Non-profit activities

EN
CZ
EN

Why NGO?

Our non-profit activities stem from the idea that the only way to raisen the quality of education in the Czech Republic is to enhance the knowledge of current trends in education and to support their incorporation in education activities at all levels and types of schools.

Our mission is to serve the needs of students and educational community by supporting, collaborating and partnering with local, regional and state non-profit organizations and providing quality products, programs and professional services.

More about our education projects here.

Spolek PELICAN

Spolek PELICAN was established in 2014. Its field of activity follows long-term efforts of Language School PELICAN to enhance and improve learning methods of language and other courses it provides. The main goal of Spolek PELICAN is the methodical support and development of lecturers, creation of educative manuals and materials and cooperation with organisations around Europe and the world in providing quality products, programs and professional services.

Besides other activities, Spolek PELICAN provides enhancement of language competences of foreign citizens through the development of new methods of Czech language teaching and study. The goal of Spolek is to easen the integration of foreigners in the Czech Republic. In cooperation with Language School PELICAN, it organizes language and education courses that not only enable them to get familiar with the official language, but also a broader introduction to the Czech social and cultural environment. PELICAN actively participates in support and advice to foreigners in relation with their ability to deal with the Czech language, develops modern education and practice tools, handbooks and other materials according to actual needs of effective teaching methods of the Czech language as a foreign language.

PELICAN is the author of their own learning method of foreign languages, called Pelican Active Learning System (PALS), which supports activity, independence and creativity and enhances the possibilities of acquiring the knowledge of foreign language through involvement of Computer-Assisted Language Learning (CALL), Communicative Language Teaching and Language Immersion.

PELICAN not only specializes on language education, but also on retraining courses. The courses are focused on the field of business, finance and management and they help learners to assert themselves on labour market. The experience with these courses gives PELICAN a good base to work on regarding this project to understand how to properly treat adult learners and how to motivate them enough to finish their education.

PELICAN cooperates continuously with Středisko volného času Lužánky, a free-time youth organisation based in Brno, Czech Republic. The main aim of SVC Lužánky is to inspire, motivate and offer space to a sensible use of free time and personal development of youth of all social background. They work with over 9 000 children, youth and adults in more than 600 groups, run a library, summer camps and education courses.

PELICAN participates in the realisation of Live2Work project, supported by European Union within Erasmus+ programme. The project aims at the enhancement of social competences and information literacy among low-qualified youth and young adults (16-20 years) in the situation of professional vulnerability. The applicant of the project is a Portuguese organisation Santa Casa de Misericórdia, other subjects from Denmark, France and Portugal also participate.

What experience and competences will you bring to the project?

Mgr. Dagmar Ráček Pelikánová is a founder and executive director of PELICAN. Mrs Ráček Pelikánová has a comprehensive experience from a number of international projects. She has a master degree in andragogy, adult education and educational management from Charles University in Prague. She has overall responsibility for effective planning, coordinating, organizing and decision making to attain desirable results for the association. Mrs. Ráček Pelikánová's specialization in andragogy and adult education brought her to co-ordinating the award-winning Don't Give Up project. The project offers language schools, teachers and students a complete set of motivational Best Practices for every level of adult language learning to ensure student success. In fact many of the Best Practices can be used in other levels of language teaching and learning. Mrs Ráček Pelikánová is the author of a publication of the same name which deals with problems related to motivation of adult learning. The book includes 48 Best practices for language school managers, language teachers and students. The Best Practices cover every aspect of running a language courses and language school including assessment and evaluation.

Marcela Mitana is in charge of finance. She’s worked in finance departments of state and private institutions. She is responsible for budget planning and financial control, bookkeeping and recording and delivering financial reports for international projects. Mrs Mitana has considerable experience in administration of international projects, including all PELICAN EU granted projects.

Vladimír Vaďura, Ph.D is a project manager. He has obtained a PhD from Political Science at Masaryk University, Brno. He has been dealing with preparation and coordination and administration of European projects from 2007 as a state clerk, project coordinator and academic researcher and has also been a lecturer in both private-enterprise courses and on academic field (e. g. project Stronger Children 2).

