Rozřazovací test

Vyberte jazyk

Nejste si jistí, na které úrovni jsou vaše jazykové znalosti?

Rozřazovací test spustíte kliknutím na jazyk výše.

f_pic1450 - kopie

Jazykové úrovně v PELICANU dělíme dle Společného evropského rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), jenž byl vyvinut mezi lety 1998 a 2000 ve snaze sjednotit systémy vzdělávání a testování znalosti cizích řečí v Evropě.

Jistě jste se s tímto systémem již setkali – jedná se o kategorizaci úrovně jazyků na základě písmene (A, B nebo C) a číslice (1 nebo 2). Písmeno vystihuje základní způsobilost studenta vyjadřovat se nebo rozumět danému jazyku – A je začátečník, B je nezávislý a C je způsobilý.

Níže naleznete charakteristiku na jednotlivé úrovně jazyka dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň jazyka A1

 • Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je používat.
 • Umí představit sebe a ostatní, klást otázky jiné osobě například o tom, kde žije, o lidech, které zná a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také umí odpovědět.
 • Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

Úroveň jazyka A2

 • Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).
 • Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.
 • Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Úroveň jazyka B1

 • Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.
 • Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají.
 • Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručné zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Úroveň jazyka B2

 • Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.
 • Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran.
 • Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Úroveň jazyka C1

 • Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam.
 • Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov
 • užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

Úroveň jazyka C2

 • Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte.
 • Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku.
 • Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.
IMG_7590 IMG_6408 IMG_7575

Jazyková škola PELICAN je vám vždy k dispozici – neváhejte a vyzkoušejte test úrovně jazyka.