Firemní vzdělávání

Pro jakékoliv informace volejte Marcelu Mitanu na tel. +420 775 092 296.

angličtina | němčina | ruština | španělština | italština
francouzština | řečtina | čeština | japonština
čínština | vietnamština | arabština

Máme výsledky a rádi se pochlubíme. Podívejte se na reference spokojenosti našich klientů ZDE.

V CENĚ FIREMNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ JE ZAHRNUTO:

 • Otestování Vašich zaměstnanců – osobně otestujeme poslechové i konverzační dovednosti.
 • Vaše zaměstnance rozdělíme do skupin dle pokročilosti i pracovního zaměření.
 • Nejprve zanalyzujeme Vaše potřeby, poté navrhneme nejvhodnější strukturu kurzů i samotnou výuku.
 • Stanovíme cíle jednotlivých kurzů a jejich účastníků – například prohlubování slovní zásoby, zvýšení jistoty při tvorbě vět, zlepšování gramatiky či konverzačních dovedností.
 • Cílem výuky je vždy zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia např. B1 -> B2.
 • Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme docházku s následným řešením případné absence.
 • Online monitoring výuky – zpřístupníme všem účastníkům firemního vzdělávání systém pro monitorování a evaluaci docházky, progresu a studijních výsledků.
 • Pravidelně testujeme studenty a každých 6 měsíců vyhodnotíme a zanalyzujeme studijní výsledky. Zaměříme se na tyto oblasti výuky:
 • Složení Státní jazykové zkoušky B2 a C1 na závěr kurzu poskytneme všem účastníkům kurzu zdarma.
 • Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich náročných požadavcích a díky individuálnímu přístupu, mají Vaši zaměstnanci jazykovou výuku ušitou na míru.
 • Náš organizátor firemní výuky je s Vámi po celou dobu  průběhu kurzů. Vymění lektora, změní čas výuky, přihlásí Vaše zaměstnance ke zkouškám a vyřeší jakékoli problémy.
 • V případě zájmu Vám poskytneme konzultaci k žádosti o státní podporu v rámci programu POVEZ II. Poradíme Vám, jak o dotaci požádat a jaké jsou podmínky pro realizaci podpořených kurzů.

Jazykové kurzy
Co zahrnuje cena kurzů
Proč PELICAN
Profesní kvalifikace
Euro angličtina
POVEZ II
Jazykové kurzy

V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním, tak i pracovním životě. Rovněž zlepšíme a rozšíříme znalosti v projektovém řízení, pomůžeme Vašemu zaměstnanci, který disponuje znalostí cizího jazyka, stát se profesionálním lektorem ve Vaší společnosti.

Firemní vzdělávání u PELICANA nastartuje Vaši cestu za profesním růstem a to s pomocí našeho kvalitního a přátelského týmu lektorů.

V PELICAN máte možnost studovat cizí jazyk v kombinaci s kurzy profesní kvalifikace Projektový manažer nebo Lektor dalšího vzdělávání. Zvolíte-li například kombinaci firemní výuka angličtiny Brno + kurz profesní kvalifikace, Vaši zaměstnanci získají kvalitní a ucelený servis informací nutný pro jejich kariérní růst a zároveň budou schopni své nově nabyté znalosti komunikovat se zahraničními partnery. To samozřejmě vede ke zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Vaší společnosti.

Firemní jazyková výuka Brno je, jak již bylo řečeno, vypracována na základě podrobné dohody s klientem. Jde o nalezení komplexního řešení s jasně definovanými podmínkami a cíli. Nemusíte se obávat – přizpůsobíme se vám! Je nám jasné, že při rušném chodu společnosti je pro takovou záležitost, jakým je výuka cizího jazyka pro zaměstnance, často velmi úzký manévrovací prostor. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti a důraz na kvalitu nabízených služeb je komunikace s námi rychlá a transparentní. Kontaktujte nás, sdělte nám vaše požadavky a my pro vaši firmu vypracujeme plán pro firemní jazykové kurzy i s cenovou nabídkou.

Škola PELICAN poskytuje výuku nejen v Brně, ale i v Praze, ve Zlíně a v Olomouci.

Praha

V Praze organizujeme jazykovou výuku a profesní výuku pro firmy i soukromníky od roku 2015. Jsme schopni vyučovat v jakékoliv pražské části a individuálně se domluvit na čase výuky i ostatních potřebách zákazníka. Především společnosti se zahraniční účastí, nebo které komunikují se zahraničními partnery a zákazníky, potřebují pro zaměstnance firemní kurzy cizích jazyků.
Praha je hlavní město České republiky a my jako Brňané si Prahy vážíme a jsme rádi, že můžeme poskytovat výuku i v tomto úžasném městě.

