MultiLib

The Multilingual Library for Children in Europe  

 

Jazyková škola PELICAN je partnerem projektu MultiLib – The Multilingual Library for Children in Europe. Mezinárodní projekt reaguje na příchod více než milionu cizích státních příslušníků do zemí Evropské unie a především na potřebu jejich úspěšné integrace do společenství. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání dětí směrem k otevřenosti vůči diverzitě, ale také hrdosti na svůj původ a tradice. Zvyšující se podíl multietnických tříd klade nové nároky rovněž na učitele v základních školách a je třeba nabídnout jim nástroje, kterými si s diverzitou dětí a přístupů poradí.

 

V rámci projektu bude vytvořena multijazyková on-line knihovna obsahující 24 knih v 6 evropských jazycích (čeština, švédština, angličtina, italština, řečtina, turečtina) a 12 knih v původních jazycích imigrantů přicházejících do Evropy v těchto dnech. Celkem 156 on-line ilustrovaných knih bude doplněno o sbírku aktivit zaměřených na práci s příběhem, a příručka pro pedagogy. Díky využití těchto zdrojů budou učitelé v základních školách moc rozvíjet u dětí smysl pro sociální začlenění, rozvinout mezikulturní porozumění, podpořit u dětí z etnických menšin hrdost na svůj původ a kulturu, rozvinout dovednosti přispívající k jejich budoucímu uplatnění a užít si kooperativní vzdělávací aktivity, založené na tvořivosti a zábavě.

 

Cílové skupiny projektu:

 • Děti na základních školách v šesti partnerských zemích
 • Děti migrantů a příslušníků etnických menšin v těchto zemích
 • Učitelé na základních školách pracující v multikulturním/multijazykovém prostředí
 • Vychovatelé a další pracovníci základních škol pracující s dětmi na prvním stupni

 

V každém z partnerských jazyků i jazyků menšin (arabština, ruština, fársí, urdu, tigrinya, některý z nigerijských jazyků) budou zpracovány celkem 2 původní pohádky patřící ke kulturnímu základu jednotlivých zemí a 2 nově vytvořené pohádky. Díky herním aktivitám budou děti pracovat jak s textem, tak s ilustracemi, které budou příběh doprovázet na každé stránce

 

Očekávané výstupy projektu:

 • On-line knihovna MultiLib obsahující 24 příběhů ve 12 jazycích
 • Soubor aktivit pro práci s on-line knihami pro děti na základních školách
 • Příručka pro učitele pro práci s knihovnou
 • Případové studie z práce jednotlivých partnerů s knihovnou
 • Pravidla a návod pro vkládání dalších příběhu v jakémkoli jazyce pro další využití vytvořeného prostředí v budoucnu
 • Úložiště a komunikační platforma v prostředí web 2.0

 

 

Koordinátor

Viksjöfors skola, Švédsko

Základní škola se nachází zhruba 300 km severně od Stockholmu, ve venkovské, řídce osídlené oblasti. Počet žáků v poslední době rapidně stoupá díky příchodu migrantů ze zahraničí; zároveň však tato situace klade zvýšené nároky na zaměstnance školy i místní obyvatele. V současnosti školu navštěvuje 84 žáků.  

 

Partneři projektu

The Mosaic Art And Sound Ltd., Velká Británie

Soukromá společnost založená v roce 2003 vyvíjí projekty v oblasti vzdělávání a kultury. Specializuje se na využití hudby a umění jako prostředků vzdělávání, odbourávání bariér a harmonického rozvoje osobnosti v neformálním prostředí.

 

International Yehudi Menuhin Foundation, Belgie

IYMF založil slavný houslista Yehudi Menuhin v Bruselu v roce 1991. Cílem nadace je prosazovat myšlenky kultury, vzdělanosti, multikulturalismu a sociální inkluze prostřednictvím hudby a umění.

 

PELICAN, Česká republika

Jazyková škola PELICAN poskytuje od roku 2002 výuku cizích jazyků vč. češtiny pro cizince, organizuje jazykové zkoušky a rekvalifikační kurzy pro osoby hledající pracovní uplatnění.

 

The Research Committee of the Technical University of Crete, Řecko

Výzkumná komise byla založena v roce 1990 jako centrum výzkumu, rozvoje a výuky v oblastech distribučních informačních systému, aplikovaného inženýrství, počítačové grafiky a simulačního inženýrství. Dosud spolupracovala na zhruba 50 mezinárodních projektech financovaných z prostředků Evropské komise (Leonardo, Comenius, atd.)

 

University of Çukurova, Turecko

Çukurova University Balcalı Campus se nachází poblíž jihotureckého města Adana a patří mezi vůdčí univerzity v zemi díky moderní infrastruktuře a vybavení. V současnosti má univerzita 16 fakult, 5 kolejí, 12 praktických škol, 1 konzervatoř, 3 instituty a 25 výzkumných a aplikačních center.

