Active learning system

Pelican Active Learning System je metodika jazykového vzdělávání vyvinutá jazykovou školou Pelican. Vychází ze zkušeností s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka (Language Acquisition), tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí (Language Immersion) a použití jazyka v reálných komunikačních situacích (Communicative Language Teaching). Pro vnoření se do cizojazyčného prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě jsou využívány audiovizuální technologie a multimédia (Computer Assisted Language Learning).

Historie metodiky

Pelican Active Learning System se začal formovat v rámci mezinárodních výzkumných projektů Don’t Give Up, Web2Learn, aPLaNet, VIDEOforAL a Pools3 zaměřených na vývoj metodologie ve vzdělávání cizích jazyků v roce 2009. V rámci projektu byla identifikována rizika, která souvisí s jazykovým vzděláváním a byla vytvořena vhodná řešení platná pro oblast jazykového vzdělávání dospělých. K praktickému nasazení metodiky Pelican Active Learning System do prostředí firemního vzdělávání došlo v roce 2013.


Problémy, které řeší jazyková metodika Pelican Active Learning systém jsou následující:

Nepravidelná docházka

Příčiny

Dospělí studenti nemají přímou finanční motivaci, kurzy jsou obvykle pořádány na pracovišti a zaměstnanci často opouští výuku z pracovních důvodů, účast na jazykových kurzech je často nařízena vedením a není osobní volbou, zaměstnanci v kurzech mají často různou jazykovou úroveň.

Řešení

Aby nedocházelo k nepravidelné docházce zaměstnanců, lektor jazykového vzdělávání zdůrazní nezbytnost jazykových kompetencí pro udržení pracovní pozice s návazností na profesní růst. V průběhu výuky vede lektor docházku zaměstnanců a přehled probraného učiva. Docházka studentů je monitorována pomocí monitorovacích archů, lektor zaznamenává datum vyučovací hodiny, jména studentů, jména chybějících studentů a probranou látku.

Před zahájením jazykového kurzu metodik jazykové školy určí plán sankcí, např. při 50% neomluvené absenci či při nesložení závěrečné zkoušky hradí účastník 50% část kurzovného.

Ztráta motivace

Příčiny

Nedostatečné důvody pro vynaložení úsilí ke studiu jazyka, kurzy většinou probíhají po pracovní době nebo před pracovní dobou, což prodlužuje pracovní den, zvyšuje únavu a zatěžuje rodinný život.

Řešení

Metodik jazykové školy provádí před začátkem jazykových kurzů testování všech zaměstnanců formou ústního pohovoru, podle kterého je určena jazyková úroveň zaměstnanců. Následně jsou rozděleni do skupin a stanoven cíl kurzu pro každou skupinu. Zaměstnavatelem jsou určena pravidla pro složení závěrečné zkoušky, se kterými jsou seznámeni účastníci jazykového kurzu.

Lektor ve spolupráci se zaměstnavatelem stanovuje reálné cíle, kterých lze během kurzu dosáhnout. V průběhu jazykového kurzu lektor 1x za 6 měsíců otestuje zaměstnance a zpracovává písemné hodnocení každého zaměstnance. Pro zlepšení kvality výuky se využívají dotazníky spokojenosti, které jsou následně analyzovány a předloženy zaměstnavateli s návrhem na další postup. Je zvolen vhodný datum a čas výuky, který povede k posílení motivace a jejímu udržení.


Projekt Web2Learn

Dalším krokem je využití informací z evropského projektu Web2Learn – Use of Web 2.0 in Education, který se soustřeďuje na zpřístupnění komunikačních a informačních technologií v sebevzdělávání a vzdělávání jazyků. Účastník kurzu je seznámen s prostředky pro okamžité použití svých nabytých znalostí, jakými je např. aplikace HelloTalk – student jednoduše kontaktuje rodilého mluvčího, který nabízí možnost konverzace v rámci zlepšení úrovně jazyka, využití sociálních sítí aPLaNet – slouží k mezinárodní komunikaci v angličtiněněmčiněšpanělštině a dalších jazycích.

Využití těchto sítí k jazykovému vzdělávaní je umožněno díky evropskému projektu aPLaNet, na jehož vývoji se jazyková škola PELICAN podílela a jehož hlavní myšlenkou je pomoct studentům v samostudiu cizích jazyků.