Zlín

Do Zlína škola PELICAN expandovala skrz firemní výuku jazyků. Nyní zde poskytujeme služby zákazníkům v podobě jazykové i profesní výuky a zajistíme firemní, individuální i skupinové kurzy. Jsme schopni vyučovat ve kterékoliv části města v takový čas, který si sami zvolíte. Využijte firemních jazykových kurzů, profesních kurzů a kurzů pro veřejnost ve Zlíně.

Olomouc

Škola PELICAN vyučuje i Olomouci. Olomouc, která ve středověku byla centrem celé Moravy, je krásné město, ve kterém dnes sídlí arcibiskupství a nachází se zde Vrchní soud. My zde vyučujeme hlavně firemní ruštinu a francouzštinu, nicméně jsme schopni v jakékoliv části poskytnout výuku jakéhokoliv jazyku z naší nabídky, a to formou skupinových kurzů, individuálních kurzů a výuky pro firmy.

PELICAN nabízí firemní kurzy angličtiny Brno, dále kurzy němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Dle profilu Vaší společnosti může být část lekcí věnována například obchodnímu, právnímu nebo technickému jazyku. Jakmile Vaši zaměstnanci absolvují naše firemní jazykové kurzy, bude jim poskytnuta jazyková zkouška zcela zdarma.

Co zahrnuje cena kurzů

1.     Iniciační fáze: Analýza potřeb zaměstnavatele a jazykových dovedností zaměstnanců

Spuštění každého z kurzů předchází iniciační fáze. Během ní probíhá zjišťování potřeb jak zaměstnavatele společnosti, tak jeho zaměstnanců. Během iniciační fáze se metodik školy PELICAN setká se zástupci vedení společnosti a analyzuje jejich konkrétní požadavky a potřeby. Standardně jsou kurzy navrženy tak, aby zaměstnanci za rok studia zvýšili svoji jazykovou úroveň o jeden stupeň, např. z B1 na B2.

V rámci zjišťování potřeb lze nastavit i zrychlené kurzy anebo více skupin s odlišným tempem výuky, např. stanovit skupinu zaměstnanců s požadavkem doučit se jazyk co nejrychleji.

Poté probíhá zjišťování potřeb u zaměstnanců čili účastníků jednotlivých kurzů. Metodik společnosti PELICAN se setká s každým z nich na osobním pohovoru a na základě jejich dotazování vyhodnotí jejich potřeby a jazykové znalosti.

2.     Přípravná fáze: Návrh realizace zakázky a testování

Na základě podkladů získaných během iniciační fáze začne metodik sestavovat návrh realizace zakázky. Zároveň pokračuje v osobních pohovorech se zaměstnanci, kdy kromě jejich potřeb jazykových zjišťuje také jejich potřeby pracovní a osobní, a stanovuje jejich současnou dosaženou jazykovou úroveň.

Následně sestaví návrh zakázky, jež se bude skládat z výčtu jednotlivých firemních kurzů a seznamu účastníků obsahující jejich pracovní pozici, předpokládanou úroveň jazyka, požadovanou úroveň jazyka a časový limit, dokdy je požadované úrovně možno dosáhnout. Testování probíhá ústně a u každého z budoucích účastníků kurzu trvá 30-60 minut.

Výsledky analýzy potřeb obou cílových skupin – zaměstnavatele i zaměstnanců, a testování se poté stane zadáním pro návrh realizace zakázky.

3.     Přípravná fáze II.: Příprava finální verze kurzu

Výsledky z testu použije metodik k přípravě finální verze kurzu. Na základě testování metodik rozdělí zaměstnance do jednotlivých skupin. Během přípravy finální verze kurzu se metodik zaměří jak na doplnění obsahové části, tj. vhodné názvosloví či frazeologie, v úvahu připadá i změna poměru jednotlivých složek vyučovacích hodin, např. poslechové a konverzační části k části zaměřené na práci s psaným textem, tak na úpravu formy výuky, aby co nejlépe vyhovovala nejen potřebám konkrétních zaměstnancům, ale i vedení společnosti.

Důležité je zohlednit i posílení a udržení motivace jednotlivých zaměstnanců, např. vhodně zvoleným dnem a časem jejich výuky.

Finální verze kurzu bude zároveň i realistická vzhledem k pracovnímu vytížení účastníků kurzu. V úvahu připadá i spuštění různých forem výuky či jejich kombinace s ohledem na časovou náročnost, např. varianta prezenční vs. varianta více zaměřená na on-line výuku a distanční spolupráci.

