PELICAN školní řád – pomaturitní studium

1. Obecná ustanovení

Činnost jazykové školy PELICAN se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.

Jazyková škola PELICAN je soukromou institucí. Dle svého uvážení volí smluvní podmínky s klienty.

Podmínky spolupráce a studia ve PELICAN jsou vymezeny školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a školy.

Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo využívat status studenta. Status studenta zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní pojištění, úlevy na daních, další slevy a výhody. Škola ale neručí za rozhodnutí jiných soukromých institucí (jako je např. Dopravní podnik města Brna) tyto práva akceptovat.

Aktuální informace týkající se provozu školy mohou studenti získat na webových stránkách nebo na nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na telefonním čísle +420 725 441 935 nebo +420 774 742 296, emailu info@skolapelican.com, případně osobně v provozních hodinách kanceláře školy, každý všední den od 09:00 do 17:00 hodin.

2. Práva a povinnosti studentů 

 2.1. Povinnosti studenta

Studenti jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti. V případě, že studenti nedodržují školní řád, mohou být bez nároku na náhradu vyloučeni ze studia.

Studenti jsou povinni seznámit se s obsahem dokumentu Zásady bezpečného chování a pohybu v jazykové škole PELICAN, který je dostupný v kanceláři školy, a tento dokument respektovat.

Studenti jsou povinni řídit se pokyny vyučujících a dalších zaměstnanců školy. Ve výuce jsou povinni respektovat rozhodnutí vyučujícího a plnit zadané úkoly.

Studenti jsou povinni ve škole udržovat pořádek a umývat po sobě použité nádobí. Před opuštěním učebny jsou studenti povinni uklidit své pracovní místo.

Studenti jsou povinni si na vlastní náklady zajistit studijní materiály dle pokynů vyučujících. Po domluvě s vyučujícími je možné materiály za poplatek kopírovat v kanceláři školy. V těchto případech jsou studenti povinni respektovat zákon o autorských právech.

2.2. Práva studenta

Studenti mají právo žádat o výměnu vyučujícího v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Studenti se mohou obracet v tomto ohledu na pracovníky kanceláře školy, kteří pomohou situaci řešit.

Studenti mají právo s vyučujícím věcně a zdvořile diskutovat o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušovali výuku. Pokud studenti něčemu nerozumí, mají právo požádat vyučujícího o vysvětlení. 

Studenti se mohou v době přestávek pohybovat ve společných prostorách školy a využívat školní kuchyňku za respektování pokynů pracovníků školy.

3. Provoz budovy

V budově školy je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

Studenti jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali ani neohrožovali bezpečnost svoji nebo jiných osob. Při způsobení škody na majetku je student povinen uhradit škole vzniklou škodu.

Škola neručí studentům za odložené věci.

V době mimo provoz kanceláře jsou studenti povinni uzavírat budovu školy a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob.

4. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízením

Studenti nesmí manipulovat s majetkem školy, pokud k tomu nejsou vyzváni pracovníky školy (majetkem školy se rozumí například topení, tiskárny a kopírovací technika, audiovizuální technologie apod.).

Při zacházení s majetkem školy je student povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob. Student je povinen udržovat v pořádku zařízení tříd i společných prostor školy. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí student svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

5.1. Obecná ustanovení

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví provádí pracovníci kanceláře a vedení školy na začátku školního roku. Pravidla bezpečnosti jsou všem studentům dostupná k nahlédnutí v kanceláři školy. Seznámení s těmito pravidly stvrzuje student svým podpisem.

Studenti jsou povinni při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců školy.

5.2. Obecná pravidla pro snižování rizik

Studenti jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V celém areálu školy je studentům zakázáno kouřit, pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví, přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, manipulovat s rizikovými chemickými látkami, zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s elektrickými přístroji.

5.3. Úrazy studentů

Úrazem studenta je úraz, který se stal studentovi při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Úrazem studenta není úraz, který se stal cestou do školy nebo na předem určené místo školního srazu a zpět.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu žáka ve škole, je student povinen ihned nahlásit některému z pracovníků školy. Ten poškozenému studentovi neprodleně poskytne, případně přivolá první pomoc. Zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a odstraněny příčiny úrazu.

6. Průběh školního roku

Pomaturitní studium je zařazeno do vyhlášky č. 19/2014 Sb. MŠMT ČR.

