Přípravné kurzy němčiny

Přípravné kurzy aktuálně probíhají formou Individuálních kurzů.

Náročnost přípravných kurzů je však odlišná od kurzů individuálních, od čehož se také odvíjí i cena.

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na info@skolapelican.com
nebo telefonicky na tel. číslo +420 774 742 296.

Zkouška B1

Obecné informace

Přípravný kurz na zkoušku německého jazyka na úrovni B1 bude dokládat vaši schopnost hovořit a užívat samostatně německého jazyka. Pokud chcete vykonat zkoušku B1 –  měli byste rozumět hlavním myšlenkám týkajících se témat,  se kterými se setkáváme běžně v práci, ve škole ve volném čase. Přípravný kurz na zkoušku B1 obsahuje 8 lekcí po 90 minutách. V případě potřeby je možné prodloužení kurzu. Po přípravném kurzu můžete vykonat zkoušku v termínu, který Vám vyhovuje přímo v jazykové škole Pelican.

V kurzu vás připravíme na vykonání jazykové zkoušky B1, vyzkoušíte si cvičné testy. Celkově upevníme vaše jazykové znalosti, nalezneme vaše silné a slabé stránky. Rozšíříte si německou slovní zásobu.

Co vás v kurzu naučíme

 • Porozumění čtenému autentickému textu, který obsahuje běžnou německou slovní zásobu v rozsahu cca 400- 500 slov.
 • Porozumění ústnímu projevu, zachycení hlavní myšlenky souvislých textů a zaznamenání časových a jiných údajů.
 • Formou cvičení vás naučíme důležité gramatické jevy – základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky, spojovací  výrazy, členy.
 • Prověření ústní části – schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života a samostatně rozvíjet dané téma.

Části zkoušky

 • Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 • Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 • Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 • Ústní zkouška – 15 minut.

Doporučené materiály

Goethe-Zertifikat B1 , slovník, cvičná sada B1.

Státní jazyková zkouška základní

Obecné informace

Státní jazyková zkouška je pro každého zaměstnavatele v ČR důkazem o jazykové vybavenosti uchazeče o pracovní pozici, která ji vyžaduje. Proto si zvyšte Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i ve Vašem akademickém životě. Základní státní jazyková zkouška je uznávána všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky.

Uchazeč zkouškou prokazuje schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu. Samostatnost ústního a písemného vyjadřování je součástí. Základní SJZ je zaměřena na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ základní z němčiny v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • seznámíte se s obsahem státní jazykové zkoušky a požadavky na účastníky
 • systematicky vás připravíme na jednotlivé části německé jazykové zkoušky 
 • naučíte se řešit specifické typy otázek
 • vyzkoušíte si vzorové testy
 • procvičíte si gramatiku a rozšíříš si slovní zásobu
 • odhalíte své stinné a světlé stránky v rámci německého jazyka obecně

Části zkoušky

1. Písemná část

 • doba trvání 4 hodiny
 • porozumění čtenému německému textu v rozsahu asi 600–800 slov
 • schopnost sestavit v německém  jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 • hodnocení stupně porozumění vyslechnutému textu – cca 5 – 6 minut
 • využívaní vybraných mluvnických a lexikálních struktur

2. Ústní část

Nejdříve po 14 dnech po úspěšném vykonání zkoušky následuje ústní část, která trvá 15 – 20 minut.

V této části se ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných denních situacích a dovednost plynně hovořit o zadaných tématech.

Tematické okruhy:

Rodina, bydlení, město, v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání, kultura a kulturní život.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře.

Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Státní jazyková zkouška všeobecná

Obecné informace

Státní jazyková zkouška všeobecná zvýší Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale pomůže Vám i během studia na vysoké škole. SJZ všeobecná z němčiny je na úrovni na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je uznávaná všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky. Státní jazyková zkouška všeobecná může být často poslední překážkou, která Vás může dělit od Vašeho vysněného zaměstnání.

Státní jazyková zkouška všeobecná je poměrně nákladná, a proto se Vám rozhodně vyplatí zaplatit si i přípravný kurz na SJZ. Ideální je pro Vás absolvovat přípravný kurz v Brně v příjemných prostorách jazykové školy Pelican. S ním získáte nejen potřebné znalosti, ale i jistotu k Vaší nadcházející státní jazykové zkoušce němčiny a zaručujeme Vám, že kurzy pro veřejnost s našimi profesionálními lektory Vás budou rozhodně bavit.

Dvouměsíční přípravný kurz na SZJ všeobecnou z němčiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ všeobecné z němčiny v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Prohloubíme Vaši znalosti a větší míru osvojení německého jazyka v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole.
 • Procvičíte si znalost přibližně 4000 německých slovíček
 • Naučíme Vás pohotově a přirozeně reagovat v němčině v běžných situacích denního života a plynně bez chyb německy hovořit o tématických okruzích.

Části zkoušky

1. Písemná část

Na vypracování písemné části SJZ všeobecné z němčiny budete mít celkem 4 hodiny. Během nich se prověřuje úroveň porozumění při čtení německého textu v celkovém rozsahu 1200–1400 slov. Dále se prověřuje dovednost napsat samostatně německý text případně volně zpracovat určené téma. Délka textu by měla činit přibližně 500 slov. Při těchto dvou testování můžete využívat i česko-německý slovník v knižní podobě. Poté následuje poslech v němčině, jehož délka bude 8 minut. Poslední testování písemné části SJZ v němčině se zaměří na gramatiku a Vaši schopnost správně používat vybrané mluvnické a lexikální struktury.