4.     Realizační fáze: Spuštění samotného kurzu

Spuštění kurzu, stejně jako celá jeho příprava, bude uzpůsobeno konkrétním potřebám společnosti, s ohledem na časové uzávěrky, dokončování konkrétních velkých zakázek apod. V průběhu výuky povede lektor docházku zaměstnanců a přehled probraného učiva a bude sledovat úspěšnost osvojování si jazykových znalostí.

Vše je průběžně zaznamenáváno do online monitorovacího systému. Zároveň je možné některé skupiny s nejvíce urgentní jazykovou potřebou spustit dříve. Tyto kurzy poté fungují jako tzv. pilotní kurzy a zpětná vazba získaná z nich se poté využívá ke zdokonalování kurzů s pozdějším začátkem.

Závěrečný test dosažených jazykových dovedností probíhá jedenkrát za 6 měsíců. Absolventi kurzu mohou též složit Státní jazykovou zkoušku s lektorem školy PELICAN. Ti, kteří úspěšně složí závěrečný test, obdrží Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 nebo vysvědčení o Státní jazykové zkoušce B2 nebo C1 s evropskou platností.

5.     Cíl kurzů a závěrečná státní zkouška

Cílem kurzu je zlepšení komunikace v cizím jazyce při pracovních jednáních s cizinci v osobním, písemném i telefonickém kontaktu, při poradách i mimopracovní konverzaci a při obchodním styku v těchto oblastech: prezentace, vyjednávání, marketing, prodej, obchodní setkání. Dle profilu společnosti bude výuka orientována na potřeby zaměstnanců a zaměstnavatele.

Kurz je navržen tak, aby zaměstnanci za rok studia zvýšili svoji jazykovou úroveň o jeden stupeň, např. B1→B2. Studenti úrovně A1 a A2 začnou nejprve výukou obecného jazyka a komunikace, studenti úrovně B1, B2 a C1 budou představeni odbornému jazyku a frazeologii již od prvních hodin. Výuka bude zakončena státní jazykovou zkouškou B1, B2 nebo C1 a je zdarma

6.     Monitorování docházky a výsledků: PELICAN online monitoring system

Škola PELICAN zpřístupní všem účastníkům firemního vzdělávání – účastníkům kurzu, jejich lektorům, organizátorům výuky a vedení společnosti, systém pro monitorování a evaluaci docházky, progresu a studijních výsledků účastníků kurzu a jejich zpětné vazby. Tím je zajištěno udržování kvality výuky a kontinuální motivace studentů.

Vedení společností má tak k dispozici přehled o docházce kdykoli v průběhu kurzu. PELICAN online monitorovací system slouží také organizátorům firemní výuky ze školy PELICAN k rychlým zásahům v případě absence jednotlivých účastníků kurzu, nedostatečnému progresu ve výuce nebo neuspokojivým výsledkům, popřípadě jejich stížnostem a jako podklad pro fakturaci.

7.     Evaluační fáze: Zpětná vazba a evaluace

Po ukončení kurzu budou všichni účastníci požádáni o vyplnění krátkého dotazníku zjišťujícího, zda kurz splnil jejich očekávání, požadavky a naplnil vzdělávací potřebu. Následně se metodik zaměří na dvě hodnotící kritéria kurzů: účast a dosažené zlepšení jazyka. Na základě údajů získaných ze zpětných vazeb účastníků a hodnotících kritérií poté metodik navrhne případné úpravy kurzů.

Proč PELICAN

Výhody firemní výuky PELICAN:

 • Zdarma rozdělíme vybrané zaměstnance do studijních skupin dle pokročilosti.
 • V průběhu výuky vede lektor docházku zaměstnanců a přehled probraného učiva a na základně hodnocení testování sleduje úspěšnost osvojování si jazykových znalostí.
 • Online monitoring výuky – zpřístupníme všem účastníkům firemního vzdělávání systém pro monitorování a evaluaci docházky, progresu a studijních výsledků účastníků kurzu a jejich zpětné vazby.
 • Výuka probíhá přímo ve Vaší společnosti nebo v budově školy v centru Brna.
 • Vyvinuli jsme vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system.
 • Zakládáme si na individuálním přístupu a vyhovíme i těm nejnáročnějším požadavkům.
 • Disponujeme zkušenými lektory, kteří naučí.
 • Máme praxi v oblasti jazykového vzdělávání od roku 2002.

