Firemní jazykové kurzy

Pro jakékoliv informace volejte Marcele Mitaně
na tel. číslo +420 775 092296.

V CENĚ FIREMNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ JE ZAHRNUTO:

 • Otestování Vašich zaměstnanců – osobně otestujeme poslechové i konverzační dovednosti.
 • Vaše zaměstnance rozdělíme do skupin dle pokročilosti i pracovního zaměření.
 • Nejprve zanalyzujeme Vaše potřeby, poté navrhneme nejvhodnější strukturu kurzů i samotnou výuku.
 • Stanovíme cíle jednotlivých kurzů a jejich účastníků – například prohlubování slovní zásoby, zvýšení jistoty při tvorbě vět, zlepšování gramatiky či konverzačních dovedností.
 • Cílem výuky je vždy zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia např. B1 -> B2.
 • Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme docházku s následným řešením případné absence. 
 • Online monitoring výuky - zpřístupníme všem účastníkům firemního vzdělávání systém pro monitorování a evaluaci docházky, progresu a studijních výsledků.
 • Pravidelně testujeme studenty a každých 6 měsíců vyhodnotíme a zanalyzujeme studijní výsledky. Zaměříme se na tyto oblasti výuky:
 • Složení Státní jazykové zkoušky B2 a C1 na závěr kurzu poskytneme všem účastníkům kurzu zdarma.
 • Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich náročných požadavcích a díky individuálnímu přístupu, mají Vaši zaměstnanci jazykovou výuku ušitou na míru. 
 • Náš organizátor firemní výuky je s Vámi po celou dobu  průběhu kurzů. Vymění lektora, změní čas výuky, přihlásí Vaše zaměstnance ke zkouškám a vyřeší jakékoli problémy.

Firemní výuka jazyků probíhá ve městech:

 • Brno
 • Praha
 • Pardubice
 • Olomouc
 • Žďár nad Sázavou
 • Zlín
 • Prostějov
 • Josefov
 • Dle domluvy i v ostatních městech po celé České Republice - kontaktujete nás.
Obecné info
Průběh výuky
Vyučované jazyky
Další města
Obecné info

Firemní jazykové kurzy Brno jsou určeny pro zaměstnance, od kterých se očekávají stále větší jazykové znalosti. Řada jednání se současnými i novými klienty již probíhá například v anglickém, německém, ruském nebo jiném jazyce, což souvisí se stále větším propojením se zahraničními trhy.

V našich firemních jazykových kurzech získají vaši zaměstnanci potřebnou jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce. Tím se také zvyšují šance vaší společnosti na další rozvoj.

 

Myslíme i na rizikové faktory firemní jazykové výuky


PELICAN v rámci výzkumného projektu DGU identifikoval možná rizika výuky hrazené zaměstnavatelem a nalezl jejich řešení. Jedno z hlavních rizik je ztráta počáteční motivace, v tomto případě je řešením vhodně zvolený den a čas výuky, který vede k posílení motivace a jejímu udržení.

 

Motivace zaměstnanců firemních jazykových kurzů

 

Aby nedocházelo k nepravidelné docházce zaměstnanců, musí být zdůrazněna nezbytnost jazykových kompetencí pro udržení pracovní pozice s návazností na profesní růst. Vedením docházkových listů bude monitorována docházka zaměstnanců.

Při 50% neomluvené absenci či při nesložení závěrečné zkoušky uhradí účastník 50% z částky kurzovného. Pravidelné testování a možnost složení jazykové zkoušky vede k udržení motivace zaměstnanců a předejde se nedostatečnému pokroku při osvojování jazykových znalostí.

Pro zlepšení kvality výuky jsou zaměstnancům 1 x za 6 měsíců předloženy dotazníky spokojenosti, které jsou následně analyzovány a předloženy zaměstnavateli.

Jaké jazykové kurzy pro firmy nabízíme?


PELICAN nabízí firemní kurzy angličtiny, dále kurzy němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Dle profilu Vaší společnosti může být část lekcí věnována například obchodnímu, právnímu nebo technickému jazyku. Jakmile Vaši zaměstnanci absolvují náš firemní kurz, bude jim poskytnuta státní jazyková zkouška zcela zdarma.

Průběh výuky

Před zahájením firemního jazykového kurzu


Metodik školy PELICAN na základě vstupního pohovoru v anglickém jazyce, či jiném zvoleném, rozdělí vybrané zaměstnance do studijních skupin dle pokročilosti  - A1, A2, B1, B2, C1. V přípravné fázi proběhne diagnostika potřeb zaměstnavatele, což zajistí podklady pro přípravu osnov kurzu.