Koncept gamifikace

Lektoři jazykové školy využívají konceptu gamifikace. Jedná se o použití prvků herního designu a herních principů v kontextu vzdělávání cizích jazyků. Důvod pro využití tohoto konceptu je jednoduchý, využití herních struktur podporuje motivaci studentů, produktivitu a učení. Techniky gamifikace jsou založeny na základních potřebách studenta dosáhnout viditelných výsledků, úspěchu, komunikace, soutěžit a projevit se. Systém gamifikace je založen na pozitivní motivaci, používá odměn pro ty, kteří dosáhnou požadovaných výsledků nebo vyhrají v soutěži mezi studenty.

Typy odměn jsou např. body, odznaky nebo úrovně, které představují a posilňují vnímání pokroku mezi studenty. Následně je pak důležité, aby ukazatele pokroku nezůstaly pouze v teoretické rovině, při dosažení určité úrovně či počtu bodů je student odměněn např. slevovými poukazy, poukazy k jídlu v restauraci a podobně.


Neplnění domácích úkolů zadaných lektorem

Příčiny

Nedostatečné vysvětlení zadání, neschopnost se koncentrovat na zadání úkolu, časově náročná kombinace kurzu s prací, neporozumění látce v hodinách a následná neschopnost vypracování úkolu.

Řešení

Lektor jazykové školy seznámí zaměstnance s postupy, které jim pomohou dát strukturu a časový rozvrh k domácí přípravě a učení. Je důležité nezahltit zaměstnance informacemi a zdroji. Lektor vždy zadává úkoly v souladu s probíranou učebnicí a vybírá omezené množství sekundárních zdrojů k studiu, aby byla příprava na hodinu co nejefektivnější. Sekundární zdroje pomohou k procvičení látky a zároveň poskytnou možnost dovysvětlení látky v případě neporozumění.

Lektor vede skupinu online přes Facebook a Skype, kde mají zaměstnanci možnost konzultace s lektorem v případě nesnází. Lektor aplikuje učební metody evropského projektu VIDEOforALL, které využívají výhod videa v jazykovém vzdělávání. Pravidelně zadává studentům úkoly s pomocným videem, které obsahuje materiál vysvětlující postup při vypracovávání úkolu. Těchto pomocných videí zaměstnanci využívají i při spolupráci na tzv. projektových domácích úkolech, kde v malých skupinách vypracují úkol, který napomůže k rozvoji komunikace v cizím jazyce.

Nedostatečný pokrok v učivu

Příčiny

Časově náročná kombinace kurzu s prací, neporozumění látce v hodinách, nedostatečná znalost metodologie samostudia.

Řešení

Na základě počáteční diagnostiky zaměstnanců lektor poskytuje metodologii k samostudiu a přípravě na hodinu. Jsou využity video a audio materiály, které slouží ke zdokonalení konverzace a frazeologie. Lektor zakládá online skupiny, kde pravidelně poskytuje videa s radami na přípravu a samostudium. Lektor poskytuje postup v samostudiu v souladu s osvědčenými metodami evropských mezinárodních projektů DGU – Don’t Give Up, projekt soustřeďující se na metodiku samostudia dospělých studentů, a Pools3 – Producing Open Online Learning Systems, projekt napomáhající k realizaci samostudia cizích jazyků s podporou počítače a digitální technologie.

Studenti jsou pravidelně testováni, a hodnotí se jejich pokrok a případně se upravuje látka podle jejich potřeb. Jazyková škola poskytuje zaměstnancům pravidelné dotazníky k úpravě hodin přesně na míru dané skupiny.

Pelican Active Learning System is a language learning method developed by the language school Pelican. It is based on the experience with the on-line system of education and development of audio-visual material during international projects. The method fosters and promotes activity, creativity and independence of students. It speeds up Language Acquisition, i.e. the process of learning and using lexical and grammatical forms intuitively thanks to Language Immersion and Communicative Language Teaching. Computer Assisted Language Learning, i.e. audio-visual technology and multimedia, is used for Language Immersion and students’ exposure to a target language in a correct and authentic form.

History

Pelican Active Learning System was formed during the international research projects Don’t Give Up, Web2Learn, aPLaNet, VIDEOforALL a Pools3 targeted at the development of methodology in language education in 2009. The risks which are related to language education were identified and suitable solutions in the field of adult education were found within the projects. The Pelican Active Learning System methodology has been actively used in the company education since 2013.