Proč studovat v PELICAN – obecné info:

 • PELICAN má zkušené lektory, kteří vás motivují k úspěšnému absolvování kurzu.
 • Díky spolupráci a vedení evropských vzdělávacích projektů se ve Škole PELICAN využívají nové metody výuky se zapojením audiovizuálních prostředků a jiných zábavných metod v průběhu výuky.
 • Škola PELICAN je ve středu města, u Moravského náměstí na ulici Lidická 9, je do ní výborná dostupnost pomocí MHD z celého Brna a okolí.
 • V PELICAN je k dispozici kuchyňku. Můžete si tak zpříjemnit výuku skvělou kávou nebo čajem.
 • V prostorách školy je wifi připojení.

Profesní kvalifikace

Kurzy profesní kvalifikace mohou být proplaceny úřadem práce, pokud bude v žádosti uvedeno, že je pro zaměstnance nezbytné kurz absolvovat pro udržení pracovního místa.

S vyplněním žádosti pro úřad práce Vám ochotně pomůžeme. Pokud se rozhodnete zvolit kombinaci, bude Vám poskytnuta sleva 15% na jazykové vzdělávání, možnost vykonat jazykovou zkoušku po skončení kurzu zdarma a sleva 50% na kurzy profesní kvalifikace.

Můžete si samozřejmě zvolit, zda chcete využít kombinaci firemní výuka jazyků spolu s kurzem profesní kvalifikace nebo si vybrat pouze jednu oblast.

V PELICAN máte možnost studovat cizí jazyk v kombinaci s kurzy profesní kvalifikace Projektový manažer nebo Lektor dalšího vzdělávání. Zvolíte-li například kombinaci firemní výuka angličtiny Brno + kurz profesní kvalifikace, Vaši zaměstnanci získají kvalitní a ucelený servis informací nutný pro jejich kariérní růst a zároveň budou schopni své nově nabyté znalosti komunikovat se zahraničními partnery. To samozřejmě vede ke zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Vaší společnosti.

Euro angličtina

Euro angličtina

Euro angličtina je specifické odvětví anglického jazyka a používá se pro komunikaci v rámci evropské unie. Kurzy obsahují pojmy využívané v evropské politice, v evropské unii. V kurzu euro angličtiny obohatíte svoji slovní zásobu z oblastí ekonomických a měnových záležitostí, podnikání a průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zaměstnaneckých a sociálních záležitostí, životního prostředí, justice a vnitřních věcí a regionální politiky.

Euroangličtina Brno

Kurz euro angličtiny je určen pro všechny, kteří ovládají angličtinu alespoň na úrovni B1 a chtějí se zdokonalit v jazyce používaném v rámci celé evropské unie. Pro rozpoznání své jazykové úrovně si udělejte náš rozřazovací test.

Výuka jazyka bude probíhat podle učebnice EURO English a volně dostupného slovníku EURO ANGLIČTINA ve formátu pdf vydaného Národním orgánem pro koordinaci. Slovník vám bude sloužit hlavně při výuce terminologie vztahující se ke strukturálním fondům a k politice soudržnosti.

POVEZ II

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, třetí výzva

Potřebují  Vaši pracovníci zdokonalit angličtinu, němčinu nebo jiný jazyk? Obchodujete se zahraničními společnostmi  a běžně potřebujete komunikovat například v ruském jazyce? Podpořte vzdělávání svých zaměstnanců  a získejte úhradu nákladů za jazykové kurzy z ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt POVEZ II podporuje odborné jazykové vzdělávání zaměstnanců, které zvýší kvalifikaci pracovníků firmy.

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017.

Nevíte jak o dotaci požádat a jaké jsou podmínky pro realizaci podpořených kurzů?

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme žádost připravit. Také Vám zodpovíme dotazy, které týkají žádosti o podporu jazykových kurzů a projektu POVEZ II.

Zde najdete podrobné informace o projektu a podmínky pro zájemce o podporu vzdělávacích kurzů.

Firemní vzdělávání u Pelicana, to je komplexní balíček služeb poskytovaný klientům, do nějž patří diagnostika potřeb zaměstnavatele, firmy a zaměstnanců, pomoc s výběrem vhodného studijního programu, včetně stanovení cílů.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o tom, jak firemní vzdělávání v PELICAN probíhá.

Firemní vzdělávání u PELICANA nastartuje Vaši cestu za profesním růstem a to s pomocí našeho kvalitního a přátelského týmu lektorů.

Firemní vzdělávání v Pelican
Firemní kurzy angličtiny brno v Pelican
Firemní výuka angličtiny Brno v Pelican

Vlastníme akreditaci na pořádání jazykových zkoušek, které u nás můžete vykonat bez ohledu na to, zda u nás absolvujete firemní jazykový kurz.

Více informací na firemní kurzy získáte na telefonním čísle

+420 775 092 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Vaše firma a její pracovníci budou růst, pokud využijete od PELICANA kurzy pro firemní vzdělávání.