Zkouška z češtiny B2

INTERNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B2

Potřebuješ certifikát na jazykové úrovni B2 nebo si chceš pouze ověřit svou znalost češtiny? Certifikát z PELICANu je akceptován na většině univerzit.

Podoba jazykové zkoušky je stejná jako struktura státní jazykové zkoušky Základní (úroveň B2).

Kvůli velkému zájmu o zkoušku je nezbytné se hlásit alespoň měsíc před žádaným termínem konání zkoušky.

Účast na zkoušce z češtiny B2 NENÍ podmíněna účastí na našich kurzech z češtiny.

Forma zkoušky:

Zkouška B2 (prezenční)

Zkouška B2 (online)

Cena:

4600 CZK/ 192 EUR

5600 CZK/ 233 EUR

Státní jazyková zkouška z češtiny – Základní (B2)


V naší jazykové škole PELICAN v květnu pravidelně pořádáme státní jazykovou zkoušku z češtiny. Přesné termíny jsou stanoveny vždy státem, nicméně se obvykle jedná o termín v půlce května. Certifikát ze státní jazykové zkoušky je přijímán na většině univerzit. V případě neúspěšného složení zkoušky Vám vrátíme 500,-.

 • Cena zkoušky je 4600,-
 • Termín: květen

Specifické poruchy učení

 • V případě, že jste byli diagnostikováni se specifikou poruchou učení, je možné upravit podmínky zkoušky.
 • V takovém případě nás o tom informujte.

V písemné části zkoušky se požaduje:

 • Porozumění českému textu (v rozsahu 700–1000 slov).
 • Sestavení sdělení (v rozsahu 300 slov).
 • Porozumění vyslechnutému textu (v délce 35-40 minut).
 • Dovednost používat příslušné mluvnické a lexikální struktury.
 • Slovník (pouze v knižní podobě) lze používat pouze v části: porozumění českému textu a sestavení sdělení.
  Nejdříve za 14 dní po úspěšném složení písemné části následuje část ústní.

V ústní části zkoušky se ověřuje:

 • Schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života.
 • Dovednost plynně hovořit o daných tématech.
 • Ústní zkouška trvá 15-20 minut.

Dále naleznete strukturu zkoušky.

 • Písemná část trvá 240 minut (4 hodiny) čistého času.
 • Je rozdělena do dvou částí, mezi nimiž je 20 minut přestávka.
 • Studenti mohou používat slovníky v první části zkoušky (tzn. v porozumění čtenému textu a volném písemném projevu).

Hodnocení

 • Maximální počet: 120 bodů (30 bodů z každé části).
 • Celková spodní hranice pro úspěšné složení: 72 bodů (včetně).
 • Spodní limit pro každou část: 18 bodů (včetně). 

Části zkoušky

 1. Porozumění čtenému textu
 2. Volný písemný projev
 3. Porozumění vyslechnutému textu 
 4. Gramaticko-lexikální test
 • 50 – 60 minut.
 • Max. 30 bodů (min. 18b).
 • Představuje práci s jedním delším nebo několika kratšími texty.
 • Četba a vypracování úkolů.
 • Přečíst text a na základě textu vypracovat úkoly.

Doplňování slov ve správném tvaru 

 • 0,5 b za správnou odpověď.

Doplňování slov ve správném tvaru 

 • 0,5 b za správnou odpověď.

Vyberte nejpřesnější tvrzení

 • 0,5 b za správnou odpověď

Ke každému tvrzení přiřaďte správné jméno osoby

 • 0,5 b za správnou odpověď.

Zařazení vět do textů

 • 0,5 b za správnou odpověď.

Rozhodnout o pravdivosti tvrzení

 • 0,5 b za správnou odpověď.
 • 80 – 90 minut.
 • Max. 30 bodů (min. 18b).
 • První část obsahuje 2 témata, mezi kterými si student vybere 1 a zpravuje téma podle pokynů (rozsah je 250 slov).
 • Druhou část o délce 50 slov zpracuje každý student. 

Volitelné téma

Povinné téma

 • 30 – 35 minut.
 • Max. 30 bodů (min. 18b).
 • Práce s 1 delším nebo několika kratším texty (v celkovém rozsahu 5 – 6 minut).
 • Každý text vyslechnou kandidáti 2x. 
 • Veškeré pokyny, texty i časové mezery na vypracování úkolů jsou nahrány na CD.

3) Porozumění vyslechnutému textu 

 • Max. 30 bodů 

Zakrouškovat jednu správnou odpověď na základě vyslechnutého textu. 

 • 1 bod za správnou odpověď

Doplnit jedno slovo podle vyslechnutého textu. 

 • 1 bod za správnou odpověď

Rozhodnout o pravdivosti tvrzení na základě vyslechnutého textu

 • 1 bod za správnou odpověď
 • 50 – 60 minut.
 • Max. 30 bodů (min. 18b).
 • Prověřuje znalosti jednotlivých gramatických a lexikálních struktur (odpovědi volné i tvořené).

Vyberte jednu správnou odpověď z variant a-d podle smyslu textu

 • 0,5 b za správnou odpověď

Slova v závorkách dát do správného pádu a doplnit předložku/prepozici tak, kde je potřeba

 • 0,5 b za správnou odpověď

Odpověď na otázku

 • 2 – 2.5 b za správnou odpověď

c.1

c.2

Najít chyby a napsat správný tvar

 • 0,5 b – 1 b za správnou odpoveď

Užití kladného imperativu/rozkazovacího způsobu od sloves opačnho vidu

 • 1 b za správnou odpověď

Slovesné tvary v závorkách převést do minulého času

 • 0,5 b za správnou odpověď

Vytrvořit komparativ (2. stupeň) nebo superlativ (3. stupeň) adjektiv/přídavných jmen a adverbií/příslovcí uvedených v závorkách (dodržovat správný pád a číslo)

 • 0,5 b za správnou odpověď

Vytvoření správného slovního druhu

 • 0,5 b za správnou odpověď

Doplnění slov do textu ve správném tvatu

Doplňování skojek a spojovacích výrazů do textu

 • 0,5 b za správnou odpověď

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ČÁSTI

 1. Rodina. Rodinný život. 
 2. Bydlení. Zařízení bytu. 
 3. Moje město/vesnice. 
 4. Obchody, nákupy, služby. 
 5. Práce a zaměstnání. 
 6. Denní program. Volný čas a jeho organizace. Zájmy a záliby. 
 7. Finanční služby, pošta, banka
 8. Sport.   
 9. Péče o zdraví. Návštěva lékaře. Životospráva. 
 10. Oblékání a móda. 
 11. Stravování. V restauraci. 
 12. Zábava – kino, divadlo, hudba, knihy, umění. 
 13. Vzdělávání. Studium jazyků. 
 14. Dovolená, prázdniny. Turistika, cestovní ruch, památky. 
 15. Cestování a doprava. 
 16. Roční období. Počasí. 
 17. Příroda, ekologické problémy. 
 18. Sdělovací prostředky – televize, rádio, noviny. 
 19. Svátky, festivaly, zvyky a tradice. 
 20. Věda a technika. 

V případě jakýchkoliv dotazů napište e-mail na adresu jadrna@skolapelican.com

Zjisti více o Státní jazykové zkoušce Základní (B2).