Učebny se nachází na ulici Lidická 9, v prostorách školy PELICAN, a na ulici Kudelova 8, v prostorách budovy Střední průmyslové školy stavební.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je řádně vyplněná závazná přihláška, která je přístupná elektronicky na webových stránkách či v tištěné formě v kanceláři školy, a včas uhrazené školné podle aktuálního ceníku.

6.1. Absence a docházka v pomaturitních kurzech

V ročních pomaturitních kurzech a v kurzech, na které se vztahují studentské výhody, je ze zákona povinná docházka.

Docházka studentů do kurzů je evidována. Pokud studentova absence přesáhne 25 % celkové docházky v kurzu, může být student vyloučen, a to bez nároku na náhradu školného. 

Nemůže-li se student dlouhodobě zúčastnit vyučování, je povinen do 3 dnů oznámit koordinátorce pomaturitního studia důvod nepřítomnosti. Po příchodu do školy pak student do 5 pracovních dnů předloží omluvenku v kanceláři školy.

V okamžiku vyloučení ztrácí student nárok na status studenta.

6.2. Organizace školního roku

Pomaturitní studium je výhradně prezenční studium. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně. Je-li to z technických či organizačních důvodů nutné, škola má právo kurzy po omezenou dobu realizovat i distanční formou. Participace na těchto kurzech v této formě je rovněž povinná.

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Veškeré prázdniny jsou uspořádány dle Organizace školního roku vydané MŠMT.

Vedení školy má právo vyhlásit ředitelské volno v případě, že je to z technických či organizačních důvodů nutné.

Studenti jsou na začátku školního roku pro účely výuky rozděleni do skupin na základě své jazykové úrovně, kterou prokáží v rozřazovacím testu. Student má právo informovat koordinátora kurzu o preferovaném času výuky, tento ale není školou garantován, nakolik je složení skupin nutno přizpůsobit úrovni studentů a kapacitám učeben. K preferencím studentů je přihlíženo až na posledním místě. Přiřazení ke skupině s výukou v preferovaný čas je tedy nenárokové a nespokojenost s časem výuky není důvodem k vrácení kurzovného (viz kap. 7).

6.3. Osvědčení z pomaturitního kurzu

Na základě absolvování kurzu je možné studentům vydat Osvědčení o absolvování kurzu. Škola si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání osvědčení. Osvědčení má student právo získat pouze pokud má splněnou 75% docházku.

U žádného z pomaturitních kurzů nevzniká studentům povinnost absolvovat závěrečnou zkoušku.

7. Kurzovné a stornovací podmínky

Aktuální ceník pomaturitních kurzů naleznete na webových stránkách školy.  

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději tři dny před zahájením kurzu. V opačném případě je přihláška ke studiu automaticky stornována a má-li uchazeč zájem o její obnovení, je povinen o tom informovat odpovědnou osobu. 

Platbu pomaturitního studia je možné rozdělit do dvou splátek. V tomto případě je nutné uhradit první část do začátku školního roku, druhou pak do konce kalendářního roku. Student je povinen uhradit obě částky.    

Při využití akční ceny je student povinen uhradit celou částku do stanoveného data. Akční cena nelze rozdělit na dvě splátky.

Ceny kurzů nezahrnují učební materiály a poplatky za jazykové zkoušky.

Kurzovné se studentovi vrací pouze v případě vážného onemocnění či zranění, které mu dlouhodobě zabraňují v návštěvě školy (a které musí být doloženo potvrzením od lékaře), nebo při stornování přihlášky z důvodu přijetí na vysokou školu, kdy je současně nutné doložit rozhodnutí o přijetí, přičemž potvrzení je nutno dodat ve lhůtě max. 30 dnů od jeho převzetí. Potvrzení starší 30 dní nebudou akceptována. Student má také nárok na vrácení školného v případě, že daný kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě o přeřazení do jiného kurzu.

Kurzovné se nevrací, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz a v případě nespokojenosti s časem výuky, lektorem či průběhem hodiny. V takovém případě má student možnost tuto situaci řešit v kanceláři školy.

8. Závěrečná ustanovení

Vydáním nově navrženého školního řádu se ruší platnost předešlého školního řádu.

Jazyková škola PELICAN si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu.

Školní řád jazykové školy PELICAN nabývá účinnosti ke dni 1. 3. 2022.

V Brně dne 1. března 2022

Schválila ředitelka školy