Reasoning Test, který měří obecné předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole, a to v oblasti kritického myšlení, matematiky a psaní. Druhou částí je tzv. SAT II: Subject Test, který ověřuje znalosti uchazečů v jednom z 21 studijních oborů (např. z matematiky, chemie, biologie, americké historie, cizích jazyků apod.).

1. SAT Reasoning Test

SAT Reasoning Test je rozdělen do pěti dílčích částí: kritické čtení, psaní a použití jazyka, matematika I (s kalkulačkou), matematika II (bez kalkulačky) a psaní eseje (tato část je dobrovolná). Celá zkouška se skládá najednou a je na ni stanoven časový limit 3 hodiny (nebo 3 hodiny a 50 minut, je-li součástí zkoušky psaní eseje).

Test kritického čtení

Test kritického čtení spočívá v ověřování schopnosti pochopit sdělení psaného textu a různých vizuálních prvků, jako např. grafů nebo tabulek. Součástí testu jsou úryvky různých typů textů, od publicistických útvarů až po odborné vědecké texty. Při testu jde však zejména o interpretaci informací dostupných z textů, není proto třeba žádných odborných znalostí.

Test psaní a použití jazyka

Test psaní a použití jazyka ověřuje schopnost identifikovat v textu chyby a efektivně je opravit, např. změnou stavby věty, nahrazením vybraného slova jiným apod. Cílem je dosáhnout maximální jasnosti a informativnosti textu. Tato část je tedy tou, při které je kladen důraz na sprívné použití anglického jazyka a tudíž představuje největší výzvu pro ty, pro které není angličtina rodným jazykem.

Test z matematiky

Test z matematiky se dělí na dvě podčásti: při jedné je dovoleno použití kalkulátoru, při druhé nikoli. Jde o časově nejnáročnější část zkoušky a stejně jako u předchozích částí, i zde je možnost vybrat správnou odpověď ze čtyř možností. Test zahrnuje otázky z různých oblastí matematiky, např. z algebry, statistiky, geometrie apod.

2. SAT II: Subject Test

SAT II: Subject Test je možné vykonat v pěti různých oborech: Mathematics (na dvou různých úrovních), Science (bilogie, chemie, fyzika), English (se zaměřením na literaturu), History (historie světa nebo historie USA) a Languages (s možností výběru z devíti jazyků).

ACT

Obecné informace

ACT (American College Testing) je standardizovaný test ověřující studijní předpoklady uchazečů o studium na univerzitách v USA (podobně jako Scio testy v České republice) a v současné době jde po SAT (Scholastic Aptitude Test) o vůbec nejčastěji využívaný test. Cílem testu je posoudit, zda-li uchazeč vyhovuje nárokům kladeným na zájemce o vysokoškolské studium v USA.

Části zkoušky ACT

Zkouška ACT se skládá ze čtyř povinných částí: English, Mathematics, Reading a Science, a jedné nepovinné části Writing. Z každé z povinných částí může uchazeč získat až 36 bodů, v nepovinné části Writing pak až 12 bodů. Počet bodů, kterého je třeba dosáhnout pro přijetí na univerzitu, se odvíjí od požadavků konkrétní školy.

1. English

Tato část zkoušky testuje schopnost správného použití anglického jazyka, a to nejen z hlediska aplikace gramatických pravidel, ale také z hlediska stylistiky a literární kvality. Úkolem uchazeče je sestavit gramaticky a stylisticky správný text, ve kterém budou informace prezentovány jasným a přehledným způsobem.

2. Mathematics

Cílem druhé části zkoušky je otestovat schopnost uchazeče řešit různé typy matematických úloh. Test sestává z 60 otázek a obsahově pokrývá různé matematické oblasti, od algebry až po trigonometrii. Použití kalkulačky je povoleno.

3. Reading

Třetí část zkoušky sestává ze 40 otázek a jejím cílem je ověřit schopnost uchazeče porozumět psanému sdělení. Konkrétně testuje, nakolik je testovaný schopen v textu identifikovat klíčové myšlenky, interpretovat je a vyvozovat z nich závěry.

4. Science

Čtvrtá část zkoušky má taktéž 40 otázek a testuje především schopnost porozumění, zhodnocení a interpretace vědeckých dat. Ke složení této části zkoušky není třeba specifických znalostí z oblasti přírodních věd, nýbrž schopností pozorného čtení a kritického myšlení.

5. Writing

Poslední část zkoušky je dobrovolná a spočívá v napsání eseje na zadané téma. Úkolem účastníka je sestavit souvislý text pojednávající o daném problému ze tří perspektiv. Součástí eseje je také vyjádření vlastního názoru na danou problematiku.

Proč studovat s PELICANEM

 • Máme ty nejlepší lektory se zkušenostmi s celou řadou jazykových zkoušek.
 • Ve svých kurzech Vám nasloucháme a vytváříme tak lekce přímo Vám na míru. Pravidelné konzultace s lektory a metodiky jsou samozřejmostí.
 • Sídlíme v centru Brna.
 • Naši studenti mají k dispozici Wi-Fi, knihovnu učebních materiálů a kuchyňku s možností přípravy kávy a čaje zdarma.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hodina-zdarma.jpg.

Pro jakékoliv informace volejte k nám do kanceláře na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na náš info@skolapelican.com a nebo se za námi rovnou zastavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.