Školní řád/ Устав школы

PELICAN školní řád

1. Obecná ustanovení

Činnost jazykové školy PELICAN se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.

Jazyková škola PELICAN je soukromou institucí. Dle svého uvážení volí smluvní podmínky s klienty.

Podmínky spolupráce a studia ve PELICAN jsou vymezeny školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a školy.

Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo využívat status studenta. Status studenta zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní pojištění, úlevy na daních, další slevy a výhody.
Aktuální informace týkající se provozu školy mohou studenti získat na webových stránkách nebo na nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na telefonním čísle +420 725 441 935 nebo +420 774 742 296, emailu info@skolapelican.com, případně osobně v provozních hodinách kanceláře školy, každý všední den od 08:00 do 19:00 hodin.

2. Práva a povinnosti studentů 

 2.1. Povinnosti studenta

Studenti jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti. V případě, že studenti nedodržují školní řád, mohou být bez nároku na náhradu vyloučeni ze studia.

Studenti jsou povinni seznámit se s obsahem dokumentu Zásady bezpečného chování a pohybu v jazykové škole PELICAN, který je dostupný v kanceláři školy, a tento dokument respektovat.

Studenti jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití.

Studenti jsou povinni ve škole udržovat pořádek a umývat po sobě použité nádobí.

Studenti jdou povinni si na vlastní náklady zajistit studijní materiály dle pokynů vyučujících. Po domluvě s vyučujícími je možné materiály kopírovat za poplatek v kanceláři školy. V těchto případech jsou studenti povinni respektovat zákon o autorských právech.

2.2. Práva studenta

Studenti mají právo žádat o výměnu vyučujícího v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Studenti se mohou obracet v tomto ohledu na pracovníky kanceláře školy, kteří pomohou situaci řešit.

Pokud studenti něčemu nerozumí, mají právo požádat vyučujícího o vysvětlení. Studenti mají právo diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušovali výuku.

Studenti se mohou v době přestávek pohybovat ve společných prostorách školy a využívat školní kuchyňku při respektování pokynů pracovníků školy.

3. Provoz budovy

V budově školy je zakázáno kouřit.

Studenti a lektoři jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali ani neohrožovali bezpečnost svoji nebo jiných osob. Při způsobení škody na majetku je student povinen uhradit škole vzniklou škodu.

Škola neručí studentům za odložené věci.

V době mimo provoz kanceláře jsou studenti povinni uzavírat budovu školy a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob.

4. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízením

Studenti nesmí manipulovat s majetkem školy, pokud k tomu nejsou vyzváni pracovníky školy (majetkem školy se rozumí například topení, tiskárny a kopírovací technika, audiovizuální technologie apod.).

Při zacházení s majetkem školy je student povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob. Student je povinen udržovat v pořádku zařízení tříd i společných prostor školy. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí student svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

5.1. Obecná ustanovení

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví provádí pracovníci kanceláře a vedení školy na začátku školního roku. Pravidla bezpečnosti jsou všem studentům dostupná k nahlédnutí v kanceláři školy. Seznámení s těmito pravidly stvrzuje student svým podpisem ve smlouvě o jazykovém kurzu nebo podpisem v prezenční listině.

Studenti jsou povinni při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců školy.

5.2. Obecná pravidla pro snižování rizik

Studenti jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V celém areálu školy je studentům zakázáno kouřit, pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví, přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, manipulovat s rizikovými chemickými látkami, zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s elektrickými přístroji.

5.3. Úrazy studentů

Úrazem studenta je úraz, který se stal studentovi při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Úrazem studenta není úraz, který se stal cestou do školy nebo na předem určené místo školního srazu a zpět.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu žáka ve škole, je student povinen ihned nahlásit některému z pracovníků školy. Ten poškozenému studentovi neprodleně poskytne, případně přivolá první pomoc. Zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a odstraněny příčiny úrazu.

6. Pomaturitní kurzy

Pomaturitní studium je zařazeno do vyhlášky 322/2005 Sb. MŠMT ČR.

Učebny se nachází na ulici Lidická 9, v prostorách školy PELICAN, a na ulici Kudelova 8, v prostorách budovy Střední průmyslové školy stavební.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je řádně vyplněná závazná přihláška, která je přístupná na elektronicky na webových stránkách či v tištěné formě v kanceláři školy, a včas uhrazené školné podle aktuálního ceníku.

6.1. Absence a docházka v pomaturitních kurzech

ročních pomaturitních kurzech a v kurzech, na které se vztahují studentské výhody, je ze zákona povinná docházka.

Docházka studentů do kurzů je evidována. Pokud studentova absence přesáhne 30 % celkové docházky v kurzu, může být student vyloučen, a to bez nároku na náhradu školného.
V okamžiku vyloučení ztrácí student nárok na status studenta.

6.2. Organizace školního roku

Pomaturitní studium je výhradně prezenční. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně.

Školní rok začíná 2. září 2019 a končí 30. června 2020.
Veškeré prázdniny jsou uspořádány dle Organizace školního roku vydané MŠMT.
Vedení školy má právo vyhlásit ředitelské volno v případě, že je to z technických či organizačních důvodů nutné.