2. Ústní část

Ústní část SJZ zkoušky z němčiny je možné absolvovat nejdříve 14 dnů po úspěšném složení části písemné a bude trvat 25–30 minut. Kromě plynulosti Vaší němčiny bude hodnocena i znalost reálií Německa a České republice a také schopnost hovořit o německé beletrii, kterou jste sami četli, v rozsahu nejméně 500 stran.

Tématické okruhy:

Rodina, bydlení, město, v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání, kultura a kulturní život.

Uchazeči, který by nevyhověl ústní části zkoušky SJZ všeobecné z němčiny, může být povoleno opakování této části, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky z němčiny je možné v nejbližším termínu SJZ všeobecné, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Doporučené materiály

Sprechen Sie Deutsch – 4.

Goethe Zertifikat B2

Obecné informace

Goethe Zertifikat B2 je zkouškou z němčiny určenou pro dospělé osoby. Potvrzuje pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá referenčnímu rámci B2. Úroveň B2 je požadována na řadě dnes nabízených pracovních pozic a snáze se s ní uplatníte i v akademické sféře. Přínos Goethe Zertifikat B2 spočívá hlavně v tom, že Vám otevírá cestu k pracovnímu uplatnění v německy mluvících zemích.

Goethe Zertifikat B2 je poměrně náročný a není tedy radno se na něj připravovat samostatně. Mnohem výhodnější je obrátit se na veřejné kurzy vedené profesionálními lektory jaké nabízíme právě my, jazyková škola Pelican v Brně. V našich příjemných prostorách v centru Brna Vás bude přípravný kurz na Goethe Zertifikat B2 bavit a získáte při něm toliko nezbytnou jistotu pro úspěšné splnění zkoušky.

Dvouměsíční přípravný kurz na Goethe Zertifikat B2 obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty složené z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme  Vás rozumět hlavnímu obsahu složitých německých textů na konkrétními, ale i teoretičtější témata.
 • Pomůžeme Vám v oboru, který je Vám blízký,  rozumět i odborným německým diskusím.
 • S naší pomocí se zvládnete dorozumět německy natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými Němci bez většího úsilí z obou stran.
 • Naučíme Vás se jasně a podrobně vyjadřovat k širokému množství německých témat, objasňovat svůj názor na aktuální otázky a vysvětlovat výhody a nevýhody jednotlivých řešení.

Části zkoušky

 1. Čtení a porozumění německému textu – 80 minut.
 2. Německý poslech a jeho porozumění – 30 minut.
 3. Písemný projev v němčině – 80 minut.
 4. Ústní zkouška ve dvojici (přibližně 15 minut) a samostatně (cca dalších 10 minut).

Doporučené materiály

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2, cvičební materiály na německých stránkách Goethe Institut.

Goethe Zertifikat C1

Obecné informace

Goethe Zertifikat C1 je oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát potvrzující Vaši úroveň němčiny na referenčním rámci C1. Tento certifikát obzvláště využijete pokud se chystáte ke studiu v Německu, potřebujete prokázat pokročilé znalosti němčiny pro práci jak v Německu, tak v České republice anebo se připravujete na činnost v oblasti zdravotnictví. Goethe Zertifikat C1 má však hodnotu sám o sobě, neboť potvrzuje Vaši pokročilou znalost němčiny a ukazuje tak na Vaše dosavadní úspěchy při studiu Německého jazyka.

Goethe Zertifikat C1 patří k těm nejobtížnějším v němčině a je velmi náročné se připravovat na splnění zkoušky pouze samostudiem. Mnohem výhodnější je se obrátit na veřejné kurzy vedené profesionálními lektory jaké nabízíme právě my, jazyková škola Pelican v Brně. V našich příjemných prostorách v centru Brna Vás bude přípravný kurz na Goethe Zertifikat C1 bavit a získáte při něm toliko nezbytnou jistotu pro úspěšné splnění zkoušky.

Dvouměsíční přípravný kurz na Goethe Zertifikat C1 obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty složené z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme Vás rozumět širokému spektru náročných a delších německých textů a pochopit skryté významy v nich.
 • Procvičíme si s Vámi spontánní a plynulé vyjadřování v němčině tak, aby nemuseli ztrácet čas vzpomínáním na jednotlivá slovíčka.
 • Naučíme Vás německý jazyk využívat účinně a flexibilně a používat jej ve společenském a pracovním životě anebo při vzdělávání a studiu.
 • S námi si procvičíte jasné, strukturované a podrobné vyjadřování na složitější témata v němčině.

Části zkoušky

 1. Čtení a porozumění německému textu -70 minut.
 2. Německý poslech a jeho porozumění – 40 minut.
 3. Písemný projev v němčině – 80 minut.
 4. Ústní zkouška ve dvojici (přibližně 15 minut) a samostatně (cca dalších 10 minut).

Doporučené materiály

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1, cvičební materiály na německých stránkách Goethe Institutu.

Proč studovat s PELICANEM

 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, máte tedy možnost si zvolit čas výuky, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním, tak i v profesním životě.
 • Máte možnost využít ukázkové hodiny ZDARMA!
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hodina-zdarma.jpg.

Pro jakékoliv informace volejte k nám do kanceláře na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na náš info@skolapelican.com a nebo se za námi rovnou zastavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.