 

 

Pro vice informací se ptejte na

+420 549 216 124

nebo nás navštivte na ulici Lidická 9 v Brně

 

 

EN:

 

MultiLib - The Multilingual Library for Children in Europe  

 

Language school PELICAN is a partner of the project MultiLib – The Multilingual Library for Children in Europe. The international project reacts on the coming of more than million migrants and refugees that crossed into Europe in 2015, parking a crisis, as countries struggled to cope with the influx. The stress is given to the children’s education towards openness towards diversity, as well as the pride on their origin and traditions. Primary school teachers who play a front-line role in education,  need to acquire a broader repertoire of teaching strategy to tackle the challenge of teaching increasingly multiethnic and multilingual classes.

 

The project provides teachers with a unique on-line library with 24 multulingual e-books in 6 language versions, plus 12 e-books in original languages of immigrants in Europe  (translated in 6 languages – Czech, Swedish, English, Italian, Greek and Turkish). A total of 156 e-books beautifully illustrated by picture book artists and accompanied by a Set of book-based Activities for Children and a Teacher Guide. Through the use of the resources, teachers enable primary school children, both from local and migrant background, to develop  a sense of social inclusion, enhance intercultural understanding, make children proud to share their culture and language and pleased to learn about others, acquire skills that will contribute to their future employment in a labour market and to enjoy collaborative educational activities with creativity and fun while enhancing love of reading, literacy, language and artistic skills.

 

Target groups:

 • Primary school pupils in six partner countries
 • Children from migrant and ethnic minority families in these countries
 • Teachers at primary schools working in multi-ethnic/multilingual environment
 • Educators and other personnel of primary schools dealing with children of 6-10 years of age

 

Two traditional fairy tales of each state and two newly-written fairy tales of each partner language, as well as the language of minorities (Arabic, Russian, Farsi, Urdu, Tigrinya and one of Nigerian languages), will be prepared. Thanks to the development games, children will be able to work with the stories, as well as the illustrations which will accompany the stories on each page.

 

Expected outputs of the project:

 • The MultiLib Library comprising 24 beautifully illustrated e-books in 12 languages
 • MultiLib Children Activity Set with culture and language activities created around the e-books
 • MultiLib Teacher Guide
 • Case Studies to highlight the effects of MultiLib book-based activities on primary school children
 • Replicability templates and Rules of participation to invite the global community to share additional children's stories and children's activities to the project.
 • MultiLib Repository (OER) and web 2.0 communication website

 

 

Applicant Organisation

Viksjöfors skola, Sweden

Viksjöfors skola is the primary school located about 300 km north of Stockholm, in distant isolated countryside. The amount of students is increasing rapidly due to high amount of arriving refugees, with 84 pupils of 6-12 age visiting the school recently. The in the school are very much focused on the learning of curricular subjects with artistic expressions.

 

Partners

The Mosaic Art And Sound Ltd., Great Britain

The Mosaic Art And Sound is a private company based in London, UK and founded in 2003.

It develops projects in two directions: education/culture and the arts. In the social field, The Mosaic has developed projects to enhance human relationships, addressed to adults and children, disadvantaged adults and ethnic minorities. In the area of education and culture, it has been mainly active in research and applications of music to enhance life at all levels, through research projects, applying it to formal and non-formal education, through training courses and live events of performing arts. It has also developed courses and projects to enhance social life and work opportunities through the arts.

 

International Yehudi Menuhin Foundation, Belgium

Created by Lord Yehudi Menuhin, one of the greatest violinists of the 20th century, the International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) has been set up as an international non-profit making association by Royal Decree in 1991 in Brussels. The  idea  of Yehudi Menuhin was to influence decisionmakers  at European level regarding education and culture, for a more inclusive and creative education since the early age.

 

PELICAN, Czech Republic

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o provides educational opportunities in the field of higher and adult education. Since it was founded in 2002, the school has transformed from a school of languages to an adult education centre.

 

The Research Committee of the Technical University of Crete, Greece

TUC/MUSIC (http://www.music.tuc.gr) was established in 1990 in the Dep. of Electronics and Computer Engineering of the Technical University of Crete, Chania, Crete, Greece. It is a centre of research, development and teaching in the areas of distributed information systems, application engineering, computer graphics, and simulation engineering.

 

University of Çukurova, Turkey

The Çukurova University Balcalı Campus, lying in the south-Turkey city of Adana, is among major universities of the country due to its modern substructure and modern facilities. At the present time, the university has 16 faculties, 5 Colleges, 12 Vocational Schools, 1 State Conservatory, 3 Institutes and 25 Research and Application Centers.

 

Got questions? Contact us here.