Studenti jsou na začátku školního roku pro účely výuky rozděleni do skupin na základě své jazykové úrovně, kterou prokáží v rozřazovacím testu. Student má právo informovat koordinátora kurzu o preferovaném času výuky, tento ale není školou garantován, nakolik je složení skupin nutno přizpůsobit úrovni studentů a kapacitám učeben. K preferencím studentů je přihlíženo až na posledním místě. Přiřazení ke skupině s výukou v preferovaný čas je tedy nenárokové a nespokojenost s časem výuky není důvodem k vrácení kurzovného (viz kap. 7).

6.3. Osvědčení z pomaturitního kurzu

Na základě absolvování kurzu je možné studentům vydat Osvědčení o absolvování kurzu. Škola si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání osvědčení. Osvědčení má student právo získat pouze pokud má splněnou 70% docházku.

U žádného z pomaturitních kurzů nevzniká studentům povinnost absolvovat závěrečnou zkoušku.

7. Kurzovné a stornovací podmínky

Aktuální ceník pomaturitních kurzů nalezne uchazeč na webových stránkách školy.

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději tři dny před zahájením kurzu.

Ceny kurzů nezahrnují učební materiály.

Kurzovné se studentovi vrací pouze v případě vážného onemocnění či zranění, které mu dlouhodobě zabraňují v návštěvě školy (a které musí být doloženo potvrzením od lékaře), nebo při stornování přihlášky z důvodu přijetí na vysokou školu, kdy je současně nutné doložit rozhodnutí o přijetí. Student má také nárok na vrácení školného v případě, že daný kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě o přeřazení do jiného kurzu.

Kurzovné se nevrací, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz a v případě nespokojenosti s časem výuky, lektorem či průběhem hodiny. V takovém případě má student možnost tuto situaci řešit v kanceláři školy.

8. Závěrečná ustanovení

Vydáním nově navrženého školního řádu se ruší platnost předešlého školního řádu.
Jazyková škola PELICAN si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu.
Školní řád jazykové školy PELICAN nabývá účinnosti ke dni 31. 8. 2019 a platí po dobu školního roku 2019/2020.

V Brně dne 25. dubna 2019

Schválila ředitelka školy

____________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Общие положения.

Языковая школа PELICAN осуществляет свою деятельность в соответствии с законом об образовании č. 561/2004 Sb.

Языковая школа PELICAN является частным образовательным учреждением и на свое усмотрение определяет условия договора, заключаемого с клиентом.

Условия сотрудничества и обучения в PELICAN определяются уставом школы, цель которого состоит в том, чтобы обеспечить функционирование учебного заведения в соответствии с законом об образовании, установить условия учебного процесса, а также права и обязанности студентов и школы.

Актуальную информацию о работе школы можно получить на веб-сайте или на досках объявлений в здании школы. Чтобы решить индивидуальные проблемы или получить более подробную информацию, можно связаться с сотрудниками секретариата школы по телефону +420 725 441 935 или +420 774 742 296, по электронной почте info@skolapelican.com, а также лично в секретариате школы в будние дни с 8:00 до 19:00.

 

  1. Права и обязанности студентов.

      2.1. Обязанности студента.

Учащиеся обязаны соблюдать устав школы и правила безопасности. В случае несоблюдения устава школы, студент может быть исключен без права на компенсацию.

Учащиеся обязаны ознакомиться с содержанием документа “Принципы безопасного поведения и перемещения в языковой школе PELICAN”, который доступен для прочтения в секретариате школы, и соблюдать описанные в нем правила.

Учащиеся обязаны уважать принципы достойного поведения и гражданского сосуществования.

Учащиеся обязаны соблюдать порядок в школе и мыть за собой посуду.

Учащиеся обязаны самостоятельно обеспечить себе учебные материалы в соответствии с инструкциями преподавателей. Учебные материалы можно копировать в секретариате школы за отдельную плату по договоренности с преподавателем. В этом случае студенты обязаны соблюдать закон об авторских правах.

 

      2.2. Права студента.

Учащиеся имеют право требовать замены преподавателя в случае неудовлетворенности уровнем преподавания, которая должна быть изложена в форме объективной и конкретной жалобы. Жалоба должна быть подтверждена в протоколе наблюдения урока работником школы. Учащиеся могут также обратиться к сотрудникам секретариата, которые помогут разрешить ситуацию.

Если учащиеся чего-то не понимают, они имеют право попросить преподавателя объяснить тему. Студенты имеют право вежливо обсуждать свои мнения и дела так, чтобы это не мешало учебному процессу.

Во время перерывов учащиеся имеют право свободно перемещаться по местам общего пользования школы и использовать школьную кухню в соответствии с инструкциями работников школы.

 

  1. Работа школы.

В здании школы запрещено курить.

Студенты и преподаватели обязаны обращаться со школьным имуществом таким образом, чтобы это не наносило ущерба имуществу, им самим или окружающим. В случае повреждения имущества студент будет обязан возместить школе нанесенный ущерб.

Школа не несет ответственности за оставленные вещи.

В нерабочее время секретариата студенты обязаны закрывать здание школы и не допускать в школу посторонних лиц.