 

Unikátní metodika výuky cizího jazyka

PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů.

Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost zaměstnanců. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy zaměstnanec přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití cizího jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching).

Pro vnoření se do cizojazyčného prostředí a vystavení zaměstnanců cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

 

Monitoring a testování firemní jazykové výuky


V průběhu firemní jazykové výuky povede lektor docházku zaměstnanců a přehled probraného učiva a na základně hodnocení testování bude sledovat úspěšnost osvojování si jazykových znalostí. Testování probíhá jedenkrát za 6 měsíců. Kurz je zakončen státní jazykovou zkouškou dle jazykových úrovní. Vše je průběžně zaznamenáváno do monitorovacích archů.

 

 

Příprava, organizace, monitoring a evaluace jazykových kurzů

 

Iniciační fáze: Analýza potřeb a jazykových dovedností konkrétní společnosti a jejích zaměstnanců

 

Spuštění každého z firemních jazykových kurzů předchází iniciační fáze. Během ní probíhá zjišťování potřeb jak zaměstnavatele, tak jeho zaměstnanců. Během iniciační fáze se metodik školy PELICAN setká se zástupci vedení společnosti a analyzuje jejich konkrétní požadavky a potřeby. Standardně jsou kurzy navrženy tak, aby zaměstnanci za rok studia zvýšili svoji jazykovou úroveň o jeden stupeň, např. z B1 na B2. V rámci zjišťování potřeb lze nastavit i zrychlené kurzy anebo více skupin s odlišným tempem výuky, např. stanovit skupinu zaměstnanců s požadavkem doučit se jazyk co nejrychleji.

Poté probíhá zjišťování potřeb u zaměstnanců čili účastníků jednotlivých firemních kurzů. Metodik společnosti PELICAN se setká s každým z nich na osobním pohovoru a na základě jejich dotazování vyhodnotí jejich potřeby a jazykové znalosti.

 

Přípravná fáze: Návrh realizace zakázky a testování

 

Na základě podkladů získaných během iniciační fáze začne metodik sestavovat návrh realizace zakázky. Zároveň pokračuje v osobních pohovorech se zaměstnanci, kdy kromě jejich potřeb jazykových zjišťuje také jejich potřeby pracovní a osobní, a stanovuje jejich současnou dosaženou jazykovou úroveň. Následně sestaví návrh zakázky, jež se bude skládat z výčtu jednotlivých firemních kurzů a seznamu účastníků obsahující jejich pracovní pozici, předpokládanou úroveň jazyka, požadovanou úroveň jazyka a časový limit, dokdy je požadované úrovně možno dosáhnout. Testování probíhá ústně a u každého z budoucích účastníků kurzu trvá 30-60 minut.

Výsledky analýzy potřeb obou cílových skupin – zaměstnavatele i zaměstnanců, a testování se poté stane zadáním pro návrh realizace zakázky.

 

Přípravná fáze II.: Příprava finální verze kurzu

 

Výsledky z testu použije metodik k přípravě finální verze firemního výukového kurzu. Na základě testování metodik rozdělí zaměstnance do jednotlivých skupin. Během přípravy finální verze kurzu se metodik zaměří jak na doplnění obsahové části, tj. vhodné názvosloví či frazeologie, v úvahu připadá i změna poměru jednotlivých složek vyučovacích hodin, např. poslechové a konverzační části k části zaměřené na práci s psaným textem, tak na úpravu formy výuky, aby co nejlépe vyhovovala nejen potřebám konkrétních zaměstnancům, ale i vedení společnosti. Důležité je zohlednit i posílení a udržení motivace jednotlivých zaměstnanců, např. vhodně zvoleným dnem a časem jejich výuky.

Finální verze jazykového firemního kurzu bude zároveň i realistická vzhledem k pracovnímu vytížení účastníků kurzu. V úvahu připadá i spuštění různých forem výuky či jejich kombinace s ohledem na časovou náročnost, např. varianta prezenční vs. varianta více zaměřená na on-line výuku a distanční spolupráci.