Problems solved by the language methodology Pelican Active Learning System:

Irregular Attendance

Causes

Adult students do not have any direct financial motivation, courses are usually taught on the premises of a workplace and the employees often leave the courses because of work, the attendance is often compulsory and it is not a personal choice of the students, the language level of the employees is usually too varied.

Solution                                                                              

To avoid irregular attendance of the employees the lector of the language course emphasises the importance of language competence to maintain a job with relation to professional growth. During the lessons, the lector keeps attendance sheet and an overview of what the employees have learned. The attendance is monitored in monitoring sheets; the lector keeps track of the date of the lesson, names of the students, names of the missing students and what the students have learned.

Before the start of the language course a specialist of the language school will determine the plan of sanctions, for example, if a student has 50% of absence or fails the final exam, he will pay for 50% of the course.

Loss of Motivation

Causes

Unsatisfactory reasons for making an effort to study language, courses are usually before or after working hours, which extends a working day, increases tiredness and limits the employees’ time for their family.

Solution

The language school specialist tests all employees before the start of the language courses in the form of an interview, which will determine the language level of the employees. The employees are then divided into groups and an objective of the course is determined for every course group. The employees are introduced to the rules for passing the final exam specified by the employer.

The lector together with the employer determines achievable objectives, which can be fulfilled during the courses. The lector tests the employees every 6 months during the language courses and analyses the written evaluation of every employee. Questionnaires are used to increase quality of the courses, they are then analysed and sent to the employer with a proposal on how to proceed with regards to the feedback. Suitable time is chosen to increase and maintain the motivation of the employees.

Projekt Web2Learn

The next step is to use the information from the European project Web2Learn – Use of Web 2.0 in Education, which focuses on creating communication and information technologies for self-education and language education. The course participants are introduced to the tools which will provide the option of immediate use of newly gained knowledge. Such tools are for example the HelloTalk application – students will simply contact native speakers, who communicate with the students in order to improve their conversational skills. There is also the use of social networks aPLaNet – they offer international communication in English, German, Spanish and many other languages.

The use of such networks in language education is available thanks to the European project aPLaNet, which was partially developed by the language school PELICAN and its main idea was to help students in self-study of languages.

Concept of Gamification

The language school lectors use the concept of gamification. It deals with the application of the elements of game design and game principles in the context of language education. The reason for the use of the concept is simple; the application of game structures fosters the students’ motivation, productivity and learning. The methods of gamification are based on the needs of the students to reach visible results, success, communication, competition and the need to express oneself. The system of gamification is based on positive motivation; it uses rewards for those who reach desired results or win a competition among students.

Failure to Finish Homework

Causes

Insufficient explanation of homework, inability to concentrate on the explanation, time-consuming combination of courses and work, inability to understand taught subjects leading to inability to finish homework.

Solution

The language school lector will introduce the employees to the methods, which will help them give a structure and time-table for home preparation and studying. It is important the employees are not overwhelmed with information and sources. The lector gives homework in accordance with the used textbook and offers a limited number of secondary sources so the students’ preparation for the courses would be as effective as possible. The secondary sources help with practice of the taught subject and offer a different manner of explanation.

The lector starts a group on Facebook and Skype; the employees have the option of consultation with the lector. The lector applies the methods of the European project VIDEOforALL, which uses the benefits of video in language education. The lector gives homework with video tutorials regularly, which explain the approaches towards finishing the homework. These video tutorials are also used during so called project homework, a small group of students work on a project, which will help them develop their communication skills in a given language.

Insufficient Progress

Causes

Time-consuming combination of the courses and work, inability to understand taught subject, insufficient knowledge of the methods of self-study.

Solution

Based on the initial diagnostics of the employees the lector introduces them to the methods of self-study and home preparation. Video and audio material is used to improve conversational skills and phraseology. The lector starts online groups, where he regularly puts videos and information on how to self-study. The lector provides help on how to self-study with regards to the proven methods of the European international projects DGU – Don’t Give Up, a project focusing on self-study methodology in adult education, and Pools3 – Producing Open Online Learning Systems, a project aimed at implementation of language self-study with the help of a computer and digital technology.

The students are tested regularly, their progress is then analysed and the taught subjects are modified according to their needs. The language school provides the employees with regular questionnaires to adjust the courses according to the requirements of a given group.

Links

Further reading

Emadrid.org – presentation –  an introduction of the Pelican Active Learning Systém project

Stronger Children 2 – an international project in education

Učitelské listy – arcticle – how to memorise 9 times more information during studying

Popis metodiky – a complete description of the Active Learning System methodology in English