 

  1. Обращение со школьными собственностью и имуществом.

Учащимся не разрешается манипулировать с имуществом школы, если персонал школы об этом не попросит (под имуществом школы подразумевается, например, отопительное и печатное оборудование, принтеры, аудиовизуальная техника и т.п.).

При манипуляции со школьным имуществом студент обязан руководствоваться инструкциями преподавателях и других уполномоченных лиц. Учащийся обязан содержать оборудование учебных помещений и мест общего пользования в порядке. Ущерб, нанесенный имуществу школы умышленно или по неосторожности, учащийся должен будет возместить в полном объеме.

 

  1. Техника безопасности и охрана труда.

      5.1. Общие положения.

Инструкции по технике безопасности и охране труда проводятся руководством школы и сотрудниками секретариата в начале учебного года. Правила безопасности доступны всем учащимся для ознакомления и в секретариате школы. Ознакомление с этими правилами студент подтверждает своей подписью в договоре с языковой школой или подписью в листе учета посещаемости.

При возникновении угрозы безопасности или здоровью учащиеся обязаны руководствоваться уставом школы и инструкциями школы по технике безопасности и охране здоровья, с которыми были ознакомлены, а также следовать указаниям персонала школы.

 

      5.2. Общие правила снижения рисков.

Студенты обязаны соблюдать правила техники безопасности и охраны здоровья.

На всей территории школы учащимся запрещено курить, хранить, передавать, продавать и употреблять спиртные напитки, наркотики и другие вредные для здоровья вещества, хранить любого типа огнестрельное, колющее и режущее оружие, манипулировать с опасными химическими веществами, проводкой и электроприборами.

 

      5.3. Травмы студентов.

Травмой студента является травма, которая случилась со студентом во время обучения или с ним непосредственно связанной деятельности. Травмой студента не является травма, произошедшая по дороге в школу или на условленное место школьной встречи и обратно.

Студент обязан сообщить одному из сотрудников школы о каждых травме, ранении или несчастном случае, которые произойдут с ним во время пребывания в школе. Сотрудник школы незамедлительно предоставит пострадавшему студенту помощь или вызовет скорую помощь. Сотрудник школы, которому поступило сообщение о травме студента, должен удостовериться в том, что причины травмы были выявлены и устранены.

 

  1. Годовой курс чешского языка для иностранцев.

      6.1. Отсутствие студента.

В соответствии с законом данный курс предусматривает 80% обязательной посещаемости.

В течение данного курса ведется учет посещаемости студента. В случае если количество отсутствий студента превысит 20% от общей посещаемости курса, информация об этом будет передана в Службу полиции по делам иностранцев без права на компенсацию.

 

      6.2. Организация учебного года.

Годовой курс чешского языка является полностью очным. Обучение проходит 5 дней в неделю, 4-5 уроков в день в зависимости от типа курса.

Учебный год начинается 9 сентября 2019 года или 7 октября 2019 года (в зависимости от типа курса) и заканчивается в мае/июне 2020 года.

Студент обязан будет сдать государственный языковой экзамен минимально уровня B1. Стоимость экзамена не включена в стоимость курса. Стоимость экзамена может варьироваться в зависимости от текущего прейскуранта.

Руководство школы имеет право объявить определенный учебный день выходным, если это необходимо по техническим или организационным причинам.

В начале учебного года студенты разделены на учебные группы, которые позже нельзя будет поменять. Неудовлетворенность временем прохождения занятий не является основанием для возмещения платы за обучение.

 

      6.3. Оплата обучения, политика аннулирования и возврата платы за курс.

Текущий прейскурант можно найти на сайте школы.

Стоимость курса должна быть оплачена не позднее, чем за три дня до начала курса.

Цены курсов не включают в себя учебные материалы.

Плата за курс может быть возвращена студенту только в случае серьезного заболевания или травмы, которые бы в течение длительного времени не позволяли ему/ей посещать школу (что должно быть подтверждено врачом), или если прошение о разрешении на пребывание в Чешской Республике будет отклонено. В данном случае необходимо предоставить документ об отказе. Студент также имеет право на возврат стоимости оплаченного курса в случае, если данный курс не был открыт и не было достигнуто соглашение о переводе на другой курс. В любом из вышеперечисленных случаев студент имеет право на возврат платы за обучение в полном объеме.

Плата за курс не возвращается, если студент в течение длительного времени по какой-либо причине не посещает занятия или недоволен временем прохождения занятий, преподавателем или процессом обучения. Вышеперечисленные проблемы учащийся может разрешить в секретариате школы.

В случае годового курса студент обязуется оплатить оба семестра и посещать занятия. Обучение может быть прекращено по серьезным причинам, перечисленным выше.

 

  1. Заключительные положения.

Издание Настоящего устава школы отменяет все положения предыдущего устава школы.

Языковая школа PELICAN оставляет за собой право вносить изменения в данный документ.

Устав школы языковой школы PELICAN вступает в силу 31.8.2019 и действует в течение учебного года 2019/2020.

 

В г. Брно, 26.8.2019

 

Утверждено директором школы

Устав школы (Školní řád)