 

Realizační fáze: Spuštění samotného kurzu

 

Spuštění kurzu, stejně jako celá jeho příprava, bude uzpůsobeno konkrétním potřebám společnosti, s ohledem na časové uzávěrky, dokončování konkrétních velkých zakázek apod. V průběhu výuky povede lektor docházku zaměstnanců a přehled probraného učiva a bude sledovat úspěšnost osvojování si jazykových znalostí. Vše je průběžně zaznamenáváno do online monitorovacího systému. Zároveň je možné některé skupiny s nejvíce urgentní jazykovou potřebou spustit dříve. Tyto kurzy poté fungují jako tzv. pilotní kurzy a zpětná vazba získaná z nich se poté využívá ke zdokonalování kurzů s pozdějším začátkem.

Závěrečný test dosažených jazykových dovedností probíhá jedenkrát za 6 měsíců. Absolventi kurzu mohou též složit státní jazykovou zkoušku s lektorem školy PELICAN. Ti, kteří úspěšně složí závěrečný test, obdrží Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 nebo vysvědčení o Státní jazykové zkoušce B2 nebo C1 s evropskou platností.

 

PELICAN online monitoring systém

 

Škola PELICAN zpřístupní všem účastníkům firemního vzdělávání – účastníkům kurzu, jejich lektorům, organizátorům výuky a vedení společnosti, systém pro monitorování a evaluaci docházky, progresu a studijních výsledků účastníků kurzu a jejich zpětné vazby. Tím je zajištěno udržování kvality výuky a kontinuální motivace studentů. Vedení společností má tak k dispozici přehled o docházce kdykoli v průběhu kurzu. PELICAN online monitorovací system slouží také organizátorům firemní výuky ze školy PELICAN k rychlým zásahům v případě absence jednotlivých účastníků kurzu, nedostatečnému progresu ve výuce nebo neuspokojivým výsledkům, popřípadě jejich stížnostem a jako podklad pro fakturaci.

 

Evaluační fáze: Zpětná vazba a evaluace

 

Po ukončení firemního kurzu budou všichni účastníci požádáni o vyplnění krátkého dotazníku zjišťujícího, zda kurz splnil jejich očekávání, požadavky a naplnil vzdělávací potřebu. Následně se metodik zaměří na dvě hodnotící kritéria kurzů: účast a dosažené zlepšení jazyka. Na základě údajů získaných ze zpětných vazeb účastníků a hodnotících kritérií poté metodik navrhne případné úpravy firemních kurzů.

Vyučované jazyky

Firemní výuka angličtiny

Angličtina je dnes nejvýznamnějším světovým jazykem. Mluví s ní celý svět a v obchodních záležitostech není její znalost pouhou potřebou, nýbrž nutností. Je tedy v zájmu každé firmy, aby její zaměstnanci i vedení bylo ve znalosti anglického jazyka na vysoké úrovni a aby se byli schopni domluvit v oblasti obchodu i na poli konverzace. Škola PELICAN disponuje kvalifikovanými lektory, kteří se zaměří na angličtinu potřebnou pro obchodní záležitosti Vaší firmy a zároveň naučí Vaše zaměstnance mluvit a anglický jazyk používat. Firemní angličtina Brno jedině ve škole PELICAN.

 

Firemní výuka němčiny

Obchodní trh, který mluví německy, nás jako středo-evropany z velké části obklopuje. Rakousko a Německo jsou prosperující země, do kterých se vyplatí směřovat Vaše podnikatelské záměry. Můžete samozřejmě mluvit anglicky, nicméně může se stát, že Vám utečou důležité informace, které se k Vám v angličtině nedostanou. Firemní němčina Brno se školou PELICAN Vám pomůže rozšířit podnikání do německy mluvících zemí.

 

Firemní výuka ruštiny

Ekonomický i společenský vliv Ruska je patrný čím dál tím více, je tedy nasnadě začít obchodovat s rusky mluvícími státy a s Ruskem samotným. V těchto zemích je důležité ovládat ruštinu, poznat ruský jazyk do základu. Firemní ruština Brno ve škole PELICAN naučí Vás i Vaše zaměstnance Rusky perfektně mluvit a pomůže Vám si jazyk osvojit, aby Váš podnikatelský záměr mohl nadále vzkvétat.

 

Firemní výuka francouzštiny

Francouzi jsou známí svým negativním přístupu týkajícím se komunikace v jiném jazyku, než v jejich mateřském. Pro obchod ve Francií a s Francií je tedy nezbytně nutné francouzštinu ovládat a veškerou komunikaci vést jenom v tomto jazyce. Škola PELICAN naučí Vás i Vaše zaměstnance perfektně francouzsky, aby Vaše firma mohla skvěle prosperovat. Firemní kurzy francouzštiny Brno jedině ve škole PELICAN.

