Zásady ochrany osobních údajů/ Политика конфиденциальности

Rádi bychom vás informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

Kdo je správce?

Správce osobních údajů je společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN s.r.o., se sídlem Lidická 695/9, Brno, 602 00, IČ 26950189, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47626 (dále jen Správce).

Kdy zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v případě objednávky a rozesílání newsletterů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

V případě objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailovou adresu
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresu
 • Datum narození
 • Způsob platby

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro evidenci a organizaci jazykových kurzů a za účelem komunikace s vámi. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány nejdéle 3 roky od data objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě rozesílání newsletterů zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailovou adresu

Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit. E-mailová adresa bude Správcem zpracovávána nejdéle 5 let od data přihlášení k odběru newsletteru, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům.

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • E-mailingový nástroj
 • Administrátor webu

Jaká jsou vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení spolupráce,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
  _______________________________________________________________________________________________________________________

Политика конфиденциальности.

Нам важно, чтобы Вы знали о том, какие персональные данные мы обрабатываем, почему мы их обрабатываем и как долго они у нас хранятся, а также рассказать Вам о Ваших правах.

Кто осуществляет сбор и обработку Ваших персональных данных?

Оператором персональных данных является Языковая школа с правом проведения государственного языкового экзамена OOO “PELICAN”, главный офис расположен по адресу Lidická 695/9, Brno, 602 00, IČ 26950189, зарегистрирована в региональном суде города Брно, раздел С, вкладыш 47626 (далее – Оператор).

В каких случаях мы обрабатываем персональные данные?

Мы обрабатываем персональные данные при оформлении заказа и распространении информационных бюллетеней согласно Регламенту № 2016/679 Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (общие положения о защите персональных данных) (далее – «Регламент»).

При оформлении заказа Оператор может обрабатывать следующие персональные данные:

 • Адрес электронной почты,
 • Имя и фамилия,
 • Номер телефона,
 • Адрес,
 • Дата рождения,
 • Способ оплаты.

Сбор и обработка вышеперечисленных данных необходимы для организации языковых курсов, а также для коммуникации с Вами. Такая обработка предусмотрена ст.6, п.1b) Регламента. Мы будем хранить Ваши персональные данные и информацию в течение 3 лет, если Вы не предоставите свое согласие на более длительное хранение.

При электронной рассылке информационных бюллетеней мы будем использовать указанный Вами адрес электронной почты. Вы сможете отказаться от рассылки в любой момент. Адрес Вашей электронной почты будет храниться у Оператора в течение 5 лет с момента регистрации, если Вы не предоставите свое согласие на более длительное хранение.

Какие третьи лица могут получить доступ к Вашим персональным данным?

Оператор сотрудничает с другими субъектами (обработчиками), которые могут иметь доступ к Вашим персональным данным. В их числе:

 • Администрация электронной почты
 • Администратор сайта

Ваши права.

Обратите внимание, что в соответствии с законом о защите персональных данных Вы имеете право:

 • запросить у нас информацию о том, какие Ваши персональные данные мы обрабатываем, а также запросить копию этих данных,
 • требовать от нас разъяснений относительно обработки Ваших персональных данных,
 • запросить у нас доступ к Вашим данным, обновить их или исправить,
 • потребовать от нас удаления Вашей личной информации, такое удаление однако приведет к прекращению сотрудничества,
 • в случае сомнений относительно соблюдения обязанностей, связанных с обработкой персональных данных, обратиться к нам или в Отдел по защите персональных данных, а также в суд.