Lingua+

LINGUA+ - kombinace nástrojů výuky jazyka hostitelské země a sociální inkluze

Jazyková škola PELICAN je partnerem projektu Lingua+, zaměřeného na propojení výuky jazyka hostitelské země s hlubším představením ekonomické, kulturní a sociální reality této země osobám přicházejícím zvenčí. Součástí nově vytvářené kombinace budou jak osvědčené metody výuky cizích jazyků, tak obecnější principy mezikulturního vzdělávání, při souběžném respektování kulturní a sociální jedinečnosti cílových skupin.

 

Klíčovým adresátem pilotingu vytvořených nástrojů by se měla stát komunita cizích státních příslušníků na Islandu. Tamní společenství donedávna téměř nebylo příjemcem větších migračních vln; v posledních letech se však situace dramaticky obrací. Bezprecedentní hospodářský růst v celé Evropě vede na jedné straně k odchodu části kvalifikovaných sil do jiných evropských zemí, částečně k příchodu osob především z východní Evropy, které na Islandu hledají pracovní uplatnění. V současnosti dosahuje počet migrantů 10 % celkové populace ostrova a počet nadále narůstá.

kypr2

V rámci České republiky bude pozornost projektu upřena na komunity cizích státních příslušníků žijících v České republice. Výukový blok připravovaný pro tyto osoby by měl být kombinací osvědčených metod a postupů ze dvou oblastí:

 

  • Výuka češtiny jako jazyka hostitelské země pro cizí státní příslušníky v České republice.
  • Sociální inkluze a informování o právní, ekonomické a sociální realitě České republiky.

 

Jak dokazují výzkumy Freie a Don Milani již z konce 60. let 20. století, jazyková výuka by měla v optimálním případě vycházet ze širšího kontextu každodenního života, propojení s pracovním, rodinným a společenským prostorem a trávením volného času. Různorodé zkušenosti účastníků mohou být výchozím podnětem pro náplň výukového programu a zároveň výrazným podpůrným faktorem tzv. přirozeného rozhovoru, který je podstatnou složkou úspěšného vzdělávacího procesu (Rogers 1973). Nedílnou součástí tohoto vývoje je rovněž schopnost nalézt vlastní identitu v rámci nového jazykově-kulturního prostředí, zabydlet se v ní a získat jistotu v rámci jazykových i kulturních mantinelů, které nové prostředí nabízí.

 

Cíle jazykového vzdělávání by tak měly být definovány v širším kontextu mezikulturní adaptace a orientace. Tento přístup ještě získává na důležitosti, jsou-li adresátem vzdělávacího programu osoby negramotné či pouze částečně vzdělané v kontextu současné úrovně západního světa.

kypr3

Základními výstupy projektu budou dvě publikace, zaměřené na jednotlivé dimenze vzdělávacího procesu. Sborník inovativních postupů ve výuce jazyka hostitelské země pro cizí státní příslušníky bude výsledkem společného výzkumu všech partnerů projektu. Jeho obsah bude tvořit výběr z osvědčených metod a technik, ověřený v pilotní části projektu a upravený pro specifické potřeby cílových skupin. V potaz budou brány akademické prameny, stejně jako praktické zkušenosti a výsledky organizací dlouhodobě se touto problematikou zabývajících.

 

Druhým klíčovým výstupem bude Průzkum stávajících metod podpory sociální inkluze migrantů a uprchlíků a podpory empatie v interakcích mezi dospělými. Také v tomto případě budou řešitelé vycházet z předchozích zkušeností mj. v rámci řešených integračních projektů. Záměr publikace je trojí: a) rozšířit znalost partnerů o příslušných tématech, b) nabídnout praktické příklady, které mohou být zahrnuty do výuky jazyka (např. simulace reálných situací, dramatické a umělecké formy vyjádření), c) poskytnout materiál k hlubšímu zamyšlení nad propojením jazykové a kulturní dimenze integrace cizích státních příslušníků.

 

Tyto výstupy budou dále doplněny o Příručku pro učitele jazyka hostitelské země, Multimediální popis výukových metod a Příručku pro sestavení výukových jednotek v prostředí MOOC (Mass Open Online Courses). Díky tomuto výstupu bude možné nabídnuté nástroje kdykoli znovu použít či replikovat podle aktuálních potřeb té které cílové komunity.

kypr1

Ve druhé polovině roku 2018 plánuje Spolek PELICAN pořádat v Jihomoravském kraji workshopy zaměřené na testování nástrojů výuky českého jazyka a sociální inkluze u cizích státních příslušníků v České republice. Pracovní verze obou hlavních výstupů budou předány účastníkům workshopů k praktickému prověření. Návrhy, doporučení a další postřehy od těchto osob představují pro řešitele neocenitelnou zpětnou vazbou a budou určujícím faktorem pro finální úpravu výstupů před ukončením projektu.

 

Partnery evropského projektu jsou organizace z Islandu, Velké Británie, Itálie, Kypru a České republiky.

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte českého koordinátora projektu na adrese vadura@skolapelican.com, případně navštivte sídlo Spolku PELICAN na Lidické 9 v Brně.