Čeština pro cizince

Годовой курс Чешский язык для иностранцев

Výuka češtiny pro cizince je v současné době velmi aktuální. To je dáno nejen členstvím České republiky v EU, ale taky vzrůstajícím počtem imigrantů přicházejících do České republiky v těchto dnech z různých kulturních oblastí. Cílem našich kurzů Češtiny pro cizince (roční kurzy pro studenty všech úrovní) je dosáhnout s účastníky kurzů zvolené úrovně v co nejkratší době, aby došlo k bezproblémovému začlenění do běžného života.

Изучение чешского языка среди иностранцев в современном мире очень актуально. Это объясняется не только тем, что Чешская Республика входит в Евросоюз, но и возрастающим количеством представителей разных народностей, которые в настоящее время иммигрируют в Чешскую Республику: они приезжают в страну из разных культурных областей. Цель наших курсов чешского для иностранцев  – помочь ученикам достичь нужного языкового уровня в кратчайшие сроки, чтобы иностранцам легко было ориентироваться во всех сферах повседневной жизни Чешской Республики и они хорошо знали культуру, реалии, обычаи и традиции этой славянской страны. 

Jazykové kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří chtějí v České republice začít studovat, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR.

Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými lektory. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. Účastníci zkoušky získají Osvědčení o znalosti češtiny na úrovni A1 – B1.

Языковые курсы предназначены прежде всего для учеников и студентов, которые хотят учиться в Чешской Республике, но не говорят по-чешски. Благодаря прохождению курса они легко смогут преодолеть языковой барьер: к тому же русский относится к восточной, а чешский – к западной группе славянских языков, поэтому они очень похожи.

Цель курса – подготовить абитуриентов к обучению в высшем учебном заведении на чешском языке и познакомить их с культурными, историческими и общественными реалиями Чешской Республики.

Вся подготовка проводится согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком»[1] . Обучение основано на коммуникативном подходе и ведётся опытными преподавателями. Уровень владения языком проверяется в течение всего обучения, которое завершается комплексным выпускным экзаменом, включающим аудирование, чтение, письмо и говорение.

Obsah studia
/
Содержание курса

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšné zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

Курсы чешского языка для иностранцев предназначены для начинающих и продолжающих студентов. Вы научитесь активно и свободно общаться в повседневной жизни, а также будете знать основы Вас основам коммуникации в области Вашей будущей профессиональной деятельности и специальности. Сдача выпускного экзамена в конце курса подтвердит Ваш активный уровень владения языком, а также поможет Вам успешно сдать вступительные экзамены в вузы Чешской Республики.

Studenti nastupující do kurzu s nulovou znalostí češtiny mohou při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1 – B2. V ročním intenzivním jazykovém kurzu češtiny si student osvojí celý systém české gramatiky, množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu na odpovídající úrovni. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

Студенты, начинающие курс без знания языка, при выполнении всех учебных требований (домашних заданий, требований и указаний преподавателей) могут достичь уровня B1 – B2. На годовом интенсивном курсе чешского языка студент осваивает всю систему чешской грамматики, большое количество лексики, фразеологии, синтаксис на соответствующем уровне. В ходе курса равномерно распределено время на устное и письменное общение, прорабатывается чтение c пониманием, а также аудирование.

 • Čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • Základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • Kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • Doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)
 • Чешский для повседневного общения: разговорный язык, грамматика, работа с текстами;
 • Основы научного, академического чешского языка, используемого в высших учебных заведениях;
 • Культурные, общественные реалии, обычаи и традиции Чешской республики;
 • Дополнительные мероприятия (лекции, совместное обучение с чешскими студентами, экскурсии и т.д. и т.п.).

Proč studovat s PELICANEM?
/
Почему Вам стоит изучать чешский именно с «Пеликаном»?

 • Široký výběr kurzů češtiny pro cizince různých typů úrovní
 • Skvěle dostupná lokalita výuky
 • Kvalifikovaní a prověření lektoři s odpovídající pedagogickou praxí
 • Propracovaná metodika kurzů
 • Skupinové kurzy i individuální výuka
 • Intenzivní denní kontakt s jazykem
 • Interaktivní výuka
 • Dlouholetá tradice školy PELICAN, která se věnuje výuce češtiny již od roku 2002
 • Výuka češtiny taky ve firmách – pro konkrétní zaměstnance a situace
 • Jazyková škola v centru Brna
 • Широкий выбор курсов чешского языка для иностранцев разных типов и уровней.
 • Доступное местонахождение школы (языковая школа расположена в центре города Брно, её очень легко найти).
 • Квалифицированные преподаватели с соответствующей педагогической практикой.
 • Профессионально разработанная и проверенная методика курсов.
 • Интенсивное ежедневное использование языка.
 • Интерактивное обучение.
 • Долголетние традиции школы «Пеликан», в которой ведётся обучение чешскому языку уже с 2002 года
 • Обучение чешскому языку в самой школе «Пеликан», а также в фирмах: для определённых сотрудников и конкретных ситуаций.