 

Firemní výuka španělštiny

Španělsky mluví značná část světa, naučte se i Vy, naučte španělsky Vaše zaměstnance, a pronikněte se svou firmou do světa. Kurzy firemní španělštiny Brno nabízí škola PELICAN a garantuje profesionální lektory, kteří Vás i Vaše zaměstnance naučí španělsky tak, aby zvládali jakoukoliv komunikaci, ať už písemnou, mluvenou, či konverzaci přes telefon. Vyškolte své zaměstnance, dopřejte jim naše firemní kurzy španělštiny Brno.

 

Firemní výuka italštiny

Směřují Vaše podnikatelské záměry do Itálie? Chcete naučit sebe nebo své zaměstnance italsky pro potřeby komunikace s italským obchodním trhem? Využijte naše firemní kurzy italštiny Brno. Škola PELICAN Vám garantuje zkušené lektory italštiny, které jazyk umí naučit. Neomezujte se pouze na angličtinu nebo němčinu, naučte se s námi Italsky a pronikněte do této přímořské země plné dobrého jídla a skvělého vína.

 

Firemní výuka japonštiny

Je známo, že Japonci jednají s Evropanem, který se s nimi snaží komunikovat v jejich jazyce, naprosto odlišně, než k člověku, co s nimi komunikuje v angličtině nebo v jiném světovém jazyce. Pokud chcete s Japonskem obchodovat, je ve Vašem zájmu, se tento krásný orientální jazyk učit. Poznejte tuto vzdálenou zemi skrz její jazyk s našimi kurzy japonštiny Brno. Firemní výuka Japonštiny Brno jedině se školou PELICAN. Ukážeme Vám, že japonština není tak těžká, jak si všichni myslí, a že se s ní dokážete dorozumět Vy i Vaši zaměstnanci.

 

Firemní výuka arabštiny

Arabštinu můžete slyšet v 35 zemích světa, v 25 je dokonce úředním jazykem. Arabsky tak mluví neuvěřitelných 250 miliónů lidí. Chcete Vaši firmu směřovat na arabsky mluvící trh? Neváhejte, naučte se arabsky s jazykovou školou PELICAN. Firemní výuka arabštiny Brno jedině s námi a našimi kvalifikovanými lektory. Nenechte si utéct příležitosti kvůli neznalosti jazyka. Učte se arabsky se školou PELICAN.

Další města

Vyučujeme jazyky nejen v Brně, ale v následujících městech:

Praha
Škola PELICAN poskytuje jazykovou i profesní výuku také v hlavním městě České republiky. Zajistíme firemní vzdělávání i skupinové kurzy pro veřejnost v místě, které si sami zvolíte, v takový čas, který vám bude vyhovovat. Praha je krásné město a my jsme rádi, že zde můžeme v oblasti vzdělávání působit. Neváhejte a využijte firemní výuku a skupinové kurzy PELICAN v Praze.

Zlín
Ve Zlíně jsme začali nejprve vyučovat firemní jazykové kurzy, díky nimž jsme se rozhodli, že využijeme našeho pohybu po tomto krásném městě a nabídneme zde i individuální skupinové kurzy a profesní vzdělávání. Město jsme si oblíbili a učíme zde opravdu rádi. Časově se přizpůsobíme individuálně každému zákazníkovi a místo výuky si také zvolíte vy. Neváhejte a využijte vzdělávání školy PELICAN ve Zlíně.

Olomouc
Olomouc je nádherné staré město, kde je nyní hodně na vzestupu firemní francouzština a firemní ruština. My ve škole PELICAN jsme potěšeni, že můžeme poskytovat výuku v tomto krásném městě a tak ho i více poznávat.

Pardubice
Město ležící na soutoku Labe a Chrudimky, statutární město pardubického kraje a město perníkových srdcí, to jsou Pardubice. Jazyková škola PELICAN i zde poskytuje firemní výuku jazyků firmám, kteří chtějí školit své zaměstnance a poskytovat jim tak hodnotné pracovní benefity. Firemní výuka Pardubice je ušitá vždy na míru klienta dle potřeb jednotlivců i skupiny.

Žďár nad Sázavou
Město ležící na řece Sázavě 30 km od Jihlavy ve Žďárských vrších a v centru Českomoravské vrchoviny, to je Žďár nad Sázavou. Firemní výuka jazyků PELICAN poskytuje i zde. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o tom, jak firemní kurzy v PELICAN probíhají.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 775 092 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.