Mgr. Olga Kovácsová is a PR manager and a teacher trainer. She is responsible for all outbound communication and dissemination including publicity events, conferences, speaking opportunities, press releases, blogs and social media. Since she is also skilled at producing and editing digital on-line material, at writing press articles and making interviews, he has become the editor of a multilingual magazine (http://issuu.com/pelicanmag/docs/2014_04_16_pelican_final_press_web1/1)

CZ

Nezisková činnost

Proč se věnujeme neziskové činnosti?

Naše nezisková činnost PELICAN vychází z přesvědčení, že jediným způsobem, jak přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v České republice, je zvýšit obecné povědomí o současných trendech v oblasti vzdělávání a podporovat jejich zapojení do vzdělávacích aktivit na všech úrovních a typech škol.

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

Vše o našich vzdělávacích projektech najdete zde.

Spolek PELICAN

Spolek PELICAN byl založen v roce 2014 jako samostatná právnická osoba, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje. Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

Mezi klíčové aktivity Spolku PELICAN patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím rozvoje nových metod výuky českého jazyka. Cílem činnosti spolku je usnadnit integraci cizích státních příslušníku v České republice.  Ve spolupráci s Jazykovou školou PELICAN pořádá jazykové a vzdělávací kurzy, jejichž náplní není pouze samotné osvojování úřední řeči, ale též širší úvod do českého sociálního a kulturního prostředí. PELICAN se aktivně podílí na podpoře a poradenství cizincům s ohledem na zvládnutí českého jazyka, vyvíjí moderní učební a cvičební pomůcky, učebnice a příručky s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém jazyce jako cizím jazyce.

PELICAN je autorem vlastní výukové metody cizích jazyků, nazvané Pelican Active Learning System (PALS), která podporuje u studentů aktivitu, nezávislost a kreativitu a rozšiřuje možnosti osvojení cizího jazyka začleněním prvků Computer-Assisted Language Learning (CALL), Communicative Language Teaching a Language Immersion. Jazyková škola PELICAN je dále autorem tréninkového programu pro učitele PALS. PELICAN rozvíjí metodu výuky cizích jazyků a poskytuje trénink učitelům na předškolním, primárním, sekundárním, odborném i vyšším odborném vzdělávacím stupni. Při těchto aktivitách spolupracuje se školami a univerzitami v České republice i v zahraničí.

Kromě jazykového vzdělávání poskytuje PELICAN rekvalifikační kurzy z oblasti financí, obchodu a managementu, doplněné o širší pomoc uchazečům o zaměstnání při vstupu na trh práce. Zkušenosti s tímto typem vzdělávání poskytují Spolku PELICAN dobrý základ pro spolupráci na projektech zaměřených na vzdělávání dospělých a otázku, jak dospělé osoby motivovat ke zvyšování kvalifikace a prohlubování znalostí.

Spolek PELICAN spolupracuje se Střediskem volného času Lužánky, volnočasovou organizací se sídlem v Brně. Hlavním cílem SVC Lužánky je inspirovat, motivovat a nabídnout prostor pro smysluplné využití volného času a osobní rozvoj mládeži ze všech sociálních skupin. Ve více než 600 zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 9000 účastníků, od předškolních dětí po dospělé. Středisko rovněž provozuje vlastní knihovnu, pořádá letní tábory a vzdělávací kurzy.

Spolek PELICAN se podílí na řešení projektu Live2Work, realizovaného v rámci programu Erasmus+. Cílem projektu je rozvoj sociálních dovedností a informační gramotnosti u mládeže a mladých dospělých (16-20 let) s nízkou úrovní vzdělání (nedokončená střední či pouze základní škola), které se nacházejí v situaci tzv. profesní zranitelnosti. Hlavním řešitelem je portugalská organizace Santa Casa de Misericórdia, partnery jsou organizace z Portugalska, Dánska a Francie.

Co je smyslem spolku?

Organizace je založena na přesvědčení, že jediným způsobem, jak přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v České republice, je zvýšit obecné povědomí o současných trendech v oblasti vzdělávání a podporovat jejich zapojení do vzdělávacích aktivit na všech úrovních a typech škol.

Máme zkušenosti a jsme inovativní!

Členové sdružení mají zkušenosti se vzdělávacími systémy v zahraničí. Nebojíme se ani inovativních výukových metod a nástrojů!

Jak to děláme?

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

Nezisková činnost
Nezisková činnost
Nezisková činnost