Live2Work

Live2Work

 

Spolek PELICAN je partnerem projektu Live2Work, jehož cílovou skupinou jsou mladí nezaměstnaní lidé s nízkou kvalifikací. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí. Jestliže najdou pracovní uplatnění, velmi často jej opět opouštějí vzhledem k tomu, že nejsou schopni dostát nárokům zaměstnavatele.

 

K tomu, aby si novou práci dokázali udržet, by měl přispět vzdělávací systém zaměřený na rozvoj měkkých dovedností a rozšíření znalostí o právních, ekonomických a dalších pravidlech pracovního trhu v zemích Evropské unie. Nedílnou součástí cílové skupiny jsou též cizinci, kteří hledají na pracovním trhu uplatnění, ale jejich znalost zdejšího prostředí je stále omezená.

 

Cílové skupiny projektu:

 • Mladí nezaměstnaní (16-20 let) či ohrožení nezaměstnaností s nízkou kvalifikací (nedokončené středoškolské vzdělání)
 • Migranti ze zemí mimo Evropskou unii
 • Zástupci etnických minorit v partnerských zemích
 • Učitelé a sociální pracovníci pracující s těmito skupinami

 

V rámci projektu budou vytvořeny nástroje a metody pro učitele a sociální pracovníky, zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, např. posílení charakteru, sebehodnocení, kreativní myšlení, řešení problémů, atd. jako doplněk k profesnímu vzdělávání v rámci center pro vzdělávání dospělých, úřadů práce a rekvalifikačních center v partnerských zemích.

 

Očekávané výstupy projektu:

 • Manuál „životního projektu“ pro sociálně znevýhodněné, nízkokvalifikované osoby bez práce či ohrožené nezaměstnaností
 • Sada nástrojů pro rozvoj měkkých dovedností, posilující kognitivní schopnosti, identifikaci se vzory a systematický profesně-osobnostní rozvoj na základě předchozích pozitivních zkušeností
 • Průvodce kurzem – návod k sestavení pětidenního kurzu zaměřeného na konkrétní slabá místa, založeného na výstupech tohoto projektu
 • Piloting, tréninkové kurzy – adaptace a příprava metodologie pro nezaměstnané v partnerských zemích na základě výsledků testování
 • On-line audiovizuální výukové scénáře – sada videomateriálů sloužících jednak jako upoutávky pro výukový program, jednak umožňujících přesné pochopení základních principů projektu
 • Multimediální výukové kurzy vytvoření v prostředí MOODLE, které bude fungovat jako on-line platforma pro výukový program

 

Cílem projektu je vytvoření tréninkových kurzů pro osobnostní rozvoj nízkokvalifikovaných mladých dospělých (18-30 let), včetně imigrantů z cizích zemí, vedoucí k jejich vstupu a udržení se na pracovním trhu a úspěšné re-/integraci do společnosti. V rámci projektu budou vytvořeny nástroje a metody pro učitele a sociální pracovníky, zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, např. posílení charakteru, sebehodnocení, kreativní myšlení, řešení problémů, jako doplněk k profesnímu vzdělávání v rámci center pro vzdělávání dospělých, úřadů práce a rekvalifikačních center v partnerských zemích.

 

Koordinátor

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugalsko

SCML je organizací s více než 500-letou tradicí, zaměřenou na hledání nových řešení sociálních problémů, např. cyklické chudoby, negramotnosti či sociálního vyloučení.

 

Partneři projektu

Coneqt, Dánsko

Cílem společnosti Coneqt je propojování světa vzdělávání a pracovního uplatnění. Společnost se soustředí především na inovace ve vzdělávání, vytváření moderních výukových materiálů, rozvoj měkkých dovedností, výuku metodologií a výrobu materiálů v prostředí MOODLE.

 

PELICAN, Česká republika

Spolek PELICAN je neziskovou organizací zaměřenou na oblast vzdělávání a kultury.

 

Universidade Católica Portuguesa, Portugalsko

UCP je veřejnou univerzitou s pobočkami v Lisabonu, Porto, Viseu a Braga. Univerzita byla založena roku 1967 a v současnosti na ní studuje cca 11000 studentů.

 

Artevio, Česká republika

Artevio je soukromá společnost založená v roce 2015, která vytváří komplexní webová řešení uzpůsobená požadavkům klienta. Hlavním produktem společnosti je komplexní mix internetových technologií a marketingových nástrojů.

 

Mette Holm Harrsen, Dánsko

Mette Holm Harrsen se specializuje na koučing, psychodiagnostiku a poradenství vedoucí k úspěšnému zvládnutí změny uvažování, vedoucí k dosahování kariérních cílů, včetně vytváření souvisejících metodik.

 

Luminita Angelica Bucur – ALB Conseil, Francie

ALB Conseil je soukromým podnikem zaměřeným na monitorování, hodnocení kvality a evaluaci vzdělávacích projektů, zejména u projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

 

Instituto Padre António Vieira, Portugalsko

IPAV je neziskovou organizací prosazující rozvoj sociálních inovačních vedoucích k prosazení lidské důstojnosti, společenské odpovědnosti, mezikulturního dialogu a udržitelného rozvoje jako základních principů pro harmonický rozvoj společnosti.

