Pelican školní řád pomaturitní studium

ŠKOLNÍ ŘÁD PELICAN

1. Obecná ustanovení

Činnost školy PELICAN, dále jen PELICAN, se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.

PELICAN je soukromou institucí. Dle svého uvážení volí smluvní podmínky s klienty.

Podmínky spolupráce a studia ve PELICAN jsou vymezeny školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a školy.
Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo využívat status studenta. Status studenta zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní pojištění, úlevy na daních, další slevy a výhody.
Aktuální informace týkající se provozu školy mohou studenti získat na webových stránkách nebo na nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na telefonním čísle +420 725 441 935 nebo +420 774 742 296, emailu info@skolapelican.com, případně osobně v provozních hodinách kanceláře školy, každý všední den od 08:00 do 16:30 hodin.

 

2. Práva a povinnosti studentů 

2.1. Povinnosti studenta

Studenti jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti. V případě, že studenti nedodržují školní řád, mohou být bez nároku na náhradu vyloučeni ze studia.

Studenti jsou povinni seznámit se s obsahem dokumentu Vstupní bezpečnostní školení pro studenty a pracovníky školy, který je dostupný v kanceláři školy, a tento dokument respektovat.
Studenti jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití.
Během výuky a při pohybu v budově školy je zakázáno požívat a přechovávat alkohol a návykové látky.
Učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Student je povinen zajistit si je sám na vlastní náklady. Po domluvě s lektorem je možné materiály kopírovat za poplatek v kanceláři školy. V těchto případech jsou studenti povinni respektovat zákon o autorských právech.

2.2. Práva studenta

Studenti mají právo žádat o výměnu lektora v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Studenti se mohou obracet v tomto ohledu na pracovníky kanceláře školy, kteří pomohou situaci řešit.
Pokud studenti něčemu nerozumí, mají právo požádat učitele o vysvětlení.
Studenti jsou oprávněni dostávat hodnoceni podle Pravidel hodnocení uvedených ve Školním řádu a znát odůvodnění každého svého hodnocení.
Studenti mají právo diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušovali výuku.
Studenti se mohou v době přestávek pohybovat ve společných prostorách školy a využívat školní kuchyňku při respektování pokynů pracovníků školy.

 

3. Provoz budovy

V budově školy je zakázáno kouřit.

Studenti jsou povinni vypínat si své mobilní telefony a chovat se tak, aby nerušili při výuce ostatní posluchače.
Studenti a lektoři jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob.
Při způsobení škody na majetku je student povinný uhradit škole vzniklou škodu.
Škola neručí studentům za odložené věci.
V době mimo provoz kanceláře jsou studenti a lektoři povinni uzavírat budovu školy a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob.
Lektoři jsou povinni udržovat pořádek v učebnách.
Lektoři jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hodin.

4. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízení

Studenti nesmí manipulovat s majetkem školy, pokud k tomu nejsou vyzváni pracovníky školy. Majetkem školy se rozumí například topení, tiskárny a kopírovací technika, audiovizuální technologie a podobně.

Při zacházení s majetkem školy je student povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob.
Student je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy a ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
Za škodu na majetku školy, kterou způsobí student svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

5.1. Obecná ustanovení

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví provádí pracovníci kanceláře a vedení školy na začátku školního roku nebo před zahájením jazykového kurzu. Pravidla bezpečnosti jsou všem studentům dostupná k nahlédnutí v kanceláři školy. Seznámení s těmito pravidly stvrzuje student svým podpisem ve smlouvě o jazykovém kurzu nebo podpisem v prezenční listině. Studenti podpisem potvrzují, že jsou seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování v prostorách školy, postupem při úrazu, nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru.

Studenti jsou povinni při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

5.2. Obecná pravidla pro snižování rizik

Studenti, zaměstnanci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Studentům je zakázáno kouřit v celém areálu školy, pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví, přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, manipulovat s rizikovými chemickými látkami a zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji.

5.3. Úrazy studentů

Úrazem studenta je úraz, který se stal studentovi při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech.

Úrazem studenta není úraz, který se stane studentovi na cestě do školy nebo na předem určené místo školního srazu a zpět.
Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu žáka ve škole, je student povinen ihned nahlásit učiteli nebo kterémukoli z pracovníků školy. V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout, případně přivolat první pomoc. Poté je třeba oznámit úraz ředitelství školy. Učitel, ředitel školy nebo jeho zástupce provede záznam do Knihy úrazů.
Zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a odstraněny příčiny úrazu.

 

6. Pomaturitní kurzy

Pomaturitní studium je zařazeno do vyhlášky 322/2005 Sb. MŠMT ČR.
Učebny se nachází na ulici Lidická 9, v prostorách školy PELICAN, a na ulici Kudelova 8, v prostorách budovy Střední průmyslové školy stavební.
Podmínkou pro přijetí do kurzu je řádně vyplněná závazná přihláška, která je přístupná na webových stránkách školy.

6.1. Absence a docházka v pomaturitních kurzech

V ročních pomaturitních kurzech a v kurzech, na které se vztahují studentské výhody, se sleduje docházka.
Absence a docházka je evidována v třídních knihách.
Pokud studentova absence přesáhne 30 % celkové docházky v kurzu, může být student vyloučen, a to bez nároku náhrady školného.
V okamžiku vyloučení studenta ztrácí student status studenta.

6.2. Organizace školního roku

Studium je prezenční. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin.
Veškeré prázdniny jsou uspořádány dle Organizace školního roku vydané MŠMT.
Vedení školy má právo vyhlásit ředitelské volno v případě, že je to z technických či organizačních důvodů nutné.

6.3. Osvědčení z pomaturitního kurzu

Na základě absolvování kurzu je možné studentům vydat Osvědčení o absolvování kurzu. Škola si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání osvědčení. Osvědčení má student právo získat, pouze pokud má splněnou 70% docházku.
U žádného z pomaturitních kurzů nevzniká studentům povinnost absolvovat závěrečnou zkoušku.

 

7. Kurzovné a stornovací podmínky

Aktuální ceník PELICAN nalezne uchazeč na webových stránkách.

Poplatek za kurz je nutné uhradit minimálně tři dny před zahájením kurzu.
Ceny kurzů nezahrnují učební materiály.
Kurzovné se studentovi vrací v případě dlouhodobého, vážného onemocnění či zranění, které mu zabraňují v návštěvě školy, pokud kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě se studentem o posunutí zahájení kurzu, nebo přeřazení do jiného kurzu nebo při stornování přihlášky do pomaturitního kurzu z důvodu přijetí na vysokou školu, kdy je současně nutné doložit rozhodnutí o přijetí.

Kurzovné se nevrací, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz a v případě nespokojenosti s lektorem či průběhem hodiny. V takovém případě má student možnost tuto situaci řešit s lektorem nebo v kanceláři školy.

 

8. Pravidla hodnocení studentů

PELICAN hodnotí výsledky vzdělávání posluchačů dvakrát za školní rok, výsledky jsou neveřejné.

Studentům jazykových kurzů pro veřejnost je na žádost vydáno Osvědčení o absolvování kurzu s uvedením prospěchu.
Prospěch posluchačů se hodnotí čtyřmi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl.

 

9. Závěrečná ustanovení

Vydáním nově navrženého školního řádu se ruší platnost předešlého školního řádu.
PELICAN si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu.
Platnost Školního řádu PELICAN začíná s účinností od 31. 8. 2014 po dobu školního roku 2015/2016.

 

V Brně dne 29. srpna 2014

Schválil ředitel školy