 

Pro vice informací se ptejte na

+420 549 216 124

nebo nás navštivte na ulici Lidická 9 v Brně

 

 

EN:

Live2Work

 

Spolek PELICAN is a partner of the Live2Work project, whose target group are young unemployed low-qualified persons. These people often cannot find the job, despite the growing demand of workforce and good economic situation of the majority of European countries. If they do not find employment, they very often leave the job market at all, because they cannot match demands of potential employers.

 

To strengthen the ability of these people to hold their new job, a new educational system enhancing the soft skills and the knowledge of law, economic and other rules of the job market in the European Union countries, should contribute. As an inevitable part of the target group, foreigners and immigrants looking for employment, whose knowledge of local job market is limited, are taken into account.

 

Target groups:

 • Young low-qualified unemployed (16-20 years) or threatened by unemployment (unfinished high-school or vocational education)
 • Migrants from countries outside EU
 • Ethnic minorities in partner countries
 • Teachers and social workers dealing with these target groups

 

The project will develop materials and methods, including a guide and toolbox for trainers and social workers for the development of soft skills, to aid the unemployed and refugees through the process of change. This includes research based methodologies for positive psychology, development and adaptation of resources for building character strength, self efficacy, creative thinking and problem solving as a supplement to efforts to develop professional skills in adult education, job centers, and vocational centres in the three countries.

 

Expected outputs of the project:

 • Development of “life projects” for psychosocial disadvantaged young adults and refugees: a theoretical manual
 • Tools for on-line toolbox with materials, exercises, lesson plans to use in training sessions with unemployed and refugees to apply different strategies to enhance self-efficacy by coaching the participant in mastering experience, identifying social role models, the surrounding social perversions and training of the participants and cognitive skills
 • Course guide describing processes relevant to running a 5 day training course
 • Piloting/in-service training courses dealing with the development, adaptation, translation, and preparation of start of a methodology based on cognitive social and behavioral theory, to ensure validity and suitability for unemployed in the 3 countries
 • On-line audio-visual learning scenarios with subtitles in DK, CZ and PT that can serve as appetizers, supplement to courses, and do it yourself materials. The videos will mostly contain exemplary lessons to use in the training courses

MOODLE courses and learning platform on website – an open source multi modal on-line courses using Moodle as a platform, connected with the website

 

The aim of the project is to create online Moodle courses for successful training of low skilled young adults in the age group 18-30, including refugees and migrants, to ensure they successfully enter and stay in jobs, and integrating these people into society. The project will develop materials and methods, including a guide and toolbox for trainers and social workers for the development of soft skills such as character strength, self-efficacy, creative thinking and problem solving as a supplement to efforts to develop professional skills in adult education, job centres and vocational centres in the partner countries.

Applicant Organisation

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugal

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa is a private organization hat has existed for more than 500 years. It pursues in a humanitarian way objectives of social action, provision of health care, education and culture, and the promotion of the quality of life, particularly for the benefit of those in greater need of protection.

 

Partners

Coneqt, Denmark

Coneqt is an innovation in education SME  invested in making a connection between education and the world of work. The main focus of the company is innovation in education, producing teaching materials in relation to soft skills development, teaching methodologies, materials development and on-line learning (MOODLE), innovation and inter-cultural understanding.

 

PELICAN, Czech Republic

Spolek PELICAN is a non-profit association active in the field of education and culture. It is based on the belief that one way to improve the quality of education is to raise public awareness of current trends in education and support their implementation in all levels of educational organizations.

 

Universidade Católica Portuguesa, Portugal

The Universidade Católica Portuguesa (UCP) is a national university with centers and schools in Lisbon, Porto, Viseu and Braga. It has been established in 1967 and nowadays counts with 11000 students.

 

Artevio, Czech Republic

Artevio Marketing was found in 2015 by former  employees of the enterprise Agentura 3 styl, specialized in complex web solutions tailored to the client’s needs. The main goal of Artevio is to deliver complex service mix of internet technologies and marketing.

 

Mette Holm Harrsen, Denmark

Mette Holm Harrsen Company is a private organization, supporting companies and organizations and individuals in conducting successful change processes that enable people to reach their career goals.

 

Luminita Angelica Bucur – ALB Conseil, France

ALB Conseil consultancy is a SME enterprise that specializes in monitoring, quality-assessment and evaluation of education projects in education, with focus on EU-funded projects.

 

Instituto Padre António Vieira, Portugal

IPAV is a non-profit civic association, recognized as a private social welfare institution (IPSS) and a Non-Governmental Development Organization (NGDO), its objective being reflection, education and action in the promotion of human dignity, social solidarity, sustainability, development, diversity and dialogue between civilizations/cultures.

 

Got questions? Contact us here.